National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 142 Results for language:chi
Sort by:

Have you tried the standard search? We think it's just as good: if you find a case where the standard search fails, please let us know.

 
Bai ri xue ke
拜日學課
[Beijing] : Hua bei shu hui, 1898
[北京] : 華北書會, 1898
BookBook, OnlineOnline
 
[Beijing dian pu zhao huang hua ce]. Tou fa pu huang zi ... / Zhou Peichun hua
[北京店舖招幌畫冊]. 頭髮鋪幌子 ... / 周培春畫
by Zhou, Peichun
周培春
[China?] : [publisher not identified], [between 1860 and 1910?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
[Beijing dian pu zhao huang hua ce]. Yan yao pu huang zi ... / Zhou Peichun hua
[北京店舖招幌畫冊]. 眼藥鋪幌子 ... / 周培春畫
by Zhou, Peichun
周培春
[China?] : [publisher not identified], [between 1860 and 1910?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Can li chan wei / yuan zhu zhe Du Ji ; yi yi zhe Ruisiyi ; shu wen zhe Xu Jiaxing
餐禮闡微 / 原著者杜冀 ; 譯義者瑞思義 ; 述文者許家惺
by Tuck, Robert
Shanghai : Guang xue hui, Minguo 5 [1916]
BookBook, OnlineOnline
 
Sydney : Lee Wood for the Chinese Republic Newspaper Co., 1914-
NewspaperNewspaper, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
Chong de tang ji qi zou ji tong shu
崇德堂機器諏吉通書
[Guangzhou] : Cong de tang, Xüantong 2 [1910]
[廣州] : 崇德堂, 宣統2 [1910]
BookBook, OnlineOnline
 
Chu deng xiao xüe nü zi guo wen jiao ke shu. Di yi ce
初等小學女子國文教科書. 第一冊
Shanghai : Hui wen xüe she, Guangxü 32 [1906]
上海 : 會文學社, 光緖32 [1906]
BookBook, OnlineOnline
 
Chun chu = Spring hoeing
春锄 = Spring hoeing
Shanghai : Shanghai ren min shu chu ban she, [1974?]
上海 : 上海人民出版社, [1974?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Dai shu xue / [Dimegan zhuan ; Weilieyali kou yi ; Li Shanlan bi shou]
代數學 / [棣麼甘譔 ; 偉烈亞力口譯 ; 李善蘭筆受]
Uniform title: Elements of algebra. Chinese
by De Morgan, Augustus, 1806-1871
Shanghai : Mo Hai, Xianfeng ji wei [1859]
Shanghai : 墨海, 咸豐己未 [1859]
BookBook, OnlineOnline
 
Di xue zhi lue / Wen Jiaozhi zhu
地學指略 / 文教治著
by Owen, G. S
[S.l.] : Yi zhi shu hui, Guangxu 7 [1881]
[S.l.] : 益智書會, 光緖7 [1881]
BookBook, OnlineOnline
 
Dong nan Ya tai feng tu jie [cartographic material] / Li Minfei bian hui
東南亞颱風圖解 [cartographic material] / 黎敏婓編繪
by Hai Kwang Press
Xianggang : Hai guang chu ban she, 1957
香港 : 海光出版社, 1957
 
Dulunchanshi shi ji
度輪禪師事蹟
Sanfanshi, Meiguo : Fo jiao chu ban she, Fo li 2502 [1958]
三藩市, 美國 : 佛教出版社, 佛曆 2502 [1958]
BookBook, OnlineOnline
 
[Fang zhi yu zhen xian. Jian yang = Women engaged in spinning and needlework. Making samples]
[紡織與針線. 剪樣 = Women engaged in spinning and needlework. Making samples]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [between 1860 and 1890?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
[Fang zhi yu zhen xian. Shu zhuang = Women engaged in spinning and needlework. Making up]
[紡織與針線. 梳妝 = Women engaged in spinning and needlework. Making up]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [between 1860 and 1890?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Fo mu zhun ti shen zhou
佛母準提神咒
[China : s.n., 18--]
BookBook, OnlineOnline
 
Gan ying pian zhi jiang
感應篇直講
Uniform title: Tai shang gan ying pian
太上感應篇
Wuchang : Hui wen tang, Guangxü geng chen [1880]
武昌 : 會文堂, 光緖庚辰 [1880]
BookBook, OnlineOnline
 
Ge zhi jing yüan / [Chen Yüanlong]
格致鏡原 / [陳元龍]
by Chen, Yüanlong, 1652-1763
陳元龍, 1652-1763
[S.l. : s.n.], Yongzheng yi mao [1737]
[S.l. : s.n.], 雍正乙卯 [1737]
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.