National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 20 of 40 Results for author-browse:"Ji, Yun, 1724-1805"
Sort by:
 
 
Qin ding Si ku quan shu zong mu : [juan shou 4 juan, 200 juan] / Yong Rong, Ji Yun deng zhuan
欽定四庫全書總目 : [卷首4卷, 200卷] / 永瑢, 紀昀等撰
Uniform title: Si ku quan shu zong mu ti yao
四庫全書總目提要
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu, [1983]
[臺北] : 臺灣商務印書, [1983]
 
 
He yuan ji lue / Ji Yun deng zhuan
河源紀略 / 紀昀等撰
Zhongguo Lanzhou : Lanzhou gu ji shu dian, 1990
中國蘭州 : 蘭州古籍書店, 1990
 
 
Ping shui zhai shi bie ji / Shu Wei zhu. Wulumuqi za shi / Ji Yun zhu. Yu jing qian lian ji / Yan Changming zhu. Jin que pan song ji / Yan Changming zhu
缾水齋詩别集 / 舒位著. 烏魯木齊雜詩 / 紀昀著. 玉井搴蓮集 / 嚴長明著. 金闕攀松集 / 嚴長明著
by Shu, Wei, 1765-1815
舒位, 1765-1815
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Si ku quan shu zong mu lei xu zhu
四庫全書縂目類敍注
by Liu, Xinhua
劉新華
Taibei: Liu xinhua, minguo 64 [1975]
臺北: 劉新華, 民國 64 [1975]
 
 
Yue wei cao tang bi ji xuan zhu / Li Hanqiu, Zhu Yiqing xuan zhu
閱微草堂笔记选注/ 李汉秋, 朱一清选注
by Li, Hanqiu
李汉秋
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
福州: 海峡文艺出版社: 福建省新華書店发行, 1985
 
 
Si ku quan shu zong mu ti yao : [200 juan, juan shou 4 juan ] / Yong Rong deng bian zhuan ; Ji Yun deng zong zuan
四庫全書總目提要 : [200卷, 卷首4卷] / 永瑢等編撰 ; 紀昀等總纂
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
Si ku quan shu zong mu ti yao
四庫全書總目提要
by Ji, Yun, 1724-1805
紀 昀, 1724-1805
Changsha : Shang wu yin shu guan, 1939
長沙 : 商務印書館, 1939
 
 
Yue wei cao tang bi ji / Ji Yun zhu ; Wang Xiandu jiao dian
阅微草堂笔记 / 紀昀著 ; 王贤度校点
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Dongpo bian nian shi / [Su Dongpo zhu] ; Ji Yun ping dian
東坡編年詩 / [蘇東坡著] ; 紀昀評點
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Beijing tu shu guan chu ban she, 2001
上海 : 北京圖書館出版社, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
Wen xin diao long : [10 juan / Liu Xie zhuan ; Huang Shulin zhu ; Ji Yun ping
文心雕龍 : [10卷 / 劉勰撰 ; 黄叔琳注 ; 紀昀評
by Liu, Xie, approximately 465-approximately 522
劉勰, approximately 465-approximately 522
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Qin ding si ku quan shu jian ming mu lu : fu wei shou shu mu, xin fu shu mu da wen / [Ji Yun ... et al. zong zuan ; Yongrong deng zhuan]
欽定四庫全書簡明目錄 : 坿未收書目, 新坿書目畣問 / [紀昀... et al. 總纂 ; 永瑢等撰]
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Shangyang [Shanghai] : Ji shan shu ju, Guangxu ji chou [1889]
上洋 [上海] : 積山書局, 光緖己丑 [1889]
 
 
Shi tong xue fan / zuo zhe Ji Xiaolan [Ji Yun]
史通削繁 / 作者紀曉嵐 [紀昀]
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Tainan : Jin chuan chu ban she, [1978?]
台南 : 金川出版社, [1978?]
 
 
Xu xiu Si ku quan shu ti yao / Wang Yunwu zhu chi
續修四庫全書提要 / 王雲五主持
by Wang, Yunwu, 1888-
王雲五, 1888-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1971]
[台北] : 臺灣商務印書館, [1971]
 
 
Si ku quan shu zong mu / [Yongrong deng zong cai ; Ji Yun deng zong zuan]
四庫全書總目 / [永瑢等總裁 ; 紀昀等總纂]
Taibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 58 [1969]
台北 : 藝文印書館, 民國58 [1969]
 
 
Shen shi si sheng kao / Ji Yun zhuan
沈氏四聲考 / 紀昀撰
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Ping zhu Yue wei cao tang bi ji xuan / Cao Yuetang xuan ping ; Zhou Meichang zhu jie
评注阅微草堂笔记选 / 曹月堂选评;周美昌注解
by Cao, Yuetang
曹月堂
Beijing : Bao wen tang shu dian, 1988
北京 : 宝文堂书店, 1988
 
 
Dao zang mu lu xiang zhu [4 juan] fu xu Dao zang mu lu / Bai Yunji zhuan = Bibliography of Taoist books with notes / by Pe Yun-Tsi
道藏目錄詳註 / 白雲霽撰 = Bibliography of Taoist books with notes / by Pe Yun-Tsi
by Bai, Yunji, active 1626
白雲霽, active 1626
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海: 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
He yuan ji lüe : 35 juan, juan shou 1 juan / [Ji Yun deng feng chi zhuan]
河源紀略 : 35卷, 卷首1卷 / [紀昀等奉敕撰]
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Qin ding Si ku quan shu jian ming mu lu : [20 juan] / (Qing) Yong Rong, Ji Yun deng zhuan
欽定四庫全書簡明目錄 : [20卷] / (淸) 永瑢, 紀昀等撰
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Cao tang zhong sheng : huan xing liang shan de ren sheng 52 tang ke / wen Daxia ; tu Xiaotong
草堂鐘聲 : 喚醒良善的人生52堂課 / 文大俠 ; 圖小童
by Daxia
大俠
Taibei Shi : Shang qi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004
台北市 : 上旗文化事業股份有限公司, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.