National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 694 Results for subject:"Southeast Asia - History."
Sort by:
 
 
 
 
Chen Xujing Dong nan Ya gu shi yan jiu he ji / Chen Xujing zhu
陳序經東南亞古史硏究合集 / 陳序經著
by Chen, Xujing, 1903-1967
陳序經, 1903-1967
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 1992
香港 : 商務印書館 (香港) 有限公司, 1992
 
 
Dong nan Ya shi / Cheng Guangyu, Li Zuohua bian zhu
東南亞史 / 程光裕, 李作華編著
by Cheng, Guangyu
程光裕
Xianggang : You lian chu ban she, 1964
香港 : 友聯出版社, 1964
 
 
Dong nan Ya jian shi / Liu Dihui ... [et al.] zhu
东南亚简史 / 刘迪辉 ... [et al.] 著
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1989
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1989
 
 
Zhong nan ban dao Hua qiao shi gang yao / Yao Nan zhu
中南半島華僑史綱要 / 姚枬著
by Yao, Nan
姚枬
Zhongqing : Zhongguo Nan yang xue hui : Shang wu yin shu guan, Minguo 35 [1946]
重慶 : 中國南洋學會 : 商務印書館, 民國45 [1946]
 
 
Dong xi yang kao / Zhang Xie zhu
東西洋考 / 張燮著
by Zhang, Xie, 1574-1640
張燮, 1574-1640
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
 
 
Dongnan Ya shi gang = An outline of South-east Asian history / Wu Zhenqiang bian zhu
東南亞史綱 = An outline of South-east Asian history / 吴振强編著
by Wu, Zhenqiang
吴振强
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1966
新加坡 : 青年書局, 1966
 
 
by Harrison, Brian, 1909-
London, New York, Macmillan; St Martin's Press, 1963
 
 
by Harrison, Brian
London : New York : Macmillan ; St. Martin's Press, 1966
 
 
Nanyang Hua ren jian shi / Wang Gengwu zhu ; Zhang Yishan yi zhu
南洋華人簡史 / 王賡武著 ; 張奕善譯註
Uniform title: Short history of the Nanyang Chinese. Chinese
by Wang, Gungwu
[Taibei] : Shui niu chu ban she, [1972, c1969]
[臺北] : 水牛出版社, [1972, c1969]
 
 
Gu dai Nanyang shi di cong kao / Yao Nan, Xu Yu bian yi
古代南洋史地叢考 / 姚枬, 許鈺編譯
by Yao, Nan
姚枬
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1958
香港 : 商務印書館, 1958
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.