National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 824 Results for subject:"China - History - Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
by Farmer, Edward L
Cambridge, Mass. : East Asian Research Center, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1976
 
 
by Xia, Wanchun, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Min guo 36 [1947]
 
 
 
Uniform title: Wan li shih wu nien
by Huang, Ray
New Haven : Yale University Press, c1981
 
 
Lu Xiangsheng shu du / Lu Xiangsheng zhu
盧象昇疏牘 / 盧象昇著
by Lu, Xiangsheng, 1600-1639
盧象昇, 1600-1639
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新華書店發行, 1984
 
 
Ming qing nei ge da ku shi liao : di 1 ji, 20 juan / Jin Yufu bian
明清內閣大庫史料 : 第1輯, 20 卷 / 金毓黻編
by Jin, Yufu, 1887-
金毓黻, 1887-
[China] : Dong bei tu shu guan, 1949
[China] : 東北圖書館, 1949
 
 
Shuang huai sui zhao / Huang Yu zhuan
雙槐歲鈔 / 黃瑜撰
by Huang, You
黃瑜
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Ming shi lu : [3375 juan] / Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so
明實錄 : [3375卷] / 中央硏究院歷史語言硏究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 51-55 [1961-1966]
南港 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國51-55 [1962-1966]
 
 
San chao ye ji : [2 juan] / Li Xunzhi zhuan
三朝野記 : [2卷] / 李遜之撰
by Li, Xunzhi, 17th century
李遜之, 17th century
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming shi ji shi / Jiang Fen zhuan
明史紀事 / 蔣棻撰
by Jiang, Fen, jin shi 1637
蔣棻, jin shi 1637
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Ming jian gang mu / Yin luanzhang, Li Jieren xiu ding ; Guan Qiaoling biao dian
明鑑綱目 / 印鸾章, 李介人修订 ; 管巧灵标点
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987
 
 
Zou jin wan Ming / Shang Chuan zhu
走进晚明 / 商传著
by Shang, Chuan
商传
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2014
北京 : 商务印书馆, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1936]
上海 : 中華書局, 1936]
 
 
Ming mo ji shi bu yi : shi juan / Bu zhu zhuan zhe
明末紀事補遺 : 十卷 / 不著撰者
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Min hai ji yao / Xia Lin ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
閩海紀要 / 夏琳 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Xia, Lin
夏琳
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.