National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 222 Results for subject:"Landscapes in art."
Sort by:
 
 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986
 
 
by Appleton, Jay
London, New York, Wiley [1975]
 
 
Li Jinyu xian sheng ji nian hua ce / [bian ji Wen Xiaocun, Li Chuntai, Li Chongchong]
李金玉先生紀念畫册/ [编辑文曉村,李春台,李重重]
by Li, Jinyu, 1907-
李金玉, 1907-
Taibei Shi : Li Yihai, Minguo 77 [1988]
台北市 : 李以海, 民國77 [1988]
 
 
Chen Jinzhang hua xuan
陈金章画选
by Chen, Jinzhang
陈金章
[Canton] : Ling nan mei shu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Canton] : 岭南美术出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
 
 
Qian Songyan jin zuo xuan / [she ying Zheng Wei]
钱松嵒近作选 / [摄影郑卫]
by Qian, Songyan
钱松嵒
[Nanjing shi] : Jiangsu mei shu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, [1985?]
[南京市] : 江苏美术出版社 : 江苏省新华书店发行, [1985?]
 
 
Sun Kegang hua ji
孫克綱畫集
by Sun, Kegang
孫克綱
[Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
[Tientsin] : 天津人民美術出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Mi Jutian hua xuan
弭菊田画選
by Mi, Jutian
弭菊田
[Tsinan?] : Shandong mei shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Tsinan?] : 山東美术出版社 : 山東省新华书店发行, 1984
 
 
Li Xiongcai
黎雄才
by Li, Xiongcai
黎雄才
[Suzhou] : Gu wu xuan chu ban she, 1997
[蘇州] : 古吳軒出版社, 1997
 
 
Zhang Dengtang shan shui hua xuan
张登堂山水画选
by Zhang, Dengtang
张登堂
[Tsinan?] : Shandong mei shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Tsinan?] : 山东美術出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Hu Peiheng hua ji = Hu Peiheng's Chinese paintings
胡佩衡畫集 = Hu Peiheng's Chinese paintings
by Hu, Peiheng
胡佩衡
Beijing, China : Ren min mei she chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
Beijing, China : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
[Canberra] : Humanities Research Centre, Australian National University, 1987
 
 
Zhang Yanqing hua xuan
张彦青画選
by Zhang, Yanqing
张彦青
[Tsinan?] : Shandong mei shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Tsinan?] : 山东美术出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
 
 
Qian Songyan
錢松嵒
by Qian, Songyan
錢松嵒
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 2000
北京 : 人民美术出版社, 2000
 
 
Feng jing tu an / Zhou Shaomiao zhu
风景图案 / 周绍淼著
by Zhou, Shaomiao
周绍淼
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳市 : 辽宁美术出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1986
 
 
Qian Songyan
錢松嵒
by Qian, Songyan
錢松嵒
[Suzhou] : Gu wu xuan chu ban she, 1997
[蘇州] : 古吳軒出版社, 1997
 
 
Rong bao zhai hua pu. Shan shui bu fen / Wu Guanzhong hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai]
荣宝斋畫谱. 山水部分 / 吴冠中绘; [编辑出版荣宝斋]
by Wu, Guanzhong
吳冠中
Beijing : Rong bao zhai chu ban she, 1991 [reprinted 1997]
北京 : 荣宝斋出版社, 1991 [reprinted 1997]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.