National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 773 Results for subject:"China - History - Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
by Farmer, Edward L
Cambridge, Mass. : East Asian Research Center, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1976
 
 
Da Ming feng yun : Ming chao xing wang qi shi lu / An Zhen zhu
大明风云 : 明朝兴亡启示录 / 安震著
by An, Zhen
安震
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2008
长春市 : 长春出版社, 2008
 
 
Ji lu hui bian / [Shen Jiefu, Chen Yuding bian zuan]
紀錄彙編 / [沈節甫, 陳于廷編纂]
Taibei : Min zhi chu ban she, Minguo 54 [1965]
台北 : 民智出版社, 民國54 [1965]
 
 
Ming ji yi wen / Zou Yi ji
明季遺聞 / 鄒漪輯
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Da Ming hui dian / Li Dongyang deng feng chi zhuan ; Shen Mingxing [Shixing] deng feng chi chong xiu
大明會典 / 李東陽等奉敕撰 ; 申明行[時行]等奉敕重修
Taibei : Zhong wen shu ju, Minguo 52 [1963]
臺北 : 中文書局, 民國52 [1963]
 
 
Ming chao na xie shi er / Dangnianmingyue zhu
明朝那些事儿 / 当年明月著
by Dangnianmingyue
当年明月
Taibei : Da di chu ban she, 2008
台北 : 大地出版社, 2008
 
 
by Xia, Wanchun, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Min guo 36 [1947]
 
 
Ming shi lu : [3375 juan] / Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so
明實錄 : [3375卷] / 中央硏究院歷史語言硏究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 51-55 [1961-1966]
南港 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國51-55 [1962-1966]
 
 
Ming shi ji shi / Jiang Fen zhuan
明史紀事 / 蔣棻撰
by Jiang, Fen, jin shi 1637
蔣棻, jin shi 1637
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1936]
上海 : 中華書局, 1936]
 
 
Minshikō / Ō Kōcho sen ; Nagasawa Kikuya [kaidai]
明史藁 / 王鴻緖撰 ; 長澤規矩也[解題]
by Wang, Hongxu, 1645-1723
王鴻緖, 1645-1723
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 48 [1973]
東京 : 汲古書院, 昭和48 [1973]
 
 
Huang Ming Suhuang wai shi / Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin bian ; [yuan zhu Fan Shouji ; zheng li Wu Fengpei]
皇明肅皇外史 / 全國图书馆文献缩微複製中心 ; [原著范守己 ; 整理吴豐培]
by Fan, Shouji, jin shi 1574
范守己, jin shi 1574
[Peking] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1987
[Peking] : 全國图书馆文献缩微複製中心, 1987
 
 
Ming shi : [332 juan] / Zhang Tingyu deng zhuan
明史 : [332卷] / 張廷玉等撰
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan / Xu Chongxi zhuan]
憲章外史續編 : [14卷 / 許重熙撰]
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
[Shenyang] : Liaoning Sheng tu shu guan, 1986
[瀋陽] : 遼寧省圖書館, 1986
 
 
Guo chao dian gu / [zhuan zhe Liu Chen ... et al.]
國朝典故 / [撰者劉辰 ... et al.]
Taibei Shi : Xin xing shu ju you xian gong si, Minguo 74-<75> [1985-<1986>]
台北市 : 新興書局有限公司, 民國74-<75> [1985-<1986>]
 
 
Xi shuo Ming chao / Li Dongfang zhu
細說明朝 / 黎東方著
by Li, Dongfang, 1907-1998
黎東方, 1907-
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國59 [1970]
 
 
Zui wei lu / Zha Jizuo zhu
罪惟錄 / 查繼佐著
by Zha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新華書店發行, 1986
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.