National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 86 Results for London Missionary Society
Sort by:
 
Kong shi shi di jie pou xüe. Juan 3, Tou jing ji nao / yuan zhu Kong Ninghan ; bian yi Lu Dexin ; jiao ding Ji Lisheng ; can jiao Zhao Qixun
孔氏實地解剖學. 卷3, 頭頸及腦 / 原著孔寧涵 ; 編譯魯德馨 ;校訂紀立生 ; 參校趙齊巽
Uniform title: Cunningham's manual of practical anatomy. vol. 3, head and neck. Chinese
by Cunningham, D. J. (Daniel John), 1850-1909
Shanghai : Zhongguo bo yi hui, 1922
上海 : 中國博醫會, 1922
BookBook, OnlineOnline
 
Luo Ka liang shi wai ke xüe / [by William Rose and Albert Carless ; translated by J.E. Kuhne, A. Morley, J.G. Cormack
羅卡兩氏外科學 / [by William Rose and Albert Carless ; translated by J.E. Kuhne, A. Morley, J.G. Cormack
by Rose, William, 1847-1910
Shanghai : Zhongguo Bo yi hui, 1910
上海 : 中國博醫會, 1910
BookBook, OnlineOnline
 
Zhonghua Jidu jiao hui he yi tang jian zhu zheng xin
中華基督教會合一堂建築徵信
by Zhonghua Jidu jiao hui he yi tang
中華基督教會合一堂
Xianggang : He yi tang, 1929
香港 : 合一堂, 1929
BookBook, OnlineOnline
 
Xin yue quan shu
新約全書
Uniform title: Bible. New Testament. Chinese
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, Mei hua sheng jing hui, [1927]
[廣州] : 聖書公會, 美華聖經會, [1927]
BookBook, OnlineOnline
 
Xin yue quan shu
新約全書
Uniform title: Bible. New Testament. Chinese. 1906
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, 1906
[廣州] : 聖書公會, 1906
BookBook, OnlineOnline
 
You qian ru shen / Bi Laisi zhu
由淺入深 / 畢来思著
by Price, Philip Francis, 1864-1954
Shanghai : Zhongguo sheng jiao shu hui, 1917
上海 : 中國聖教書會, 1917
BookBook, OnlineOnline
 
Jidu tu qian jin wen da : chu xüe jin jie / Bi Laisi zhu
基督徒淺近問答 : 初學進階 / 畢来思著
by Price, Philip Francis, 1864-1954
Shanghai : Zhongguo sheng jiao shu hui, 1910
上海 : 中國聖教書會, 1910
BookBook, OnlineOnline
 
Xin jiu yue quan shu : wen li he he yi ben
新舊約全書 : 文理和合譯本
Uniform title: Bible. Chinese
Shanghai : Da Ying sheng shu gong hui, 1919
上海 : 大英聖書公會, 1919
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu xin yue quan shu
舊新約全書
Uniform title: Bible. Chinese. 1907
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, 1907
[廣州] : 聖書公會, 1907
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu xin yue sheng shu
舊新約聖書
Uniform title: Bible. Chinese. 1908
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, 1908
[廣州] : 聖書公會, 1908
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu xin yue sheng jing / Shi Yuese xin yi
舊新約聖經 / 施約瑟新譯
Uniform title: Bible. Chinese. 1902
Shanghai : Da Meiguo sheng jing hui, Guangxu 28 [1902]
上海 : 大美國聖經會, 光緖28 [1902]
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu xin yue sheng jing / [Shi Yuese xin yi]
舊新約聖經 / [施約瑟新譯]
Uniform title: Bible. Chinese
Shanghai : Da Meiguo sheng jing hui, 1909
上海 : 大美國聖經會, 1909
BookBook, OnlineOnline
 
Zen yang xing cai ke de jiu / Jin Saite zhu ; Tang Qing yi
怎樣行才可得救 / 金賽特著 ; 湯清譯
by Guldseth, Olaf
Hong Kong : Lutheran Missions Literature Society, 1952
BookBook, OnlineOnline
 
Wu li yi jie / Chen Huang zhu
物理易解 / 陳榥著
by Chen, Huang
陳榥
Beijing : Liu li chang di yi shu jü, 1906
北京 : 琉璃廠第一書局, 1906
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.