National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 827 Results for subject:"China - History - Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
by Farmer, Edward L
Cambridge, Mass. : East Asian Research Center, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1976
 
 
by Xia, Wanchun, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Min guo 36 [1947]
 
 
 
Uniform title: Wan li shih wu nien
by Huang, Ray
New Haven : Yale University Press, c1981
 
 
Ming qing nei ge da ku shi liao : di 1 ji, 20 juan / Jin Yufu bian
明清內閣大庫史料 : 第1輯, 20 卷 / 金毓黻編
by Jin, Yufu, 1887-
金毓黻, 1887-
[China] : Dong bei tu shu guan, 1949
[China] : 東北圖書館, 1949
 
 
Ming shi lu : [3375 juan] / Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so
明實錄 : [3375卷] / 中央硏究院歷史語言硏究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 51-55 [1961-1966]
南港 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國51-55 [1962-1966]
 
 
Zou jin wan Ming / Shang Chuan zhu
走进晚明 / 商传著
by Shang, Chuan
商传
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2014
北京 : 商务印书馆, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1936]
上海 : 中華書局, 1936]
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan] / [Xu Chongxi zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
憲章外史續編 : [14卷] / [許重熙撰] ; 劉兆祐主編
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Minshikō / Ō Kōcho sen ; Nagasawa Kikuya [kaidai]
明史藁 / 王鴻緖撰 ; 長澤規矩也[解題]
by Wang, Hongxu, 1645-1723
王鴻緖, 1645-1723
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 48 [1973]
東京 : 汲古書院, 昭和48 [1973]
 
 
Quan bian lüe ji : [12 juan] / Fang Kongzhao zhuan
全邊略記 : [12卷] / 方孔炤撰
by Fang, Kongzhao, jin shi 1616
方孔炤, jin shi 1616
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 54 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 54 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Zhuo zhong zhi : [24 juan / Liu Ruoyu zhuan]
酌中志 : [24卷 / 劉若愚撰]
by Liu, Ruoyu, 1584-ca. 1642
劉若愚, 1584-ca. 1642
[Taibei : Xin xing shu ju, 1986]
[台北 : 新興書局, 1986]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 11 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 11 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Ming chao na xie shi er / Dangnianmingyue zhu
明朝那些事儿 / 当年明月著
by Dangnianmingyue
当年明月
Taibei : Da di chu ban she, 2008
台北 : 大地出版社, 2008
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.