National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 6004 Results for subject:"History - Periodicals."
Sort by:
 
 
Sŏul Yŏksa Pangmulgwan yŏ̆nbo
서울역사박물관연보
by Sŏul Yŏksa Pangmulgwan
서울역사박물관
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sŏul Yŏksa Pangmulgwan, 2004-
서울특별시 : 서울역사박물관, 2004-
 
 
Sŏul yŏksa pangmulgwan = SEMU
서울역사박물관= SEMU
by Sŏul Yŏksa Pangmulgwan
서울역사박물관
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sŏul Yŏksa Pangmulgwan
서울특별시 : 서울역사박물관
 
 
Guangzhou wen hua shi zhi tong xun / Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi
广州文化史志通讯 / 广州市文化局文化史志编纂办公室
Guangzhou Shi : Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi, 1987-
广州市 : 广州市文化局文化史志编纂办公室, 1987-
 
 
Wuhan zhi tong xun = Wuhanzhi tongxun / "Wuhan tong zhi" bian zuan wei yuan hui bian
武汉志通讯 = Wuhanzhi tongxun / 《武汉通志》编纂委员会编.
Wuhan Shi : "Wuhan tong zhi" bian zuan wei yuan hui, 1981-
武汉市: 《武汉通志》编纂委员会, 1981-
 
 
Kōbe no rekishi : Kōbe shishi kiyō / Shinshū Kōbe Shishi Henshūshitsu hen
神戸の歴史 : 神戸市史紀要 新修神戸市史編集室編
Kōbe-shi : Kōbe Toshi Mondai Kenkyūjo, 1980-
神戸市 : 神戸都市問題研究所, 1980-
 
 
Hyōgo-ken no rekishi / Hyōgo Kenshi Henshū Senmon Iinkai hen
兵庫県の歴史 / 兵庫県史編集専門委員会編
Kōbe-shi : Hyōgo-ken
神戶市 : 兵庫県
 
 
Kōbe Shiritsu Hakubutsukan kenkyū kiyō = Bulletin of Kōbe City Museum
神戸市立博物館研究紀要 = Bulletin of Kōbe City Museum
Kōbe- shi : Kōbe Shiritsu Hakubutsukan, 1984-
神戸市 : 神戸市立博物館 , 1984-
 
 
Wuhan dang shi tong xun / Zhong gong Wuhan Shi wei dang shi zi liao zheng ji bian yan wei yuan hui ban gong shi bian
武汉党史通讯 / 中共武汉市委党史资料征集编研委员会办公室编
[Wuhan : Zhong gong Wuhan Shi wei dang shi zi liao zheng ji bian yan wei yuan hui ban gong shi]
[武汉 : 中共武汉市委党史资料征集编研委员会办公室]
 
 
Huai nan dang kan [microform]
淮南党刊 [microform]
[China] : Zhong gong Huai nan Su Wan bian qu qu dang wei
[China] : 中共淮南蘇皖邊區區黨委
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zhongguo gong chan dang dang shi gong zuo nian jian / Zhongguo gong chan dang dang shi gong zuo nian jian bian zuan wei yuan hui bian
中国共产党党史工作年鉴 / 中国共产党党史工作年鉴编纂委员会编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2001-
北京市 : 中共党史出版社 2001-
 
 
Huangshan Shi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Anhui Sheng Huangshan Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
黄山市文史资料 / 中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会文史资料委员会编
[Huangshan Shi : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Anhui Sheng Huangshan Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui], 1989-
[黄山市 : 中国人民政治协商会议安徽省黄山市委员会文史资料委员会], 1989-
 
 
Wen shi jing hua
文史精華
Shijiazhuang Shi : "Wen shi jing hua" bian ji bu, 1993-
石家庄市 : 《文史精華》编辑部, 1993-
 
 
Shaoxing wen shi zi liao xuan ji
绍兴文史资料选辑
Shaoxing Xian : Shaoxing Xian zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1983-
绍兴縣 : 绍兴縣政协文史资料研究委员会, 1983-
 
 
Hubei wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hubei Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
湖北文史资料 / 中囯人民政治协商会议湖北省委员会文史资料研究委员会编
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 1980-
武汉市 : 湖北人民出版社, 1980-
 
 
Gansu wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Gansu Sheng wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
甘肃文史资料选辑 / 中国人民政治协商会议甘肃省委员会, 文史资料研究委员会
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she
兰州: 甘肃人民出版社
 
 
Hanyang nian jian / Hanyang xian nian jian bian ji wei yuan hui bian
漢陽年鑑/ 漢陽縣年鑑编輯委員會編
[Wuhan shi] : Hanyang xian nian jian bian ji wei yuan hui
[武汉市] : 漢陽縣年鑑编輯委員會
 
 
Hubei dang an shi liao
湖北档案史料
Wuhan Shi : Hubei Sheng dang an guan, 1983-
武汉市 : 湖北省档案馆, 1983-
 
 
Chun qiu = Chunqiu
春秋 = Chunqiu
Uniform title: Chun qiu (1985)
春秋 (1985)
[Wuhan shi] : Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui, 1985-
[武汉市] : 武汉地方志编纂委员会, 1985-
 
 
Tianjin wen shi zi liao xuan ji pian mu fen lei suo yin. Di 1-100 ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui...
天津文史資料选辑篇目分类索引. 第1-100辑 / 中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会编
[Tianjin Shi : Tianjin ren min zhu ban she, 2008?]
[天津市 : 天津人民出版社, 2008?]
 
 
Fujian di fang zhi tong xun
福建地方志通訊
Fuzhou : Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi, 1984-1986
福州 : 福建省地方志編纂委員會辦公室, 1984-1986
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.