National Library of Australia

You must be logged in to Tag Records
Phraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit = A constitution for living / Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜. Payuttō) ; [thang sō̜ng rư̄ang bannāthikān dōi] Wutthiphong Laočhumphon
พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
Bib ID 6450578
Format BookBook [text, volume]
Author
Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013, author
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), author
 
Edition Phim khrang thī 1. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
Description Krung Thēp : Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., 2550 [2007] 
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส., ๒๕๕๐ 
18, 170 pages ; 21 cm 
ISBN 9789749867563
Series

Thai collection Indic religions

Notes

Library holds a facsimile copy.

In Thai with parallel in English.

พระโอวาทเรื่อง: คิดให้รู้จักพอ และการทำดีต้องไม่มีพอ.

ธรรมนูญชีวิตเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

"สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐."

Subjects Virtues (Buddhism)  |  Virtue.  |  Conduct of life -- Religious aspects -- Buddhism.
Other authors/contributors Phra Thēpwēthī (Prayut), author  |  Wutthiphong Laočhumphon, editor
พระเทพเวที (ปยุตฺ), author  |  วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, editor
Also Titled

Constitution for living

Khit hai rūčhak phō̜ læ kāntham dī tō̜ng mai mī phō̜.

คิดให้รู้จักพอ และการทำดีต้องไม่มีพอ.

000 03229cam a2200457 i 4500
001 6450578
005 20170421143853.0
008 140324s2007    th h         f010 0 tha  
020 |a9789749867563
040 |aANL|beng|erda
041 |atha|aeng
043 |aa-th---
082 0 4 |a294.3|223
100 0 |6880-01|aČharœ̄n,|cSupreme Patriarch,|d1913-2013,|eauthor.
880 0 |6100-01|aสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ),|eauthor.
245 1 0 |6880-02|aPhraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit =|bA constitution for living /|cPhra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜. Payuttō) ; [thang sō̜ng rư̄ang bannāthikān dōi] Wutthiphong Laočhumphon.
880 1 0 |6245-02|aพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต =|bA constitution for living /|cพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล.
246 3 1 |aConstitution for living
250 |6880-03|aPhim khrang thī 1.
880 |6250-03|aพิมพ์ครั้งที่ ๑.
264 1 |6880-04|aKrung Thēp :|bSamnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜.,|c2550 [2007]
880 1 |6264-04|aกรุงเทพฯ :|bสำนักงาน ป.ป.ส.,|c๒๕๕๐.
300 |a18, 170 pages ;|c21 cm
336 |atext|2rdacontent
337 |aunmediated|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
500 |aLibrary holds a facsimile copy.
504 |aIn Thai with parallel in English.
650 0 |aVirtues (Buddhism)
650 0 |aVirtue.
650 0 |aConduct of life|xReligious aspects|xBuddhism.
700 0 |6880-05|aPhra Thēpwēthī|q(Prayut),|eauthor.|pThammanūn Chīwit.
880 0 |6700-05|aพระเทพเวที|q(ปยุตฺ),|eauthor.|pธรรมนูญชีวิต.
700 0 |6880-06|aWutthiphong Laočhumphon,|eeditor.
880 0 |6700-06|aวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล,|eeditor.
740 0 |6880-07|aKhit hai rūčhak phō̜ læ kāntham dī tō̜ng mai mī phō̜.
880 0 |6740-07|aคิดให้รู้จักพอ และการทำดีต้องไม่มีพอ.
830 0 |aThai collection Indic religions|5ANL
880 |6500-00|aพระโอวาทเรื่อง: คิดให้รู้จักพอ และการทำดีต้องไม่มีพอ.
880 |6500-00|aธรรมนูญชีวิตเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
880 |6500-00|a"สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐."
close Can I borrow items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close What can I get online?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close Can I get copies of items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.