National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Menzies, Gavin"
Sort by:
 
 
1421 Zhongguo fa xian shi jie / [zuo zhe Gavin Menzies (Mengxisi) zhu ; yi zhe Bao Jiaqing]
1421 中國發現世界 / [作者 Gavin Menzies (孟席斯) 著 ; 譯者鮑家慶]
Uniform title: 1421, the year China discovered the world. Chinese
by Menzies, Gavin
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2011
 
 
1421 Zhongguo fa xian shi jie / Mengxishi (Gavin Menzies) zhu ; Bao Jiaqing yi
1421中國發現世界 / 孟西士 (Gavin Menzies) 著 ; 鮑家慶譯
Uniform title: 1421, the year China discovered the world. Chinese
by Menzies, Gavin
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2003
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2003
 
 
[Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Sō̜. Dō̜Rō̜ Sư̄psǣng Phrombun, Rō̜ng ʻAthikānbō̜dī Fāi Yutthasāt...
[ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ. ดร. สืบแสง พรหมบุญ, รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, มหาวิทยาลัยรังสิต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร, 22 กรกฎาคม 2555]
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Sō̜. Dō̜Rō̜ Sư̄psǣng Phrombun], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวผศ. ดร. สืบแสง พรหมบุญ], 2555
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.