-
Showing 1 - 20 of 230 Results for subject:"Thailand - Politics and government - 21st century."
Sort by:
 
 
Sayām parithat = Siam alternatives
สยามปริทัศน์ = Siam alternatives
Krung Thēp : Samnakphim Sayām Parithat
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์
 
 
Nǣorūam Red
แนวร่วม Red
[Krung Thēp : s.n], 2552 [2009]-
 
 
Wikrit kānmư̄ang Thai = Thai political crisis / Surachāt Bamrungsuk
วิกฤตการเมืองไทย = Thai political crisis / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552
 
 
Rāingān kānsưksā rư̄ang khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜....
รายงานการศึกษาเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย ปัทมา สูบกำปัง
by Patthamā Sūpkampang
ปัทมา สูบกำปัง
[Nonthaburī] : Samnak Wičhai læ Phatthanā, Sathāban Phra Pokklao, [2007?]
[นนทบุรี] : สำนักวิจัยและพัฒนา, สถาบันพระปกเกล้า, [2007?]
 
 
Thahān kap kānmư̄ang Thai lang 9/19 (wāra khrop rō̜p nư̄ng pī ratthaprahān) = The military and Thai politics in the post 9/19 (the first anniversary of the...
ทหารกับการเมืองไทยหลัง 9/19 (วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร) = The military and Thai politics in the post 9/19 (the first anniversary of the Coup) / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2550
 
 
by Phit Phongsawat
Krung Thēp : Samnakphim openbooks, 2548 [2005]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai thưng patčhuban / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Nonthaburī : Samnakphim Krīn Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, 2554
 
 
Rat Thai tāi pai lǣo / ʻAkkhanī Khakhanamphō̧n
รัฐไทยตายไปแล้ว / อัคนี คคนัมพร
by ʻAkkhanī Khakhanamphō̧n
อัคนี คคนัมพร
Krung Thēp : Nāi Niran Kǣnyakūn, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : นายนิรันดร์ แก่นยะกูล, 2551
 
 
Prathēt Thai nai ʻungmư̄ ʻammāt / Pam Khonkhāo
ประเทศไทยในอุ้งมืออำมาตย์ / ปั๊มคนข่าว
by Pam Khonkhāo
ปั๊มคนข่าว
Krung Thēp : Panyāchon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
 
 
Prathēt tai rabō̜p Chinnawat / Surawit Wīrawan
ประเทศใต้ระบอบชินวัตร / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2555
 
 
Hūaʻok cham khō̜ng yư̄a phadetkān Khō̜. Mō̜. Chō̜. : phadetkān phan čhingčhō̜k (machiavellian) / Kuthēp Saikračhang
หัวอกช้ำของเหยื่อเผด็จการ คมช. : เผด็จการพันธุ์จิ้งจอก (machiavellian) / กุเทพ ใสกระจ่าง
by Kuthēp Saikračhāng
กุเทพ ใสกระจ่าง
Krung Thēp : Kuthēp Saikračhāng, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : กุเทพ ใสกระจ่าง, 2552
 
 
Ru than Surayut / Surawit Wīrawan
รู้ทันสุรยุทธ์ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
Wiwātha kūrū : sutyō̜t hǣng thotsawat / Thīradēt ʻĪamsamrān, Rām ʻIntharawičhit
วิวาทะกูรู : สุดยอดแห่งทศวรรษ / ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, ราม อินทรวิจิตร
by Thīradēt ʻĪamsamrān
ธีรเดช เอี่ยมสำราญ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๑
 
 
Bantưk lư̄at 7 Tulā klāng sīang pư̄n læ kǣt namtā / Warit Limthō̜ngkun, Dūangphō̜n Wongchūkhrư̄a, bannāthikān khatsan
บันทึกเลือด 7 ตุลา กลางเสียงปืนและแก๊สนํ้าตา / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, ดวงพร วงศ์ชูเครือ, บรรณาธิการคัดสรร
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์, 2551
 
 
Bīa lai khun / Nithi ʻĪeosīwong
เบี้ยไล่ขุน / นิธิ เอียวศรีวงศ์
by Nithi ʻĪeosīwong
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน : จัดจำหน่ายโดย งานดี, ๒๕๕๔
 
 
Coup d'État c̄hāk ratthaprahān Sayām sū ngān sinlapa Yurōp : Bangkok Documenta Magazine no. 1 : dūai khwāmrūammư̄ rawāng nithatsakān sinlapa...
Coup d'État จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป ด้วยความร่วมมือระหว่างนิทรรศการศิลปะ Documenta ประเทศเยอรมนีและสื่อมวลชนไทย
[Bangkok] : openbooks, [2007?]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai, Phǭ.Sǭ. 2553 / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่อากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทย พ.ศ. 2553 / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Krung Thēp : Samnakphim Phūmithǭng, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิทอง, 2553
 
 
Sū songkhrām kō̜ng čhōn lom rat! lom pư̄n! lom čhao : chabap sombūn / Kō̜ng Bannāthikān Thī-Niu
สู่สงครามกองโจร ล้มรัฐ! ล้มปืน! ล้มเจ้า : ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ที-นิวส์
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ, ๒๕๕๔
 
 
DemoCrazy : patiwat khw̄amkhit tit ʻāwut panyā
DemoCrazy : ปฏิวัติความคิด ติดอาวุธปัญญา
Krung Thēp : Khrōngkān Nangsư̄phim DemoCrazy, 2551- [2008-]
กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือพิมพ์ DemoCrazy, 2551-
JournalJournal, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site news | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.