National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 36 Results for London Missionary Society
Sort by:
 
Xin yue quan shu
新約全書
Uniform title: Bible. New Testament. Chinese. 1906
[Guangzhou] : Sheng shu gong hui, 1906
[廣州] : 聖書公會, 1906
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu xin yue sheng jing / Shi Yuese xin yi
舊新約聖經 / 施約瑟新譯
Uniform title: Bible. Chinese. 1902
Shanghai : Da Meiguo sheng jing hui, Guangxu 28 [1902]
上海 : 大美國聖經會, 光緖28 [1902]
BookBook, OnlineOnline
 
Zen yang xing cai ke de jiu / Jin Saite zhu ; Tang Qing yi
怎樣行才可得救 / 金賽特著 ; 湯清譯
by Guldseth, Olaf
Hong Kong : Lutheran Missions Literature Society, 1952
BookBook, OnlineOnline
 
Wu li yi jie / Chen Huang zhu
物理易解 / 陳榥著
by Chen, Huang
陳榥
Beijing : Liu li chang di yi shu jü, 1906
北京 : 琉璃廠第一書局, 1906
BookBook, OnlineOnline
 
Deng ying pian
登瀛篇
Shanghai : [s.n.], [Xianfeng] geng shen [1860]
上海 : [s.n.], [咸豐]庚申 [1860]
BookBook, OnlineOnline
 
Xin li yi jie / Chen Huang bian ji
心理易解 / 陳榥編輯
Shanghai : Hui wen tang, Guangxü bing wu [1906]
上海 : 會文堂, 光緖丙午 [1906]
BookBook, OnlineOnline
 
Qing ling hu zhao ji qian zheng xu zhi
請領護照及簽證須知
by China
[Nanjing] : Wai jiao bu guo ji si, Minguo 24 [1935]
[南京] : 外交部國際司, 民國24 [1935]
BookBook, OnlineOnline
 
Jiu dao yi xue : kuai zi
救道易學 : 快字
Tianjin : Xin xue shu yuan shu guan, 1918
天津 : 新學書院書館, 1918
BookBook, OnlineOnline
 
Ji shi du xüe / [by G. Haxton Giffen] ; Qi Deyi yi
基氏毒學 / [by G. Haxton Giffen] ; 齊德義譯
by Giffen, G. Gaxton
Shanghai : Mei hua shu guan, 1916
上海 : 美華書館, 1916
BookBook, OnlineOnline
 
Yifusuo shu ri ke / bian zuan zhe Lu Siyi ; bi shu zhe Yü Shurong
以弗所書日課 / 編纂者路思義 ; 筆述者于樹榮
by Luce, H. W
Wei Hsien, Shantung : University Press, 1912
BookBook, OnlineOnline
 
Yang xin shen shi
養心神詩
[Xiamen : s.n.], 1871
[厦門 : s.n.], 1871
BookBook, OnlineOnline
 
Sheng jiao xin ge / Li Yishi yi
聖教新歌 / 理一視譯
[China : s.n.], 1879
BookBook, OnlineOnline
 
[Chuang shi li dai zhuan. Yisuoduo shu ji shi chu qu Yizhibaiduo zhuan. Liwei shi gu shu zhuan]
[創世歷代傳. 以所多書即是出去以至百多傳. 利未氏古書傳]
Uniform title: Bible. Old Testament
[China : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Qi ke / [Pangdiwo zhuan shu]
七克 / [龐迪我譔述]
by Pantoja, Diego de, 1571-1618
Jingdu [Beijing] : Shi tai da tang, 1798
京都 [北京] : 始胎大堂, 1798
BookBook, OnlineOnline
 
Dulunchanshi shi ji
度輪禪師事蹟
Sanfanshi, Meiguo : Fo jiao chu ban she, Fo li 2502 [1958]
三藩市, 美國 : 佛教出版社, 佛曆 2502 [1958]
BookBook, OnlineOnline
 
Chu zhong Ying yu pin zi cuo wu zhi xin li / Ai Wei
初中英語拚字錯誤之心理 / 艾偉
by Ai, Wei, 1891-1955
艾偉, 1891-1955
[S.l. : s.n.], [Minguo] 24 [1935]
[S.l. : s.n.], [民國]24 [1935]
BookBook, OnlineOnline
 
Nian ling xing bie he nei wai qing pin zhi de guan xi / Xiao Xiaorong
年齡性別和內外傾品質的關係 / 簫孝嶸
by Xiao, Xiaorong
簫孝嶸
Nanking [Nanjing] : Zhongguo ce yan xue hui, [19--]
南京 : 中國測驗學會, [19--]
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.