National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 818 Results for subject:"China - History - Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
by Farmer, Edward L
Cambridge, Mass. : East Asian Research Center, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1976
 
 
Da Ming feng yun : Ming chao xing wang qi shi lu / An Zhen zhu
大明风云 : 明朝兴亡启示录 / 安震著
by An, Zhen
安震
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2008
长春市 : 长春出版社, 2008
 
 
Ming ji yi wen / Zou Yi ji
明季遺聞 / 鄒漪輯
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Ming chao na xie shi er / Dangnianmingyue zhu
明朝那些事儿 / 当年明月著
by Dangnianmingyue
当年明月
Taibei : Da di chu ban she, 2008
台北 : 大地出版社, 2008
 
 
by Xia, Wanchun, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Min guo 36 [1947]
 
 
Ming shi lu : [3375 juan] / Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so
明實錄 : [3375卷] / 中央硏究院歷史語言硏究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 51-55 [1961-1966]
南港 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國51-55 [1962-1966]
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1936]
上海 : 中華書局, 1936]
 
 
Minshikō / Ō Kōcho sen ; Nagasawa Kikuya [kaidai]
明史藁 / 王鴻緖撰 ; 長澤規矩也[解題]
by Wang, Hongxu, 1645-1723
王鴻緖, 1645-1723
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 48 [1973]
東京 : 汲古書院, 昭和48 [1973]
 
 
Ming shi : [332 juan] / Zhang Tingyu deng zhuan
明史 : [332卷] / 張廷玉等撰
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan / Xu Chongxi zhuan]
憲章外史續編 : [14卷 / 許重熙撰]
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
[Shenyang] : Liaoning Sheng tu shu guan, 1986
[瀋陽] : 遼寧省圖書館, 1986
 
 
Guo chao dian gu / [zhuan zhe Liu Chen ... et al.]
國朝典故 / [撰者劉辰 ... et al.]
Taibei Shi : Xin xing shu ju you xian gong si, Minguo 74-<75> [1985-<1986>]
台北市 : 新興書局有限公司, 民國74-<75> [1985-<1986>]
 
 
Xi shuo Ming chao / Li Dongfang zhu
細說明朝 / 黎東方著
by Li, Dongfang, 1907-1998
黎東方, 1907-
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國59 [1970]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 50 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 50 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Ming dai shi / Meng Sen zhu
明代史 / 孟森著
by Meng, Sen, 1868-1937
孟森, 1868-1937
Taibei : Zhonghua cong shu wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北 : 中華叢書委員會, 民國46 [1957]
 
 
Ming shi ni gao : liu juan / You Tong zhuan
明史擬稾 : 六卷 / 尤侗撰
by You, Tong, 1618-1704
尤侗, 1618-1704
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhuo zhong zhi : [24 juan / Liu Ruoyu zhuan]
酌中志 : [24卷 / 劉若愚撰]
by Liu, Ruoyu, 1584-ca. 1642
劉若愚, 1584-ca. 1642
[Taibei : Xin xing shu ju, 1986]
[台北 : 新興書局, 1986]
 
 
Ming dai zhi du shi lun cong
明代制度史論叢
by Wu, Jihua
吳緝華
Taibei: Taiwan xue sheng shu ju jing xiao, [1971]
臺北 : 臺灣學生書局經銷, [1971]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.