National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Provided by Wikipedia

Liang Qichao (; Cantonese: Lèuhng Kái-chīu; 23 February 1873 – 19 January 1929), also known as Liang Ch'i-Ch'ao; courtesy name Zhuoru, art name Rengong, was a Chinese historian, journalist, philosopher, and politician who lived during the late Qing dynasty and the early Republic of China. He inspired Chinese scholars with his writings and reform movements.

Showing 1 - 20 of 102 Results for author-browse:"Liang, Qichao, 1873-1929"
Sort by:
 
 
Zhongguo li shi yan jiu fa : fu bu bian / Liang Qichao zhu
中國歷史研究法 : 附補編 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市: 台灣中華書局, 民國57 [1968]
 
 
Xian Qin zheng zhi si xiang shi / Liang Qichao zhu
先秦政治思想史 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Kunming : Zhonghua shu ju, Minguo 30 [1941]
昆明 : 中華書局, 民國30 [1941]
 
 
Liang Rengong shi gao shou ji : fu Yin bing shi shi hua / Liang Qichao zhu
梁任公詩稿手蹟 : 坿飮冰室詩話 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
粱啓超, 1873-1929
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Liang Qichao yan jiang ji / Liang Qichao zhu ; Jia Jingjing bian xuan
梁启超演讲集 / 梁启超著 ; 贾菁菁编选
Uniform title: Speeches
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁启超, 1873-1929
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2005
天津市 : 天津古籍出版社, 2005
 
 
Li Hongzhang zhuan / Liang Qichao zhu
李鸿章传 / 梁启超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁启超, 1873-1929
[Haikou] : Hainan chu ban she, 2001
[海口] : 海南出版社, 2001
 
 
Qing dai xue shu gai lun / Liang Qichao zhu
清代學術概論 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Tao Yuanming / Liang Qichao zhu
陶淵明 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Wang Anshi zhuan / Liang Qichao zhu ; Jie Xizhang yi xie
王安石传 / 梁启超著 ; 解玺璋译写
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁启超, 1873-1929
Xi 'an : Shanxi shi fan ta xue chu ban she, 2010
西安 : 陕西师范大学出版社, 2010
 
 
Liang Qichao shi xue lun zhu san zhong / Lin Yi jiao dian
粱啓超史學論著三種 / 林毅校點
by Liang, Qichao, 1873-1929
粱啓超, 1873-1929
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1980
香港 : 三聯書店香港分店, 1980
 
 
Jiaxuan ci shu zheng : [6 juan] / Xin Qiji zhuan ; Liang Qixun shu zheng ; [Liang Qichao ji]
稼軒詞疏證 : [6卷] / 辛棄疾撰 ; 粱啓勳疏證 ; [粱啓超輯]
Uniform title: Jiaxuan ci
稼軒詞
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Zeng Guofan ping zhuan / He Yikun bian zhu. Li Hongzhang / Liang Qichao zhu. Zuo Wenxiang gong zai xi bei / Qin Hancai zhu
曾國藩評傳 / 何貽焜編著. 李鴻章 / 梁啟超著. 左文襄公在西北 / 秦翰才著
by He, Yikun
何貽焜
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Zhongguo wen hua shi : fu guo wen yu yuan jie, Zhongguo gu dai bi cai kao / Liang Qichao zhu
中國文化史 : 附國文語原解, 中國古代幣材考 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北 : 臺灣中華書局, 民國55 [1966]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo liu da zheng zhi jia / Liang Qichao deng bian zhu
中國六大政治家 / 梁啟超等編著
Shanghai : Zheng zhong shu ju, Minguo 36 [1947]
上海 : 正中書局, 民國36 [1947]
 
 
Kang Youwei Liang Qichao san wen xuan / Chen Yongzheng, Zhang Jiemin zhu yi
康有為梁啓超散文選 / 陳永正, 張解民注譯
by Chen, Yongzheng, active 1980-
陳永正, active 1980-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1994
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1994
 
 
Zhong yong zhu : fu Liang zhu Kang Youwei zhuan / Kang Youwei zhu
中庸注 : 附梁著康有为传 / 康有为著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 2011
台北 : 台湾商务印书馆, 2011
 
 
Ben chao xue shu yuan liu gai lüe / Luo Zhenyu zhu. Qing dai xue shu gai lun / Liang Qichao zhu. Jin wu shi nian Zhongguo si xiang shi / Guo Zhanbo zhu
本朝學術源流槪略 / 羅振玉著. 淸代學術槪論 / 梁啟超著. 近五十年中國思想史 / 郭湛波著
by Luo, Zhenyu, 1866-1940
羅振玉, 1866-1940
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Qing dai xue shu gai lun / zuo zhe Liang Qichao ; dao du Pan Guangzhe
清代學術槪論 / 作者梁啓超 ; 導讀潘光哲
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Taibei: Taiwan shu fang chu ban you xian gong si, 2008
臺北: 臺灣書房出版有限公司, 2008
 
 
Da shi, ci fu, ai : Liang Qichao jia shu xuan ji / Liang Qichao zhu ; Lin Zhu bian
大師・慈父・愛 : 梁啟超家書選輯 / 梁啟超著 ; 林洙編
Uniform title: Correspondence. Selections
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啟超, 1873-1929
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Liang Qichao jia shu / [bian zhe Zhang Pinxing]
梁启超家书 / [编者张品兴]
Uniform title: Correspondence
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁启超, 1873-1929
[Beijing shi] : Zhongguo wen lian chu ban she, 2000
[北京市] : 中囯文联出版社, 2000
 
 
Zhongguo li shi yan jiu fa / Liang Qichao zhu
中国历史研究法 / 梁启超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁启超, 1873-1929
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1995
上海 : 华东师范大学出版社, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.