National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 85 Results for London+Missionary+Society
Sort by:
 
Wu li yi jie / Chen Huang zhu
物理易解 / 陳榥著
by Chen, Huang
陳榥
Beijing : Liu li chang di yi shu jü, 1906
北京 : 琉璃廠第一書局, 1906
BookBook, OnlineOnline
 
Deng ying pian
登瀛篇
Shanghai : [s.n.], [Xianfeng] geng shen [1860]
上海 : [s.n.], [咸豐]庚申 [1860]
BookBook, OnlineOnline
 
Zan mei shi / [prepared by Au Vung Nyok and Mary Minor Tarrant]
讚美詩 / [prepared by Au Vung Nyok and Mary Minor Tarrant]
by Au, Vung Nyok
Shanghai : Phonetic Committee, Southern Methodist Mission, 1921
上海 : Phonetic Committee, Southern Methodist Mission, 1921
BookBook, OnlineOnline
 
Xin li yi jie / Chen Huang bian ji
心理易解 / 陳榥編輯
Shanghai : Hui wen tang, Guangxü bing wu [1906]
上海 : 會文堂, 光緖丙午 [1906]
BookBook, OnlineOnline
 
Qing ling hu zhao ji qian zheng xu zhi
請領護照及簽證須知
by China
[Nanjing] : Wai jiao bu guo ji si, Minguo 24 [1935]
[南京] : 外交部國際司, 民國24 [1935]
BookBook, OnlineOnline
 
Sheng li yi shi he qi dao wen / Guo Lishun xüan
聖禮儀式和祈禱文 / 郭理順選
[Hankou : s.n.], 1922
[漢口 : s.n.], 1922
BookBook, OnlineOnline
 
Jidu jiao sheng li jie / Sun Rongli zhu
基督教聖禮解 / 孫榮理著
by Wilson, J. Wallace
Hankou : Shanghai Zhongguo Jidu sheng jiao hui, [19--?]
漢口 : 上海中國基督聖教會, [19--?]
BookBook, OnlineOnline
 
You qian ru shen / Bi Laisi zhu
由淺入深 / 畢来思著
by Price, Philip Francis, 1864-1954
Shanghai : Zhongguo sheng jiao shu hui, 1917
上海 : 中國聖教書會, 1917
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu dao yi xue : kuai zi
救道易學 : 快字
Tianjin : Xin xue shu yuan shu guan, 1918
天津 : 新學書院書館, 1918
BookBook, OnlineOnline
 
Jidu tu qian jin wen da : chu xüe jin jie / Bi Laisi zhu
基督徒淺近問答 : 初學進階 / 畢来思著
by Price, Philip Francis, 1864-1954
Shanghai : Zhongguo sheng jiao shu hui, 1910
上海 : 中國聖教書會, 1910
BookBook, OnlineOnline
 
Zhen li ba pian / [Yang Gefei zhu]
真理八篇 / [楊格非著]
by John, Griffith, 1831-1912
Hankou : Sheng jiao shu ju, 1904
漢口 : 聖教書局, 1904
BookBook, OnlineOnline
 
Ji shi du xüe / [by G. Haxton Giffen] ; Qi Deyi yi
基氏毒學 / [by G. Haxton Giffen] ; 齊德義譯
by Giffen, G. Gaxton
Shanghai : Mei hua shu guan, 1916
上海 : 美華書館, 1916
BookBook, OnlineOnline
 
Yifusuo shu ri ke / bian zuan zhe Lu Siyi ; bi shu zhe Yü Shurong
以弗所書日課 / 編纂者路思義 ; 筆述者于樹榮
by Luce, H. W
Wei Hsien, Shantung : University Press, 1912
BookBook, OnlineOnline
 
Beijing si li Chong shi zhong xue xiao qi shi wu zhou nian ji nian kan
北京私立崇實中學校七十五週年紀念刊
by Chong shi zhong xüe
崇實中學
Beijing : Chong shi zhong xue xiao, 1941
北京 : 崇實中學校, 1941
BookBook, OnlineOnline
 
Tian lu zhi nan : you si ru sheng
天路指南 : 由死入生
by Nevius, John L. (John Livingston), 1829-1893
Liverpool : British Gospel Book Association, [between 1900 and 1920?]
BookBook, OnlineOnline
 
Xin jiu yue quan shu : wen li he he yi ben
新舊約全書 : 文理和合譯本
Uniform title: Bible. Chinese
Shanghai : Da Ying sheng shu gong hui, 1919
上海 : 大英聖書公會, 1919
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.