National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 93 Results for subject:"Elections - Thailand."
Sort by:
 
 
by Setthaphon Khusiphithak
Krung Thep : Sathaban Nayobaisuksa, Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2534 [1991]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
12 pī Kō̜ Kō̜ Tō̜. khām phon wikrit phư̄a kānlư̄aktang thī sutčharit læ thīangtham / [Sutthiphon Thawīchaikān, bannāthikān.]
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / [สุทธิพล ทวีชัยการ, บรรณาธิการ.]
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๓
 
 
by `Itsara Suwannabon
Nonthaburi : Khrongkan Witthayalai Kanmuang, Sakha Ratthasat, Mahawitthayalai Sukhothaithammathirat, 2535 [1992]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Thētsabān, 23 Kanyāyon 2533
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, 23 กันยายน 2533
[Bangkok] : Kō̧ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Čhangwat, 20 Tulākhom 2533 / [khana thamngān, ʻĀraya Wiwatwānit ... [et al.]]
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกจังหวัด, 20 ตุลาคม 2533 / [คณะทำงาน, อารยะ วิวัฒน์วานิช ... [et al.]]
[Bangkok] : Kō̜ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
by Singhākhom
[Phranakhō̜n] : [publisher not identified], [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
 
by Chalothorn, Supannee
[Bangkok] : Public Policy Study Program, The Social Science Association of Thailand, 1986
 
 
Rūam kotmāi rabīap khō̜kamnot prakāt læ khamsang Khana Kammakān Kānlư̄aktang, kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄...
รวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2550 / รวบรวมโดย ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Krung Thēp-- : Dān Kitčhakān Bō̜rihān Ngān Lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2537 [1994]
 
 
Konlayut sū chaichana / dōi Chātrī Hutānuwat
กลยุทธ์สู่ชัยชนะ / โดย ชาตรี หุตานุวัตร
by Chātrī Hutānuwat
ชาตรี หุตานุวัตร
[Chīang Mai : Chātrī Hutānuwat], 2550 [2007]
[เชียงใหม่ : ชาตรี หุตานุวัตร], 2550
 
 
by Kasem Watthanatham
Krung Thep : Khri`ethip Phaplitching, 2535 [1992]
 
 
Kānhāsīang lư̄aktang thō̜ngthin læ Sō̜.Sō̜. : ʻongkān bō̜rihān sūan tambon thētsabān ʻongkān bō̜rihān sūan čhangwat Krungthēp...
การหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นและ ส.ส. : องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา / รวบรวมโดย สมพล พงษ์พิพัฒน์
by Samaphon Phongphiphat
สมพล พงษ์พิพัฒน์
Krung Thēp : Samnakphim Yū ǣn ʻAi, Singhākhom 2553 [August 2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ยูแอนด์ไอ, สิงหาคม 2553
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ khwāmphit læ thōt tām kotmāi
คู่มือความผิดและโทษตามกฏหมาย
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๗
 
 
Lư̄aktang mai nō̜ng lư̄at : khwāmrunrǣng prachāthipatai kap kānlư̄aktang 3 Karakadākhom 2554 / Pračhak Kō̜ngkīrati, khīan
เลือกตั้งไม่นองเลือด : ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 / ประจักษ์ ก้องกีรติ, เขียน
by Pračhak Kō̜ngkīrati
ประจักษ์ ก้องกีรติ
Krung Thēp Khrōngkan Čhatphim Khopfai Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
BookBook [text, cartography image, volume]
 
 
Prarātchabanyat prakō̜p ratthathammanūn : wā dūai Khana Kammakān Kānlư̄aktang Phō̜. Sō̜. 2550, Phak Kānmư̄ang Phō̜. Sō̜. 2550, kānlư̄aktang...
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ : ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐, พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
Sānti patiwat / Praphansak Kamonphet
ศานติปฏิวัติ / ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร
by Praphansak Kamonphet
ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร
Thonburī : Nāi Lek Tāisakunthip, phūphim phūkhōtsanā, 2513 [1970]
ธนบุรี : นายเล็ก ต่ายสกุลทิพย์, ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khūmư̄ Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham khēt lư̄aktang, phūʻamnūaikān pračham khēt lư̄aktang, Khana ʻAnukammakān Kānlư̄aktang Samāchik...
คู่มือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง, คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประจำอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๙
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.