National Library of Australia

You must be logged in to Tag Records
Download formats
download endnote citation file download bibtex citation file download MARC21
endnote bibtex MARC21
(RIS format)
Catalogue Persistent Identifier

https://nla.gov.au/nla.cat-vn7330806

APA Citation

Banhān Sinlapaʻāchā. & Phatthara Khamphithak. & ʻIntharachai Phānitchakun. & Phannawadī Wasinwatthana. & ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong.  (2559).  Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559.  Krung Thēp :  Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng

MLA Citation

Banhān Sinlapaʻāchā. and Phatthara Khamphithak. and ʻIntharachai Phānitchakun. and Phannawadī Wasinwatthana. and ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong.  Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559  Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng Krung Thēp  2559

Australian/Harvard Citation

Banhān Sinlapaʻāchā. & Phatthara Khamphithak. & ʻIntharachai Phānitchakun. & Phannawadī Wasinwatthana. & ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong.  2559,  Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559  Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng Krung Thēp

Wikipedia Citation
Please see Wikipedia's template documentation for further citation fields that may be required.
{{Citation
  | title=Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559
  | author1=Banhān Sinlapaʻāchā, 1932-2016
  | author2=Phatthara Khamphithak, Banhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai
  | author3=ʻIntharachai Phānitchakun, Banhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai
  | author4=Phannawadī Wasinwatthana, Mō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā
  | author5=ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong, Mō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā
  | year=2559
  | publisher=Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng
  | language=Thai
}}

close Can I borrow items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close What can I get online?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close Can I get copies of items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.