National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 404 Results for subject:"Motion picture plays."
Sort by:
 
 
Eiga to Tanizaki / Chiba Nobuo
映画と谷崎 / 千葉伸夫
by Chiba, Nobuo, 1945-
千葉伸夫, 1945-
Tōkyō : Seiabō, Heisei 1 [1989]
東京 : 青蛙房, 平成 1 [1989]
 
 
Zhong wai dian ying ju zuo ji qiao da quan / Zhu Ma bian zhuan
中外电影剧作技巧大全 / 朱玛编纂
by Zhu, Ma
朱玛
Chengdu : Siquan da xue chu ban she, 1985
成都 : 四川大学出版社, 1985
 
 
by Dain Said
Petaling Jaya, Malaysia : Rhino Press, 1997
 
 
London, England : Lorrimer Publishing
 
 
Fang Yuping san bu qu
方育平三部曲
by Fang, Yuping
方育平
Xianggang : Dian ying shuang zhou kan chu ban she, [1986]
香港 : 電影雙週刊出版社, [1986]
 
 
Jiangxi dian ying ju ben xin zuo xuan / Jiangxi sheng wen xue yi shu yan jiu suo, Zhongguo dian ying jia xie hui Jiangxi fen hui
江西电影剧本新作选 / 江西省文学艺术研究所, 中国电影家协会江西分会
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu panent/lccbChiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1982
 
 
"Wu si" yi lai dian ying ju ben xuan ji / [Zhongguo dian ying chu ban she bian ji chu ban]
"五四"以来电影剧本选集 / [中国电影出版社编辑出版]
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 中国电影出版社 : 新华书店发行, 1979
 
 
Zan men de Niu Baisui : san bu you xiu dian ying wen xue ju ben / [Yuan Xueqiang ... et al.]
咱们的牛百岁 : 三部优秀电影文学剧本 / [袁学強 ... et al.]
Jinan : Shandong wen yi chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
济南 : 山东文艺出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
Pei jian jiang jun / Zhang Xiaotian, Zhang Tianmin deng zhu
佩剑将军/ 张笑天,张天民等著
by Zhang, Xiaotian
张笑天
Beijing : Qun zhong chu ban she, 1983
北京: 群众出版社, 1983
 
 
Ma Feng, Sun Qian dian ying ju zuo xuan
马烽、孙谦电影剧作选
by Ma, Feng
马烽
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1988
北京 : 中国电影出版社 : 新华书店发行, 1988
 
 
Tan suo dian ying ji / ben she bian
探索电影集 / 本社编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1987
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.