National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 131506 Results for subject:Music.
Sort by:
 
 
Mahakam dontrī 30 pī khārābāo = Carabao 30th Anniversary / bannāthikān, Čhakkaphan Khwanmongkhon
มหกรรมดนตรี 30 ปี คาราบาว = Carabao 30th Anniversary / บรรณาธิการ, จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
Krung Thēp : Frēt ʻǢ Fēttiwan, [200?]
กรุงเทพฯ : เฟรชแอร์ เฟสติวัล, [200?]
 
 
Mei ling san zhang [music] : wei Chen Yi tong zhi shi pu qu / Shi Wanchun
梅岭三章 [music] : 为陈毅同志诗谱曲 / 施万春
by Shi, Wanchun
施万春
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1978
北京 : 人民音乐出版社, 1978
 
 
Nongak kyobon : nongak, samul-nori ŭi yŏksa, iron, silche / Kwŏn Hŭi-dŏk chiŭm ; kihoek Yŏllin Madang
농악교본 : 농악・사물놀이의역사・이론・실제 / 권희덕지음 ; 기획열린마당
by Kwŏn, Hŭi-dŏk
권희덕
Sŏul : Seilsa, 1995
서울 : 세일사, 1995
 
 
Samul Nori ran muŏt inʾga / Kim Hŏn-sŏn chiŭm
四物노리란무엇인가 / 김헌선지음
by Kim, Hŏn-sŏn, 1961-
김헌선, 1961-
Sŏul : Kwiinsa, 1988
서울 : 귀인사, 1988
 
 
L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise = Pu'an zu shi shen zhou / François Picard
L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise = 普庵祖師神咒 / François Picard
by Picard, François
Leuven : Peeters, 2012 , ©2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Otrazhenie v reke [music] : romansy na stikhi V. Shefnera : dli︠a︡ baritona (met︠s︡t︠s︡o-soprano) i fortepiano / I. Finkel'shteĭn
Отражение в реке [music] : романсы на стихи В. Шефнера : для баритона (меццо-сопрано) и фортепиано / И. Финкельштейн
by Finkelʹshteĭn, I. (Izrailʹ), 1910-1987
Финкельштейн, И. (Израиль), 1910-1987
Leningrad : Sov. kompozitor, 1978
Ленинград : Сов. композитор, 1978
 
 
Zhongguo shao shu min zu zong jiao yin yue yan jiu. Yunnan juan = Yunnan volume / Studies on the religious music of China's ethnic minorities. xiang mu zong fu ze ren, Tian...
中国少数民族宗教音乐研究. 云南卷 = Yunnan volume / Studies on the religious music of China's ethnic minorities. 项目总负责人, 田联韬 ; “云南卷”主编, 张兴荣 ; 副主编, 刘晓耕 ... [et al.]
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2007
北京市 : 宗教文化出版社, 2007
 
 
Sichuan yin le [electronic resource]
四川音乐 [electronic resource]
Uniform title: Sichuan yin le (Online)
四川音乐(Online)
Chengdu : Sichuan Sheng wen lian, 1963-1984
成都 : 四川省文联, 1963-1984
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
126 pī duriyāng thahān rư̄a : sư̄psān tamnan dontrī-- hǣng Rātchanawī Thai, 30 Mithunāyon 2547 / Khana phūčhattham, Nat Ratchakun ...[et al.]
๑๒๖ ปี ดุริยางค์ทหารเรือ : สืบสานตำนานดนตรี-- แห่งราชนาวีไทย, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ / คณะผู้จัดทำ, ณัฐ รัชกุล ...[et al.]
[Krung Thēp : Kō̜ng Duriyāng Thahān Rư̄a], 2547 [2004]
[กรุงเทพฯ : กองดุริยางค์ทหารเรือ, ๒๕๔๗
 
 
Na⁵³ mzi⁵³ Tibetan songs, engagement chants, and flute music = Namuyi Zang zu min jian yin yue, ding hun yi shi nian song yu di qu / by Libu Lakhi (Li Jianfu, Dawa...
Na⁵³ mzi⁵³ Tibetan songs, engagement chants, and flute music = 纳木依藏族民间音乐, 订婚仪式念诵与笛曲 / by Libu Lakhi (李建富, Dawa Tenzin) ; with 祁慧民, Charles Kevin Stuart, and Gerald Roche
by Lakhi, Libu
[Xining City, China] : Asian Highlands Perspectives, c2009
[西宁 City, China] : Asian Highlands Perspectives, c2009
 
 
Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Zhejiang juan
中國民族民間器樂曲集成. 浙江卷 / 《中國民族民間器樂曲集成》全國編輯委員會,《中國民族民間器樂曲集成.浙江卷》編輯委員會
Beijing : Zhongguo ISBN zhong xin, 1994
北京 : 中國ISBN中心, 1994
 
 
Huan le de ba wu : Yunnan min zu qi yue chuang zuo qu xuan
歡樂的把烏 : 雲南民族器樂創作曲選 / 本社編
Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 1980
昆明 : 雲南人民出版社, 1980
 
 
E qiao yin yue jia zai Shanghai (1920s-1940s) = The Russian musicians in Shanghai / Wang Zhicheng zhu
俄侨音乐家在上海 (1920s-1940s) = The Russian musicians in Shanghai / 汪之成著
by Wang, Zhicheng, 1940-
汪之成, 1940-
Shanghai Shi : Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2007
上海市 : 上海音乐学院出版社, 2007
 
 
Shanghai lao chang pian (1903-1949) [electronic resource] / Qian Nairong zhu
上海老唱片(1903-1949) [electronic resource] / 钱乃荣著
by Qian, Nairong
钱乃荣
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2013
上海 : 上海人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Heilongjiang ge sheng [electronic resource]
黑龙江歌声 [electronic resource]
Uniform title: Heilongjiang ge sheng (Online)
黑龙江歌声(Online)
Haerbin : Heilongjiang Sheng yin yue jia xie hui, 1958-1980
哈尔滨 : 黑龙江省音乐家协会, 1958-1980
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Quanzhou nan yin "qu" ji / Ding Shibin, Bai Zhiyi bian jiao ; jian pu, wu xian pu jiao dui Wang Dandan, Bai Zhiyi
泉州南音"曲"集 / 丁世彬, 白志艺编校 ; 简谱, 五线谱校对王丹丹, 白志艺
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2006
厦门 : 厦门大学出版社, 2006
 
 
ʻAngun Būaʻīam : nakrō̜ng sīang rakhang thō̜ng
องุ่น บัวเอี่ยม : นักร้องเสียงระฆังทอง
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng ʻAngun Būaʻīam, 2556 i.e. 2013]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางองุ่น บัวเอี่ยม, ๒๕๕๖]
 
 
Min xi Han ju yu Kejia yin yue yan jiu / Wang Zhuomo zhu
闽西汉剧与客家音乐硏究 / 王卓模著
by Wang, Zhuomo
王卓模
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 2000
北京 : 北京燕山出版社, 2000
 
 
Dunhuang bi hua yue wu yan jiu / Zheng Ruzhong zhu
敦煌壁画乐舞硏究 / 郑汝中著
by Zheng, Ruzhong, 1932-
郑汝中, 1932-
Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2002
兰州市 : 甘肃敎育出版社, 2002
 
 
Miryang paekchung nori : chungyo muhyŏng munhwajae che 68-ho / [kŭl Kim Mi-suk]
밀양 백중 놀이 : 중요 무형 문화재 제 68호 / [글 김 미숙]
by Kim, Mi-suk, 1958 September 19-
김 미숙, 1958 Sept. 19-
[Seoul] : Kungnip Munhwajae Yŏn'guso, 2004
[Seoul] : 국립 문화재 연구소, 2004
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.