National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 89 Results for London+Missionary+Society
Sort by:
 
Wan guo yao fang / Hong Shitifan yi
萬國葯方 / 洪士提反譯
by Hunter, Stephen Alexander, 1815-
Shanghai : Mei hua shu guan, 1890
上海 : 美華書館, 1890
BookBook, OnlineOnline
 
Xiang dui fan ying zhi shi yan jie pou / Xiao Xiaorong
相對反應之實驗解剖 / 簫孝嶸
by Xiao, Xiaorong
簫孝嶸
[S.l. : s.n., 19--]
JournalJournal, OnlineOnline
 
Deng ying pian
登瀛篇
Shanghai : [s.n.], [Xianfeng] geng shen [1860]
上海 : [s.n.], [咸豐]庚申 [1860]
BookBook, OnlineOnline
 
Zan mei shi / [prepared by Au Vung Nyok and Mary Minor Tarrant]
讚美詩 / [prepared by Au Vung Nyok and Mary Minor Tarrant]
by Au, Vung Nyok
Shanghai : Phonetic Committee, Southern Methodist Mission, 1921
上海 : Phonetic Committee, Southern Methodist Mission, 1921
BookBook, OnlineOnline
 
Xin li yi jie / Chen Huang bian ji
心理易解 / 陳榥編輯
Shanghai : Hui wen tang, Guangxü bing wu [1906]
上海 : 會文堂, 光緖丙午 [1906]
BookBook, OnlineOnline
 
Ji shi du xüe / [by G. Haxton Giffen] ; Qi Deyi yi
基氏毒學 / [by G. Haxton Giffen] ; 齊德義譯
by Giffen, G. Gaxton
Shanghai : Mei hua shu guan, 1916
上海 : 美華書館, 1916
BookBook, OnlineOnline
 
Yifusuo shu ri ke / bian zuan zhe Lu Siyi ; bi shu zhe Yü Shurong
以弗所書日課 / 編纂者路思義 ; 筆述者于樹榮
by Luce, H. W
Wei Hsien, Shantung : University Press, 1912
BookBook, OnlineOnline
 
Gao ji zhong xue ying yu ce yan zhi chu bu bao gao / by Ai Wei
高級中學英語測驗之初步報告 / 艾偉
by Ai, Wei, 1891-1955
艾偉, 1891-1955
Nanking [Nanjing] : Zhongguo ce yan xue hui, [19--]
Nanking [南京] : 中國測驗學會, [19--]
BookBook, OnlineOnline
 
Zen yang xing cai ke de jiu / Jin Saite zhu ; Tang Qing yi
怎樣行才可得救 / 金賽特著 ; 湯清譯
by Guldseth, Olaf
Hong Kong : Lutheran Missions Literature Society, 1952
BookBook, OnlineOnline
 
Kunten Kyūyaku seisho, Shihen
訓點舊約聖書, 詩篇
Uniform title: Bible. Psalms. Japanese. 1885
Yokohama : Dai Eikoku Seisho gaisha, Meiji 18 [1885]
橫濱 : 大英國聖書會社, 明治18 [1885]
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu yue quan shu
舊約全書
Uniform title: Bible. Old Testament. Chinese. 1865
Shanghai : Mei hua shu guan, 1865
上海 : 美華書館, 1865
BookBook, OnlineOnline
 
Xiao xue jiao yu ce yan bian zao de jing guo / Ai Wei ... [et al.]
小學教育測驗編造的經過 / 艾偉 ... [et al.]
Nanking [Nanjing] : Zhongguo ce yan xue hui, [19--]
南京 : 中國測驗學會, [19--]
BookBook, OnlineOnline
 
[Chuang shi li dai zhuan. Yisuoduo shu ji shi chu qu Yizhibaiduo zhuan. Liwei shi gu shu zhuan]
[創世歷代傳. 以所多書即是出去以至百多傳. 利未氏古書傳]
Uniform title: Bible. Old Testament
[China : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Jiao hui li shi / [by W. Hopkyn Rees and Hsü Chia-Hsing]
教會歷史 / [by W. Hopkyn Rees and Hsü Chia-Hsing]
by Rees, W. Hopkyn
Shanghai : Guang xue hui, 1914
上海 : 廣學會, 1914
BookBook, OnlineOnline
 
Jidu tu qian jin wen da : chu xüe jin jie / Bi Laisi zhu
基督徒淺近問答 : 初學進階 / 畢来思著
by Price, Philip Francis, 1864-1954
Shanghai : Zhongguo sheng jiao shu hui, 1910
上海 : 中國聖教書會, 1910
BookBook, OnlineOnline
 
Xie he song zhu sheng shi qin pu
協和頌主聖詩琴譜
Shanghai : Methodist Publishing House, 1922
BookBook, OnlineOnline
 
Xin yue quan shu
新約全書
Uniform title: Bible. New Testament. Chinese
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, Mei hua sheng jing hui, [1927]
[廣州] : 聖書公會, 美華聖經會, [1927]
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.