National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1012
Sort by:
 
 
Tang dai mu zhi zhong de di ming zi liao zheng li yu yan jiu / Peng Wenfeng zhu
唐代墓志中的地名资料整理与研究 / 彭文峰著
by Peng, Wenfeng, 1975-
彭文峰, 1975-
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2015
北京 : 人民日報出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dao jiao yu feng jian wang quan zheng zhi jiao liu yan jiu = Research on the political communication between Taoist and the Chinese feudal royalty / Zhou Dequan zhu
道教与封建王权政治交流研究 = Research on the political communication between Taoist and the Chinese feudal royalty / 周德全著
by Zhou, Dequan, 1964-
周德全, 1964-
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015
北京市 : 人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jian bo wen xian yu zao qi ru jia xue shuo tan lun / Xu Shaohua zhu
简帛文献与早期儒家学说探论 / 徐少华著
by Xu, Shaohua, 1955-
徐少华, 1955-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商務印書館, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ming dai bei bu hai fang ti zhi yan jiu / Zhao Shuguo zhu
明代北部海防体制研究 / 赵树国著
by Zhao, Shuguo, 1981-
赵树国, 1981-
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2014
济南 : 山东人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong gong zi hui jie ban ti dui : Gong qing tuan can ju, ye shi tai zi dang can ju / Qi Yuchun, Chen Xiaoming
中共自毀接班梯隊 : 共青團殘局, 也是太子黨殘局 / 齊寓春, 陳曉銘
by Qi, Yuchun
齊寓春
Deer Park, NY Ming jing chu ban she, 2015
Deer Park, NY 明鏡出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gen zhe san yun kan dian ying / Gao Li zhu
跟着傘運看電影 / 高立著
by Gao, Li
高立
Jiulong : Ci wen hua tang, 2015
九龍 : 次文化堂, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng zhi zhi xu de guan nian / Lin Yusheng zhu
政治秩序的觀念 / 林毓生著
by Lin, Yusheng, 1934-
林毓生, 1934-
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2015
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Fang lüe yu shi zhi : li chao dui xi nan bian jiang de jing ying / Fang Tie zhu
方略与施治 : 历朝对西南边疆的经营 / 方铁著
by Fang, Tie
方铁
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Riben zai Hua shou jia zheng lun bao zhi "Han bao" (1896-1900) yan jiu / Yang Meiyan zhu
日本在华首家政论报纸《汉报》(1896-1900)研究 / 阳美燕著
by Yang, Meiyan, 1973-
阳美燕, 1973-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中國社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu du Yecheng yan jiu : zhong shi ji Dong Ya du cheng zhi du tan yuan = The study of ancient Yecheng : the investigation of the origination of medieval capital city construction...
古都邺城研究 : 中世纪东亚都城制度探源 = The study of ancient Yecheng : the investigation of the origination of medieval capital city construction system in East Asia / 牛润珍著
by Niu, Runzhen
牛润珍
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2015
北京市 : 中華書局, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jian hua zi xun gen jie di / zuo zhe Rong Ruo
簡化字尋根揭底 / 作者容若
by Rong, Ruo
容若
Xianggang : Ci wen hua tang, 2015 nian 7 yue
香港 : 次文化堂, 2015年7月
BookBook [text, volume]
 
 
Dongguan wen ren nian biao / Li Junming bian
東莞文人年表 / 李君明編
by Li, Junming
李君明
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2015
廣州 : 廣東人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang qin quan fa / Luo Minwei zhu
香港侵權法 / 羅敏威著
by Luo, Minwei
羅敏威
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Lin she di yi : Qing nian dai dong guan ai she qu de gu shi = Putting neighbourhood first : volunteering to help / Xianggang qing nian xie hui
鄰舍第一 : 青年帶動關愛社區的故事 = Putting neighbourhood first : volunteering to help / 香港青年協會
Xianggang : Xianggang qing nian xie hui, 2015
香港 : 香港青年協會, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu piao gao kua Xi Jinping / Li Qiankun
股票搞垮習近平/ 李乾坤
by Li, Qiankun
李乾坤
Xianggang : Tan suo chu ban she, 2015
香港 : 探索出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Da jia feng fan, Zhongguo jing shen : Beijing ba jia ming ren gu ju lian he huo dong shi wu nian / zhu bian Qian Zhenwen ; fu zhu bian Zhang Yong
大家风范, 中国精神 : 北京八家名人故居联合活动十五年 / 主编钱振文 ; 副主编张勇
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zu qun yi shi yu li shi shu xie : Zhongguo xian dai li shi xu shu mo shi de xing cheng ji qi zai Qing mo de shi jian / Jiang Meng zhu
族群意识与历史书写 : 中国现代历史叙述模式的形成及其在清末的实践 / 姜萌著
by Jiang, Meng, 1980 June-
姜萌, 1980 June-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商务印书馆, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo yao zhen pu xuan / Mao Mengjing zhu
我要真普選 / 毛孟靜著
by Mao, Mengjing, 1957-
毛孟靜, 1957-
Jiulong : Ci wen hua you xian gong si, 2015
九龍 : 次文化有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.