National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"China - History - Xianfeng, 1850-1861 - Sources."
Sort by:
 
 
She ji bian : wu juan / Shen Chu zhuan
舌擊編 : 五卷 / 沈儲撰
by Shen, Chu, 19th century
沈儲, 19th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xianfeng chao shang yu dang / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
咸豐朝上諭檔 / 中國第一歷史檔案館編
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 廣西師範大學出版社, 2008
 
 
Qing dai Sichuan Ba Xian ya men Xianfeng chao dang an xuan bian / Sichuan Sheng dang an ju (guan) bian
清代四川巴縣衙門咸豐朝檔案選編 / 四川省檔案局(館)編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
 
 
Wang Maoyin ji / Cao Tiansheng dian jiao zheng li
王茂荫集 / 曹天生点校整理
by Wang, Maoyin, 1789-1865
王茂荫, 1789-1865
Beijing Shi : Zhongguo dang an chu ban she, 2005
北京市 : 中国档案出版社, 2005
 
 
Yang wu dang an / [ze ren bian ji Jing Li]
洋務檔案 / [责任编辑经莉]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2004
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2004
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.