National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 129 Results for author:"Anuman Rajadhon Phrayā, 1888-1969"
Sort by:
 
 
Rư̄ang kīeokap praphēnī tāng tāng / khō̜ng Sathīankōsēt
เรื่องเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ / ของ เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Lūang Kitiprakāt], 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหลวงกิติประกาศ], 2515 [1972]
 
 
Praphēnī nư̄ang nai kānkœ̄t / khō̜ng Sathīankōsēt. Praphēnī kīeokap chīwit / khō̜ng Krom Sinpākō̜n ; læ, Tamnān Kathin /...
ประเพณีเนื่องในการเกิด / ของ เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / ของ กรมศิลปากร ; และ, ตำนานกฐิน / ของ หลวงวิจิตรวาทการ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Nūam Suwannaʻat : Krom Sinlapākō̜n], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางนวม สุวรรณอัฑฒ์ : กรมศิลปากร ], ๒๕๑๓
 
 
Rư̄ang khō̜ng chāt Thai / khō̜ng Sātsatrāčhān Phrayā ʻAnumānrātchathon
เรื่องของชาติไทย / ของ พระยาอนุมานราชธน
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thēp : Nāng Nō̜m Yǣmkētsukhon], 2507 [1964]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางน้อม แย้มเกษสุคนธ์], ๒๕๐๗
 
 
by Anuman Rajadhon Phrayā, 1888-1969
Ithaca, N.Y., : Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958
 
 
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Bangkok, Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University, 2009
 
 
Lao rư̄ang nai Traiphūm / khō̜ng Sathīankōsēt
เล่าเรื่องในไตรภูมิ / ของ เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Nō̜m Limpiphat : Krom Sinlapākō̜n], 2518 [1975]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายน้อม ลิมปพัทธ์ : กรมศิลปากร], ๒๕๑๘
 
 
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Bangkok : Sưksit Sayam, 2515 [1972]
 
 
Lao rư̄ang nai Traiphūm Phra Rūang / dōi Sathīankōsēt
เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง / โดย เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
อนุมานราชธน, พระยา, 1888-1969
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Khlang Witthayā, 2502 [1959]
พระนคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๒
BookBook [text, volume]
 
 
Watthanatham bư̄angton / khō̧ng Sathīankōsēt
วัฒนธรรมเบื้องต้น / ของ เสฐียรโกเศศ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
Phra Nakhō̧n : Rātchabandittayasathān, 2507 [1963]
พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๐๗
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.