National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 22370 Results for subject:"Statistics - Periodicals."
Sort by:
 
 
Beijing Qu yu tong ji nian jian / Beijing Shi tong ji ju bian
北京区域统计年鉴 / 北京市统计局编
Beijing : Tong xin chu ban she, 2002-
北京 : 同心出版社, 2002-
 
 
Wenzhou tong ji nian jian
温州统計年鉴
[Wenzhou Shi : Wenzhou shi tong ji ju
[温州市] : 温州市统計局
 
 
Nanchang tong ji nian jian = Statistical yearbook of Nanchang / Nanchang Shi tong ji ju bian
南昌统计年鉴 = Statistical yearbook of Nanchang / 南昌市统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, -2000
北京 : 中国统计出版社, -2000
 
 
Lanzhou Shi : Lanzhou Shi tong ji ju, 2007-
兰州市 : 兰州市统计局
 
 
Shanghai tong ji nian jian = Shanghai tongji nianjian / Shanghai Shi tong ji ju bian
上海统计年鉴 = Shanghai tongji nianjian / 上海市统计局编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1984-
上海 : 上海人民出版社, 1984-
 
 
Nanning tong ji nian jian
南宁统计年鉴
[Nanning Shi : Nanning shi tong ji ju
[南宁市] : 南宁市统计局
 
 
Shaoxing tong ji nian jian = Statistical yearbook of Shaoxing / Shaoxing shi tong ji ju bian
绍兴统计年鉴 = Statistical yearbook of Shaoxing / 绍兴市统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
北京 : 中国统计出版社, 1995-
 
 
Nanchang jing ji she hui tong ji nian jian = Nanchang economic and social statistical yearbook / Nanchang Shi tong ji ju bian
南昌经济社会统计年鉴 = Nanchang economic and social statistical yearbook / 南昌市统计局编
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2001-
北京市 : 中囯统计出版社, 2001-
 
 
Hangzhou tong ji nian jian
杭州统计年鉴
[Hangzhou Shi : Hangzhou shi tong ji ju
[杭州市] : 杭州市统计局
 
 
Kōbe-shi tōkeisho
神戶市統計書
[Kobe] : Kōbe Shiyakusho
[Kobe] : 神戶市役所
 
 
Shuangyashan she hui jing ji tong ji nian jian / Shuangyashan shi tong ji ju bian
双鸭山社会经济统计年鉴 / 双鸭山市统计局编
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
[Peking] : 中国统计出版社, 1992-
 
 
Si, kun tanwi chiyŏk nae chʻong sangsan = Gross regional domestic product
시.군단위지역내총생산 = Gross regional domestic product
Kyŏnggi-do Suwŏn-si : Kyŏnggi-do
경기도수원시 : 경기도
 
 
Songzi tong ji nian jian / Songzi xian tong ji ju bian
松滋统计年鉴 / 松滋县统计局编
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she
[Peking] : 中国统计出版社
 
 
Yantai tong ji nian jian
烟台统计年鉴
[Yantai Shi : Yantai shi tong ji ju
[煙台市] : 烟台市统计局
 
 
Ningbo tong ji nian jian / Ningbo shi tong ji ju bian
宁波统计年鉴 / 宁波市统计局编
Ningbo : Ningbo shi tong ji ju
宁波 : 宁波市统计局
 
 
Kuitun tong ji nian jian = Statistical yearbook of Kuitun / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu Kuitun shi tong ji ju bian
奎屯统计年鉴 = Statistical yearbook of Kuitun / 新疆维吾尔自治区奎屯市统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1993-
北京 : 中国统计出版社, 1993-
 
 
Changchun tong ji nian jian = Statistical yearbook of Changchun / Changchun Shi tong ji ju bian
长春统计年鉴 = Statistical yearbook of Changchun / 长春市统计局编
[Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1999-
[北京 : 中国统计出版社, 1999-
 
 
Xuzhou Diqu guo min jing ji tong ji zi liao / [Jiangsu Sheng Xuzhou Diqu ke ming wei yuan hui sheng chan zhi hui zu]
徐州地区国民经济统计资料 / [江苏省徐州地区革命委员会生产指挥组]
[Xuzhou? : Gai zhi hui zu]
[徐州? : 该指挥组]
 
 
Zhonghua Minguo ... nian Jinmen Xian tong ji nian bao / Jinmen Xian zheng fu zhu ji shi bian
中華民國 ... 年金門縣統計年報 / 金門縣政府主計室編
Jinmen Xian : Jinmen Xian zheng fu, Minguo 89- [2000]-
金門縣 : 金門縣政府, 民國89- [2000]-
 
 
Xiamen tong ji nian jian = Almanac of Xiamen's statistics / Xiamen Shi tong ji ju bian
厦门统计年鉴 = Almanac of Xiamen's statistics / 厦门市统计局编
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she
[Peking] : 中国统计出版社
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.