National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 277 Results for subject:"Thailand - Politics and government - 21st century."
Sort by:
 
 
Coup d'État c̄hāk ratthaprahān Sayām sū ngān sinlapa Yurōp : Bangkok Documenta Magazine no. 1 : dūai khwāmrūammư̄ rawāng nithatsakān sinlapa...
Coup d'État จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป ด้วยความร่วมมือระหว่างนิทรรศการศิลปะ Documenta ประเทศเยอรมนีและสื่อมวลชนไทย
[Bangkok] : openbooks, [2007?]
 
 
Hen thūa ngō̧k pen dō̧k būa / Phit Phongsawat
เห็นถั่วงอกเป็นดอกบัว / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp : Openbooks, 2548 [2005]
 
 
Bīa lai khun / Nithi ʻĪeosīwong
เบี้ยไล่ขุน / นิธิ เอียวศรีวงศ์
by Nithi ʻĪeosīwong
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน : จัดจำหน่ายโดย งานดี, ๒๕๕๔
 
 
Nǣorūam Red
แนวร่วม Red
[Krung Thēp : s.n], 2552 [2009]-
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai thưng patčhuban / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Nonthaburī : Samnakphim Krīn Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, 2554
 
 
Ru than Surayut / Surawit Wīrawan
รู้ทันสุรยุทธ์ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
Prathēt tai rabō̜p Chinnawat / Surawit Wīrawan
ประเทศใต้ระบอบชินวัตร / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2555
 
 
October patiwat 2549 / bannathikān, Phinyō Traisuriyathanmā
October ปฏิวัติ 2549 / บรรณาธิการ, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Krung Thēp : Openbooks, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550
 
 
Thāngʻō̜k Prathēt Thai tō̜ng patiwat prachāthippatai / Wibūn Chǣmchư̄n
ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิวัติประชาธิปไตย / วิบูลย์ แช่มชื่น
by Wibūn Chǣmchư̄n
วิบูลย์ แช่มชื่น
Krung Thēp : Wibūn Chǣmchư̄n, 2554 [2011]
กรุงเทพ : วิบูลย์ แช่มชื่น, 2554
 
 
Sayām parithat = Siam alternatives
สยามปริทัศน์ = Siam alternatives
Krung Thēp : Samnakphim Sayām Parithat
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์
 
 
Hūaʻok cham khō̜ng yư̄a phadetkān Khō̜. Mō̜. Chō̜. : phadetkān phan čhingčhō̜k (machiavellian) / Kuthēp Saikračhang
หัวอกช้ำของเหยื่อเผด็จการ คมช. : เผด็จการพันธุ์จิ้งจอก (machiavellian) / กุเทพ ใสกระจ่าง
by Kuthēp Saikračhāng
กุเทพ ใสกระจ่าง
Krung Thēp : Kuthēp Saikračhāng, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : กุเทพ ใสกระจ่าง, 2552
 
 
by Phit Phongsawat
Krung Thēp : Samnakphim openbooks, 2548 [2005]
 
 
ʻAmnāt mai, ʻammāt mai, ʻammahit / [Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān]
อำนาจใหม่, อำมาตย์ใหม่, อำมหิต / [กองบรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการ]
Krung Thēp : ASTV Phūčhatkān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ASTV ผู้จัดการ, 2553
 
 
Prachāthippatai thī plāi ʻumōng / dōi Khanin Bunyasuwan
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ / โดย คณิน บุญสุวรรณ
by Khanin Bunyasuwan, 1946-
คณิน บุญสุวรรณ, 1946-
Krung Thēp : ʻĒmī ʻEntœ̄phrai, 2554-2555 [2011-2012]
กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, ๒๕๕๔-๒๕๕๕
 
 
Prathēt Thai nai ʻungmư̄ ʻammāt / Pam Khonkhāo
ประเทศไทยในอุ้งมืออำมาตย์ / ปั๊มคนข่าว
by Pam Khonkhāo
ปั๊มคนข่าว
Krung Thēp : Panyāchon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
 
 
Bantưk lư̄at 7 Tulā klāng sīang pư̄n læ kǣt namtā / Warit Limthō̜ngkun, Dūangphō̜n Wongchūkhrư̄a, bannāthikān khatsan
บันทึกเลือด 7 ตุลา กลางเสียงปืนและแก๊สนํ้าตา / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, ดวงพร วงศ์ชูเครือ, บรรณาธิการคัดสรร
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์, 2551
 
 
Čhō̜mkhon hǣng Sayām 9 ʻongkharak phithak phǣndin tān nirathōtsakam khon khāi chāt / Thǣnkhun Bunsathit
จอมคนแห่งสยาม 9 องครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน ต้านนิรโทษกรรมคนขายชาติ / แทนคุณ บุญสถิต
by Thǣnkhun Bunsathit
แทนคุณ บุญสถิต
Chon Burī Samnakphim Mini Power Politics, [2013]
ชลบุรี : สำนักพิมพ์ Mini Power Politics, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai, Phǭ.Sǭ. 2553 / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่อากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทย พ.ศ. 2553 / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Krung Thēp : Samnakphim Phūmithǭng, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิทอง, 2553
 
 
Wikrit kānmư̄ang Thai = Thai political crisis / Surachāt Bamrungsuk
วิกฤตการเมืองไทย = Thai political crisis / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.