National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for subject:"China - History - Taiping Rebellion, 1850-1864 - Sources."
Sort by:
 
 
Tai ping tian guo ge ming wen wu tu lu bu bian / Guo Ruoyu bian
太平天国革命文物圖錄補編 / 郭若愚編
by Guo, Ruoyu
郭若愚
Shanghai : Qun lian chu ban she, 1955
上海 : 羣聯出版社, 1955
 
 
Tai ping tian guo / Luo Ergang, Wang Qingcheng zhu bian
太平天国 / 罗尔纲, 王庆成主编
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2004
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2004
 
 
Hangzhou Tai ping tian guo dang an shi liao xuan bian / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Hangzhou Shi dang an ju bian
杭州太平天國檔案史料選編 / 中國第一曆史檔案館, 杭州市檔案局編
Beijing : Zhongguo dang an chu ban she, 2007
北京 : 中國檔案出版社, 2007
 
 
Zei qing hui zuan : [12 juan] / Zhang Dejian zhuan
賊情彙纂 : [12卷] / 張德堅撰
by Zhang, Dejian, active 1855
張德堅, active 1855
[Taipei] : Hua wen shu ju, [1969]
[Taipei] : 華文書局, [1969]
 
 
Aodaliya cang tai ping tian guo yuan ke guan shu cong kan / Aodaliya guo jia tu shu guan bian ; ze ren bian ji Li Qiang
澳大利亞藏太平天國原刻官書叢刊 / 澳大利亞國家圖書館編 ; 責任編輯李強
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京 : 國家圖書館出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
He Guiqing deng shu zha / Suzhou bo wu guan, Jiangsu shi yuan li shi xi, Nanjing da xue li shi xi bian
何桂清等書札 / 苏州博物馆, 江苏师院历史系, 南京大学历史系编
[Hong Kong? : s.n., 1981 or 1982]
 
 
Tai ping tian guo / Zhongguo shi xue hui zhu bian
太平天国 / 中國史學會主編
Shanghai : Shenzhou guo guang she, 1952
上海 : 神州國光社, 1954
 
 
Mo dun yu tan : wai san zhong / Zhu Yongfu deng zhu ; Fujian Sheng wen shi yan jiu guan bian
摩盾餘譚 : 外三種 / 朱用孚等著 ; 福建省文史硏究館編
by Zhu, Yongfu, active 1851-1864
朱用孚, active 1851-1864
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2000
南京 : 江蘇古籍出版社, 2000
 
 
Tai ping tian guo zi liao hui bian / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian
太平天国資料汇编 / 太平天国历史博物馆编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979-
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1979-
 
 
Tai ping tian guo guan shu shi zhong / Ye Gongchuo zhuan [sic]
太平天國官書十種 / 葉恭綽撰 [sic]
[Taibei] : Hua wen shu ju, [1969]
[台北] : 華文書局, [1969]
 
 
Qing zheng fu zhen ya Tai ping tian guo tang an shi liao / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ; [zhu bian Yu Bingkun ; bian ji Lü Jian, Fang Jiuzhong]
清政府鎮壓太平天國檔案史料 / 中國第一歷史檔案館編 ; [主編俞炳坤 ; 編輯吕堅, 方久忠]
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1990-
北京 : 光明日報出版社, 1990-
 
 
Geng xin qi Hang lu : [16 juan] / Ding Bing zuan ji
庚辛泣杭錄 : [16卷] / 丁丙纂輯
[Taipei] : Hua wen shu ju, [1969]
[Taipei] : 華文書局, [1969]
 
 
Tian fu tian xiong sheng zhi : xin fa xian de Tai ping tian guo zhen gui wen xian shi liao / Wang Qingcheng bian zhu
天父天兄圣旨 : 新发现的太平天国珍贵文献史料 / 王庆成编注
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
Tongguan gan jiu ji / Changsha Zhang shi [Zhang Tong, Zhang Hua] ji
銅官感舊集 / 長沙章氏[章同, 章華]輯
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 58 [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國58 [1969]
 
 
Tong guan gan jiu ji : 4 juan / Zhang Shoulin ji
銅官感舊集 : 4卷 / 章壽麟輯
Changsha : [s.n.], Qing Guangxu 19 [1893]
長沙 : [s.n.], 清光緒19[1893]
 
 
Li Xiucheng qin gong shou ji / [Li Xiucheng zhu]
李秀成親供手迹 / [李秀成著]
by Li, Xiucheng, 1823-1864
李秀成, 1823-1864
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2010
长沙市 : 岳麓書社, 2010
 
 
Hu xiao long yin : Tai ping tian guo ge yao xuan ji / bian xuan dan wei Guangzhou Shi Huadu Qu wen xue yi shu lian he hui ; zhu bian Chen Disheng
虎啸龙吟 : 太平天国歌谣选集 / 编选单位广州市花都区文学艺术聯合会 ; 主编陈棣生
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2001
广州市 : 花城出版社, 2001
 
Tai ping jiu shi ge
太平救世歌
[Nanjing? : s.n.], Tai ping tian guo gui hao 3 nian [1853]
[南京? : s.n.], 太平天國癸好3年 [1853]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yuchilaoren zi xu / Guo Songtao zhuan. Cong rong ji lüe / Zhu Hongzhang zhu
玉池老人自叙 / 郭嵩焘撰. 從戎紀略 / 朱洪章著
by Guo, Songtao, 1818-1891
郭嵩焘, 1818-1891
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Tai ping tian guo shi qi Wenzhou shi liao hui bian / Ma Yunlun bian
太平天国时期温州史料汇编 / 马允倫编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
上海 : 上海社会科学院出版社, 2002
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.