National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 93 Results for subject:"Elections - Thailand."
Sort by:
 
 
by Setthaphon Khusiphithak
Krung Thep : Sathaban Nayobaisuksa, Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2534 [1991]
 
 
12 pī Kō̜ Kō̜ Tō̜. khām phon wikrit phư̄a kānlư̄aktang thī sutčharit læ thīangtham / [Sutthiphon Thawīchaikān, bannāthikān.]
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / [สุทธิพล ทวีชัยการ, บรรณาธิการ.]
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๓
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
by `Itsara Suwannabon
Nonthaburi : Khrongkan Witthayalai Kanmuang, Sakha Ratthasat, Mahawitthayalai Sukhothaithammathirat, 2535 [1992]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Čhangwat, 20 Tulākhom 2533 / [khana thamngān, ʻĀraya Wiwatwānit ... [et al.]]
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกจังหวัด, 20 ตุลาคม 2533 / [คณะทำงาน, อารยะ วิวัฒน์วานิช ... [et al.]]
[Bangkok] : Kō̜ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang samāchik Saphā Thētsabān, 23 Kanyāyon 2533
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, 23 กันยายน 2533
[Bangkok] : Kō̧ng Kānlư̄aktang, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กองการเลือกตั้ง, กรมการปกครอง, 2535
 
 
by Singhākhom
[Phranakhō̜n] : [publisher not identified], [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
 
by Chalothorn, Supannee
[Bangkok] : Public Policy Study Program, The Social Science Association of Thailand, 1986
 
 
Rūam kotmāi rabīap khō̜kamnot prakāt læ khamsang Khana Kammakān Kānlư̄aktang, kīeokap kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin rư̄...
รวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2550 / รวบรวมโดย ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Krung Thēp-- : Dān Kitčhakān Bō̜rihān Ngān Lư̄aktang, Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๐
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2537 [1994]
 
 
by Kasem Watthanatham
Krung Thep : Khri`ethip Phaplitching, 2535 [1992]
 
 
by Sahakon Kiatrabuklai
Krung Thep : Nam`akson Kanphim, 2519 [1976]
 
 
by Rangsan Thanaphonphan
Krung Thep : Khrongkan Chatphim Khop Fai, 2544 [2001]
 
 
by Samak Sunthonwet, 1935-
[Krung Thep Maha Nakhon] : Samak, Sunthonwet, [pref. 2522 i.e. 1979]
 
 
Khūmư̄ kānpatibat ngān čhao phanaknḡan phūdamnœ̄n kānlư̄aktang læ phūʻamnūaikān pračham nūai lư̄aktang samrap kānlư̄aktang...
คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๙
 
 
Rabīap Khana Kammakān Kānlư̄aktang wā dūai Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham Čhangwat læ phūʻamnūaikān kānlư̄aktang pračham Čhangwat...
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
Krung Thēp-- : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, 2552 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๒
 
 
Lư̄aktang mai nō̜ng lư̄at : khwāmrunrǣng prachāthipatai kap kānlư̄aktang 3 Karakadākhom 2554 / Pračhak Kō̜ngkīrati, khīan
เลือกตั้งไม่นองเลือด : ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 / ประจักษ์ ก้องกีรติ, เขียน
by Pračhak Kō̜ngkīrati
ประจักษ์ ก้องกีรติ
Krung Thēp Khrōngkan Čhatphim Khopfai Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
BookBook [text, cartography image, volume]
 
 
Khūmư̄ kānlư̄aktang Samāchik Saphā thō̜ngthin læ phūbō̜rihān thō̜ngthin
คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
Sukhōthai : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang pračham Čhangwat Sukhōthai, 2552 [2010]
สุโขทัย : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุโขทัย, ๒๕๕๒
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.