National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for subject:"China - Politics and government - 1644-1912 - Sources."
Sort by:
 
 
Zhang Wenxiang gong (wei kan) dian gao
张文襄公(未刊)电稿
by Zhang, Zhidong, 1837-1909
張之洞, 1837-1909
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2005
 
 
[Zhili dang an ce] [manuscript]
[直隸檔案冊] [manuscript]
[Hebei : s.n.], Guangxu 19 [1893]
[Hebei : s.n.], 光緖19 [1893]
 
 
Da Qing Shizu Zhang huang di sheng xun
大清世祖章皇帝聖訓
[China : s.n.], Qianlong 4 [1739]
[China : s.n.], 乾隆4 [1739]
 
 
Zōshū kunten Shin ritsu isan
增輯訓點清律彙纂
Uniform title: Qing lü li hui zuan. Japanese & Chinese
清律例彙纂. Japanese & Chinese
[Tokyo] : Meihōryō, Meiji 7 [1874]
[Tokyo] : 明法寮, 明治 7 [1874]
 
 
Jing bao (di bao)/ [ce hua zhe Tian long Chang cheng wen hua yi shu gong si]
京报 (邸报)/ [策划者天龙长城文化艺术公司]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2003
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2003
 
 
Qing dai wen shu dang an tu jian / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian zhu
清代文書檔案圖鑑 / 中國第一歷史檔案館編著
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2004
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2004
 
 
Qing ji zhi guan biao : fu ren wu lu / Wei Xiumei bian [zuan]
清季職官表 : 附人物錄 / 魏秀梅編[纂]
by Wei, Xiumei
魏秀梅
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 91 [2002]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國91 [2002]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.