-
Showing 1 - 20 of 556
Sort by:
 
 
by MacKay, Rob
Pyrmont, NSW : Thomson Reuters (Professional) Australia, [2014] , ©2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by MacKay, Rob
Pyrmont, NSW : Thomson Reuters (Professional) Australia, [2014] , ©2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
 
 
Shui hu wen hua gai lan / Wang Zhenxing zhu bian
水浒文化概览 / 王振星主编
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2012
北京 : 中国社会出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Hai nei wai yi zhen : shi jie ge di san cang chuan tong Mianzhu nian hua = Mianzhu new year paintings housed in various countries / Liu Zhumei, Liu Shiyuan zhu bian
海内外遗珍 : 世界各地散藏传统绵竹年画 = Mianzhu new year paintings housed in various countries / 刘竹梅, 刘诗源主编
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she, 2012
成都 : 四川美术出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yun he wen hua yu Ji'ning / Liu Yuping, Gao Jianjun zhu bian
运河文化与济宁 / 刘玉平, 高建军主编
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2012
北京 : 中国社会出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Chongqing li shi di tu ji. di 1 juan gu di tu = The historical atlas of Chongqing. volume one ancient maps / Chongqing li shi di tu ji bian zuan wei yuan hui
重庆历史地图集. 第1卷古地图 = The historical atlas of Chongqing. volume one ancient maps / 重庆历史地图集编纂委员会
by Chongqing li shi di tu ji bian zuan wei yuan hui
重庆历史地图集编纂委员会
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2013
北京 : 中国地图出版社, 2013
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Zhen xiang : "jiu yi san" shi jian kao zheng / Zhang Yuwen zhu
真相 : "九一三" 事件考证 / 张聿温著
by Zhang, Yuwen
张聿温
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012
北京 : 中国青年出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Shuofang ji = Shuofangji / Wu Zhongli zhu
朔方集 = Shuofangji / 吴忠礼著
by Wu, Zhongli
吴忠礼
Yinchuan : Huanghe chu ban chuan mei ji tuan : Ningxia ren min chu ban she, 2011
银川 : 黄河出版传媒集团 : 宁夏人民出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Mianzhu nian hua chuang xin nian hua ji = Collection of Chinese innovative Mianzhu new year paintings / Hou Bing zhu bian
中国绵竹年画创新年画集 = Collection of Chinese innovative Mianzhu new year paintings / 侯兵主编
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she, 2011
成都 : 四川美术出版社, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
North Sydney, NSW : WestConnex Delivery Authority, August 2014
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
North Sydney, NSW : WestConnex Delivery Authority, August 2014
BookBook, OnlineOnline [text, still image, volume]
 
 
by Kouvaras, Linda, 1960-
Grosvenor Place, NSW : reproduced and distributed under licence by the Australian Music Centre, [not before 2014] , ©2011
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
by Moore, Kate, 1979-
Grosvenor Place, NSW : reproduced and distributed under licence by the Australian Music Centre, [not before 2014] , ©2014
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
by Tiutiunnik, Katia
Grosvenor Place, NSW : reproduced and distributed under licence by the Australian Music Centre, [not before 2014] , ©2014
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
by Kats-Chernin, Elena, 1957-
Grosvenor Place, NSW : reproduced and distributed under licence by the Australian Music Centre, [not before 2014] , ©2010
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Yang yan kan shi da : Yalikesi Aolai he Weila Aolai zai Zhongguo shi you da xue (Hua dong) de jing li = It's all about the students : the experiences of Alex and Vera Olah...
洋眼看石大 : 亚历克斯·奥莱和薇拉·奥莱在中国石油大学(华东)的经历 = It's all about the students : the experiences of Alex and Vera Olah at the China University of Petroleum (East China) / (澳)Alex Olah, 朱珊著
by Olah, Alex
Dongying : Zhongguo shi you da xue chu ban she, 2013
东营 : 中国石油大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zi yuan miao shu yu jian suo : Resource description and access / RDA fa zhan lian he zhi dao wei yuan hui zhu bian ; RDA fan yi gong zuo zu yi
资源描述与检索 : Resource description and access / RDA发展联合指导委员会主编 ; RDA翻译工作组译
Uniform title: Resource description & access. Chinese
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京 : 国家图书馆出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Bi jian xia de Xizang = Writing about Tibet / Alai deng zhu ; Yang Xianping zhu bian
笔尖下的西藏 = Writing about Tibet / 阿来等著 ; 杨献平主编
by Alai, 1959-
阿来, 1959-
Nanjing Shi : Jiangsu wen yi chu ban she, 2013
南京市 : 江苏文艺出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
New search | User lists | Site news | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.