National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 471
Sort by:
 
 
Jun shi jia Mao Zedong / Tan Yiqing zhu
军事家毛泽东 / 谭一青著
by Tan, Yiqing
谭一青
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中国青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hui yi Song Qingling / Shanghai Shi Sun Zhongshan Song Qingling wen wu guan li wei yuan hui, Shanghai Song Qingling yan jiu hui bian
回忆宋庆龄 / 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会, 上海宋庆龄研究会编
Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin, 2013
 
 
Zhuan xing Zhongguo : nong ye, nong cun, nong min = China in transition : agriculture, rural areas and farmers / Jiang Changyun zhu
转型中国 : 农业, 农村, 农民 = China in transition : agriculture, rural areas and farmers / 姜长云著
by Jiang, Changyun
姜长云
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 2012
合肥市 : 安徽人民出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mo Yan yu Gaomi / Mo Yan yan jiu hui bian
莫言与高密 / 莫言研究会编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2011
北京 : 中国青年出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu ji xiu fu yu zhuang biao ji shu tu jie / Du Weisheng zhu
中国古籍修复与装裱技术图解 / 杜伟生著
by Du, Weisheng
杜伟生
Beijing : Zhonghua shu ju, 2013
北京 : 中华书局, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wang Xiaobo si xiang xiao pin / Wang Xiaobo zhu
王小波思想小品 / 王小波著
by Wang, Xiaobo, 1952-1997
王小波, 1952-1997
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中国青年出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jun shi jia Peng Dehuai / Zhao Yiping zhu
军事家彭德怀 / 赵一平著
by Zhao, Yiping
赵一平
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中國青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo lao xiang yan pai zi dang an / Feng Yiyou zhu bian
中国老香烟牌子档案 / 馮懿有主編
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 2013
上海 : 上海文化出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo Jing ju lian pu tu dian = Illustrative plates of Beijing opera facial masks / Liu Zengfu mo hui ; Sheng Hua, He Baotang bian zuan
中國京剧脸谱圖典 = Illustrative plates of Beijing opera facial masks / 刘曾复摹绘 ; 盛华, 和宝堂编纂
by Liu, Zengfu, 1914-2012
刘曾复, 1914-2012
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2013
北京 : 中央编译出版社, 2013
BookBook [still image, sheet, volume]
 
 
Tian qu : si sui er tong Liao Wende shui mo xian miao shi jie / Liao Wende hui
天趣 : 四岁儿童廖文德水墨线描世界 / 廖文德绘
by Liao, Wende, 2008-
廖文德, 2008-
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2013
广州 : 花城出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Guo jia tiao zheng nong min gong she hui zheng ce yan jiu / Pan Zequan zhu
国家调整农民工社会政策研究 / 潘泽泉著
by Pan, Zequan 1970-
潘泽泉, 1970-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2013
北京 : 中国人民大学出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing, China : Morning Glory Publishers, 2000
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo ming bei quan ji / Liu Chuanxi, Peng Xinglin bian zhu
中國名碑全集 / 劉傳喜, 彭興林編著
Jinan Shi : Shandong mei shu chu ban she, 2013
濟南市: 山東美術出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo de cheng zhen hua = China's urbanization / Ma Huaili, Hu Yan zhu
中国的城镇化 = China's urbanization / 马怀礼, 胡艳著
by Ma, Huaili
马怀礼
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 2013
合肥市 : 安徽人民出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jun shi jia Deng Xiaoping / Tan Yiqing, Yuan Dejin zhu
军事家邓小平 / 谭一青, 袁德金著
by Tan, Yiqing
谭一青
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中國青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Zhimo quan ji / Jiang Fucong, Liang Shiqiu bian
徐志摩全集 / 蒋复璁, 梁实秋编
Uniform title: Works. 2013
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2013
北京 : 中央编译出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jun shi jia Zhu De / Yuan Dejin zhu
军事家朱德 / 袁德金著
by Yuan, Dejin
袁德金
Beijing Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中國青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Dao jiao shou yin yan jiu / Ren Zongquan
道教手印研究 / 任宗權
by Ren, Zongquan, 1968-
任宗权, 1968-
Beijing : Zong jiao wen hua chu ban she, 2013
北京 : 宗教文化出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Suiyuan tong zhi gao / Suiyuan tong zhi guan bian zuan
绥遠通志稿 / 绥遠通志館編纂
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she, 2007
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo fa shu tu jian / Liu Chuanxi, Peng Xinglin, Chen Minjie bian zhu
中國法書圖鑒 / 劉傳喜, 彭興林, 陳敏杰編著
by Liu, Chuanxi (Writer on art)
劉傳喜 (Writer on art)
Jinan : Shandong mei shu chu ban she, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.