National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 235 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) - History."
Sort by:
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Aomen si bai nian / Fei Chengkang = Aomen sibainian / Feichengkang
澳门四百年 / 费成康 = Aomen sibainian / Feichengkang
by Fei, Chengkang
费成康
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1988
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1988
 
 
Aomen wen ti Ming Qing zhen dang hui cui / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
澳門問題明淸珍檔薈萃 / 中國第一歷史檔案館編
Aomen : Aomen ji jin hui, 2000
澳門 : 澳門基金會, 2000
 
 
Aomen bian nian shi / Shi Baidi zhu ; Xiaoyu yi
澳門編年史 / 施白蒂著 ; 小雨譯
by Silva, Beatriz Basto da, 1944-
Aomen : Aomen ji jin hui, 1995
澳門 : 澳門基金會, 1995
 
 
Aomen wen ti shi mo / Jiang Bingzheng zhu
澳门问题始末 / 姜秉正著
by Jiang, Bingzheng
姜秉正
Beijing : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 法律出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Aomen shi lue / Yuan Bangjian, Yuan Guixiu bian zhu
澳門史略 / 元邦建, 袁桂秀編著
by Yuan, Bangjian
元邦建
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1988
香港 : 中流出版社, 1988
 
 
Xi fang Aomen shi liao xuan cui (15-16 shi ji) = Xifang Aomen shiliao xuancui / Jin Guoping bian yi
西方澳门史料选萃(15-16世纪) = Xifang Aomen shiliao xuancui / 金国平编译
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Aomen shi / Huang Hongzhao
澳門史 / 黄鴻釗
by Huang, Hongzhao
黄鴻釗
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1987
香港 : 商務印書館, 1987
 
 
Aomen si bai nian shi xuan / [Yigang zuan ji]
澳門四百年詩選 / [毅剛纂輯]
[Macao] : Aomen chu ban she, 1990
[Macao] : 澳門出版社, 1990
 
 
Aomen shi jian can kao zi liao / Li fa yuan qiao zheng wei yuan hui bian
澳門事件參考資料 / 立法院僑政委員會編
Taibei : [Li fa yuan qiao zheng wei yuan hui], Minguo 56 [1967]
台北 : [立法院僑政委員會], 民國56 [1967]
 
 
Aomen shi gou chen / Huang Wenkuan
澳門史鉤沈 / 黃文寬
by Huang, Wenkuan
黃文寬
Aomen : Aomen xing guang chu ban she : Aomen xing guang shu dian, 1987
澳門 : 澳門星光出版社 : 澳門星光書店, 1987
 
 
Ming Qing shi qi Aomen wen ti dang an wen xian hui bian = Mingqingshiqi Aomenwenti danganwenxianhuibian / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Aomen ji jin hui, Ji nan da xue gu...
明清时期澳門問題檔案文獻滙編 = Mingqingshiqi Aomenwenti danganwenxianhuibian / 中國第一歷史檔案館, 澳門基金會, 暨南大學古籍硏究所合编
Beijing : Ren min chu ban she, 1999
北京 : 人民出版社, 1999
 
 
Aomen gang shi zi liao hui bian, 1553-1986 / Deng Kaisong, Huang Qichen bian
澳门港史资料汇编, 1553-1986 / 邓开颂, 黄启臣编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
 
Aomen : du cheng yi wai de wen hua nei han / He Weijie
澳門 : 賭城以外的文化內涵 / 何偉傑
by He, Weijie
何偉傑
Xianggang : Xianggang cheng shi da xue chu ban she, 2011
香港 : 香港城市大學出版社, 2011
 
 
Aomen zhuan dang / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin ; [zhu bian Huang Fuqing ; bian ji Zhuang Shuhua, Wang Yue]
澳門專檔 / 中央研究院近代史研究所編印 ; [主編黄福慶 ; 編輯莊樹華, 王玥]
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 81-<85 > [1992-<1996 >
臺北南港 : 中央研究院近代史研究所, 民國81-<85 > [1992-<1996 >
 
 
Aomen tong shi : yuan gu-1998 = General history of Macao / Huang Qichen zhu
澳门通史 : 远古-1998 = General history of Macao / 黄启臣著
by Huang, Qichen, 1938-
黄启臣, 1938-
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian jing xiao, 1999
广州市 : 广东教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1999
 
 
Aomen shi lun gao = Aomenshi lungao / Wei Qingyuan zhu
澳门史论稿 = Aomenshi lungao / 韦庆远著
by Wei, Qingyuan
韦庆远
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2005
[广州市] : 广东人民出版社, 2005
 
 
Cheng bian : Aomen xian chang yue du / Wang Fan, Liu Dongping zhu
城变 : 澳门现场阅读 / 王凡, 刘东平著
by Wang, Fan
王凡
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Aomen yi shi / Jin Shulun zhu
澳门轶事 / 靳书伦著
by Jin, Shulun
靳书伦
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
 
Aomen wang shi / Zhou Yiru zhu
澳門往事 / 周毅如著
by Zhou, Yiru
周毅如
Aomen : Aomen ri bao chu ban she, 2010
澳門 : 澳門日報出版社, 2010
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.