National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 234 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) - History."
Sort by:
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Aomen si bai nian / Fei Chengkang = Aomen sibainian / Feichengkang
澳门四百年 / 费成康 = Aomen sibainian / Feichengkang
by Fei, Chengkang
费成康
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1988
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1988
 
 
Aomen wen ti Ming Qing zhen dang hui cui / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
澳門問題明淸珍檔薈萃 / 中國第一歷史檔案館編
Aomen : Aomen ji jin hui, 2000
澳門 : 澳門基金會, 2000
 
 
Aomen bian nian shi / Shi Baidi zhu ; Xiaoyu yi
澳門編年史 / 施白蒂著 ; 小雨譯
by Silva, Beatriz Basto da, 1944-
Aomen : Aomen ji jin hui, 1995
澳門 : 澳門基金會, 1995
 
 
Aomen wen ti shi mo / Jiang Bingzheng zhu
澳门问题始末 / 姜秉正著
by Jiang, Bingzheng
姜秉正
Beijing : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 法律出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Aomen shi lue / Yuan Bangjian, Yuan Guixiu bian zhu
澳門史略 / 元邦建, 袁桂秀編著
by Yuan, Bangjian
元邦建
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1988
香港 : 中流出版社, 1988
 
 
Xi fang Aomen shi liao xuan cui (15-16 shi ji) = Xifang Aomen shiliao xuancui / Jin Guoping bian yi
西方澳门史料选萃(15-16世纪) = Xifang Aomen shiliao xuancui / 金国平编译
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Aomen shi / Huang Hongzhao
澳門史 / 黄鴻釗
by Huang, Hongzhao
黄鴻釗
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1987
香港 : 商務印書館, 1987
 
 
by Colomban, Eudore de
Pekin : Imprimerie de la Politique de Pekin, 1928
 
 
Aomen si bai nian shi xuan / [Yigang zuan ji]
澳門四百年詩選 / [毅剛纂輯]
[Macao] : Aomen chu ban she, 1990
[Macao] : 澳門出版社, 1990
 
 
Aomen shi jian can kao zi liao / Li fa yuan qiao zheng wei yuan hui bian
澳門事件參考資料 / 立法院僑政委員會編
Taibei : [Li fa yuan qiao zheng wei yuan hui], Minguo 56 [1967]
台北 : [立法院僑政委員會], 民國56 [1967]
 
 
by Marques, Lourenco Pereira
Macau : Mercantil de N.T. Fernandes e Filhos, 1924
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.