National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 243 Results for subject:"Shipping - Periodicals."
Sort by:
 
 
Jian chuan zhi shi = Jianchuan zhishi / Zhongguo zao chuan gong cheng xue hui; jian chuan zhi shi bian ji wei yuan hui bian ji
艦船知識 = Jianchuan zhishi / 中国造船工程学会; 舰船知识编辑委员会编辑
Beijing : Jian chuan zhi shi za zhi she, 1979-
北京 : 舰船知识杂志社, 1979-
 
 
London : C. Birchall & Sons
 
 
London : IHS Global Ltd, ©2011-
 
 
Uniform title: Fairplay (London, England : 1985)
London : Fairplay Publications Ltd., 1985-2011
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo wai hang hai ke ji [electronic resource]
国外航海科技 [electronic resource]
Uniform title: Guo wai hang hai ke ji (Online)
国外航海科技(Online)
Dalian : Dalian hai shi da xue, 1978-1991
大连 : 大连海事大学, 1978-1991
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo wai ke ji zi liao mu lu [electronic resource] : Shui lu gong cheng yu yun shu
国外科技资料目录 [electronic resource] : 水路工程与运输
Uniform title: Guo wai ke ji zi liao mu lu (Online)
国外科技资料目录(Online)
Beijing : Jiao tong bu ke xue yan jiu yuan, 1976-1979
北京 : 交通部科学研究院, 1976-1979
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Chuan dian ji shu [electronic resource] = Marine electric and electronic engineering
船电技术 [electronic resource] = Marine electric and electronic engineering
Uniform title: Chuan dian ji shu (Online)
船电技术(Online)
Wuhan : Wuhan chuan yong dian li tui jin zhuang zhi yan jiu suo, 1981-
武汉 : 武汉船用电力推进装置研究所, 1981-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jian chuan fu zhu ji dian she bei [electronic resource]
舰船辅助机电设备 [electronic resource]
Uniform title: Jian chuan fu zhu ji dian she bei (Online)
舰船辅助机电设备(Online)
Shanghai : Zhong chuan zhong gong ji tuan gong si di qi 0 si yan jiu suo, 197?-1976
上海 : 中船重工集团公司第七0四研究所, 197?-1976
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Chuan bo [electronic resource] = Ship and boat
船舶 [electronic resource] = Ship and boat
Uniform title: Chuan bo (Online)
船舶(Online)
Shanghai : Zhongguo chuan bo ji hai yang gong cheng she ji yan jiu yuan, 1990-
上海 : 中国船舶及海洋工程设计研究院, 1990-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Guo wai ke ji zi liao mu lu [electronic resource] : Chuan bo gong cheng
国外科技资料目录 [electronic resource] : 船舶工程
Uniform title: Guo wai ke ji zi liao mu lu (Online)
国外科技资料目录(Online)
Beijing : Jiao tong bu ke xue yan jiu yuan, 1976-1981
北京 : 交通部科学研究院, 1976-1981
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo wai ke ji wen xian suo yin [electronic resource] : Shui lu yun shu
国外科技文献索引 [electronic resource] : 水路运输
Uniform title: Guo wai ke ji wen xian suo yin (Online)
国外科技文献索引(Online)
Beijing : Jiao tong bu ke xue yan jiu yuan, 1973-1974
北京 : 交通部科学研究院, 1973-1974
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shi jie hai yun [electronic resource] = World shipping
世界海运 [electronic resource] = World shipping
Uniform title: Shi jie hai yun (Online)
世界海运(Online)
Dalian : Dalian hai shi da xue, 1992-
大连 : 大连海事大学, 1992-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jian chuan ke yan yu she ji [electronic resource]
舰船科研与设计 [electronic resource]
Uniform title: Jian chuan ke yan yu she ji (Online)
舰船科研与设计(Online)
Shanghai : Zhongguo chuan bo ji hai yang gong cheng she ji yan jiu yuan, 1974-1989
上海 : 中国船舶及海洋工程设计研究院, 1974-1989
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Dian qi ji shu [electronic resource]
电器技术 [electronic resource]
Uniform title: Dian qi ji shu (Online)
电器技术(Online)
Wuhan : Wuhan chuan yong dian li tui jin zhuang zhi yan jiu suo, 1981-1988
武汉 : 武汉船用电力推进装置研究所, 1981-1988
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhu hang ke ji [electronic resource]
珠航科技 [electronic resource]
Uniform title: Zhu hang ke ji (Online)
珠航科技(Online)
Guangzhou : Jiao tong yun shu bu Zhujiang hang wu guan li ju, 1988-1992
广州 : 交通运输部珠江航务管理局, 1988-1992
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo wai ke ji zi liao mu lu [electronic resource] : Shui lu yun shu
国外科技资料目录 [electronic resource] : 水路运输
Uniform title: Guo wai ke ji zi liao mu lu (Online)
国外科技资料目录(Online)
Beijing : Jiao tong bu ke xue yan jiu yuan, 1975-1975
北京 : 交通部科学研究院, 1975-1975
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo wai jian chuan ji shu [electronic resource] : Chuan bo lei
国外舰船技术 [electronic resource] : 船舶类
Uniform title: Guo wai jian chuan ji shu (Online)
国外舰船技术(Online)
Shanghai : Zhongguo chuan bo ji hai yang gong cheng she ji yan jiu yuan, 1979-1985
上海 : 中国船舶及海洋工程设计研究院, 1979-1985
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shui yun ke ji xin xi [electronic resource] = Sci.and tech.information of water transportation
水运科技信息 [electronic resource] = Sci.and tech.information of water transportation
Uniform title: Shui yun ke ji xin xi (Online)
水运科技信息(Online)
Wuhan : Wuhan li gong da xue, 1998-1999
武汉 : 武汉理工大学, 1998-1999
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Shui lu yun shu wen zhai [electronic resource]
水路运输文摘 [electronic resource]
Uniform title: Shui lu yun shu wen zhai (Online)
水路运输文摘(Online)
Beijing : Jiao tong bu ke xue yan jiu yuan, 1980-2006
北京 : 交通部科学研究院, 1980-2006
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shui yun guan li [electronic resource] = Shipping management
水运管理 [electronic resource] = Shipping management
Uniform title: Shui yun guan li (Online)
水运管理(Online)
Shanghai : Shanghai hai shi da xue, 1979-
上海 : 上海海事大学, 1979-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.