National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1477 Results for subject:"China - Antiquities."
Sort by:
 
 
Duhuang yi shu : lü cang chu fen / [Zhongguo guo jia tu shu guan]
敦煌遗书 : 律藏初分 / [中国国家图书馆]
[Hefei Shi] : Huang Shan shu she, [2013]
[合肥市] : 黄山书社, [2013]
BookBook [text, roll]
 
 
Rakuyō Kin-son kobo shūei / Umehara Sueji hen
洛陽金村古墓聚英 / 梅原末治編
by Umehara, Sueji
梅原末治
Kyōto-shi : Kobayashi Shashin Seihanjo Shuppanbu, Shōwa 12 [1937]
京都市 : 小林寫眞製版所出版部, 昭和 12 [1937]
 
 
Chai Jianhong Dunhuang xue ren he shu cong tan / Chai Jianhong zhu
柴剑虹敦煌学人和书丛谈 / 柴剑虹著
by Chai, Jianhong, 1944-
柴剑虹, 1944-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
上海 : 上海古籍出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Chai Jianhong Dunhuang xue ren he shu cong tan [electronic resource] / Chai Jianhong zhu
柴剑虹敦煌学人和书丛谈 [electronic resource] / 柴剑虹著
by Chai, Jianhong, 1944-
柴剑虹, 1944-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
上海 : 上海古籍出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Dunhuang zhui wen / [Feng Jicai zhu]
敦煌追问 / [冯骥才著]
by Feng, Jicai
冯骥才
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2005
郑州市 : 中州古籍出版社 2005
 
 
Dunhuang xue lun ji / [Gansu Sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian]
敦煌学论集 / [甘肃省社会科学院文学研究所编]
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1985
 
 
Gaocheng Taixi Shang dai yi zhi / Hebei sheng bo wu guan, wen guan chu Taixi kao gu dui, Gaocheng xian Taixi da dui li lun xiao zu bian
藁城台西商代遗址 / 河北省博物馆、文管处台西考古队, 藁城县台西大队理论小组编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1977
北京 : 文物出版社 : 新华书店发行, 1977
 
 
Dunhuang xue yao yue / Chen Zuolong zhu
敦煌學要籥 / 陳祚龍著
by Chen, Zuolong
陳祚龍
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 新文豐出版公司, 民國71 [1982]
 
 
Dunhuang lun ji xu bian / Su Yinghui zhu
敦煌論集續編/ 蘇瑩輝著
by Su, Yinghui
蘇瑩輝
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國72 [1983]
 
 
Banpo yi zhi = The Panpo Site Museum / [Xi'an Banpo bo wu guan bian]
半坡遺址 = The Panpo Site Museum / [西安半坡博物馆编]
[Sian] : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
[Sian] : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1978
 
 
Dunhuang Mogao ku nei rong zong lu / Dunhuang wen wu yan jiu suo zheng li
敦煌莫高窟內容总录 / 敦煌文物研究所整理
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Ding'an xian wen wu zhi / bian zhi dan wei Ding'an xian bo wu guan ; gu wen Yang Shiting ; bian xie Xu Rongsong ; shen ding Li Guoqi
定安县文物志 / 编志单位定安县博物馆 ; 顾问杨式挺 ; 编写许荣颂 ; 审订黎国器
by Xu, Rongsong
许荣颂
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she, 1987
[Canton] : 中山大学出版社, 1987
 
 
Dunhuang yan jiu wen ji / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian
敦煌研究文集 / 敦煌文物研究所編
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng Xin hua shu dian fa xing, 1982
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1982
 
 
Qufu Luguo gu cheng / Shangdong sheng wen wu kao gu yan jiu suo ... [et al.] bian
曲阜鲁国故城 / 山东省文物考古研究所...[et al.] 编
Jinan : Qi lu shu she, 1982
济南 : 齐鲁书社, 1982
 
 
Chu qi tu shi / Liu Jie zhu
楚器圖釋 / 劉節著
by Liu, Jie, 1901-1977
劉節, 1901-1977
Beiping : Guo li Beiping tu shu guan, Minguo 24 [1935]
北平 : 國立北平圖書館, 民國24 [1935]
 
 
Henan Deng xian cai se hua xiang zhuan / Henan sheng wen hua ju wen wu gong zuo dui bian
河南鄧縣彩色畫像磚 / 河南省文化局文物工作队編
by Henan sheng wen hua ju wen wu gong zuo dui
河南省文化局文物工作队
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1963
上海 : 上海人民美術出版社, 1963
 
 
Bao chu zhai cang qi tu shi / Liu Jie (Bao chu zhai zhu ren) deng zhu
寶楚齋藏器圖釋 / 劉節(寶楚齋主人)等著
[S.l. : s.n.], Minguo 23 [1934]
[S.l. : s.n.], 民國23[1934]
 
 
The Ancient city of Pingyao = Pingyao gu cheng / [Lan Peijin bian]
The Ancient city of Pingyao = 平遥古城 / [兰佩瑾编]
Beijing : Wai wen chu ban she, 2001
北京 : 外文出版社, 2001
 
 
Huaining kao gu ji : ji yu "san pu" diao cha de fa xian yu yan jiu / Huaining Xian wen wu guan li suo, Anhui Sheng di san ci quan guo wen wu pu cha ban gong shi bian zhu
怀宁考古记 : 基于"三普"调查的发现与研究 / 怀宁县文物管理所, 安徽省第三次全国文物普查办公室编著
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2011
北京市 : 文物出版社, 2011
 
 
Zhongguo wen wu di tu ji [cartographic material] Beijing fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian
中国文物地图集 [cartographic material] 北京分册 / 国家文物局主编
Beijing : Ke xue chu ban she, 2007
北京 : 科学出版社, 2007
BookBook [cartographic material]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.