National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Provided by Wikipedia

Father Ferdinand Verbiest (9 October 1623 – 28 January 1688) was a Flemish Jesuit missionary in China during the Qing dynasty. He was born in Pittem near Tielt in the County of Flanders (now part of Belgium). He is known as Nan Huairen () in Chinese. He was an accomplished mathematician and astronomer and proved to the court of the Kangxi Emperor that European astronomy was more accurate than Chinese astronomy. He then corrected the Chinese calendar and was later asked to rebuild and re-equip the Beijing Ancient Observatory, being given the role of Head of the Mathematical Board and Director of the Observatory.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 15 of 15 Results for author-browse:"Verbiest, Ferdinand, 1623-1688"
Sort by:
 
 
Uniform title: Correspondence
by Verbiest, Ferdinand, 1623-1688
Leuven, Belgium : Ferdinand Verbiest Institute, KU Leuven, 2017 , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
Kun yu tu shuo [microform] : 2 juan / Nan Huairen [Ferdinand Verbiest] zhuan
坤輿圖說 [microform] : 2卷 / 南懷仁[Ferdinand Verbiest]撰
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhu fan zhi : [shang xia juan] / Zhao Rukua zhuan
諸蕃志 : [上下卷] / 趙汝适撰
by Zhao, Rukuo, 1170-1231
趙汝适, 1170-1231
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Nan Huairen (1623-1688) : Luwen guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wei Ruowang bian
南怀仁 (1623-1688) : 鲁汶国际学术硏讨会论文集 / 魏若望编
Uniform title: Ferdinand Verbiest (1623-1688) : Jesuit missionary, scientist, engineer and diplomat. Chinese
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 2001
北京 : 社会科学文献出版社 : 经销新华书店总店北京发行所, 2001
 
 
Song mo ji wen / [Hong Hao zhuan ; Zhai Liwei biao zhu]. Hu cong dong xun ri lu / [Gao Shiqi zhuan ; Chen Jianwei dian jiao]. Da da lü xing ji / [Nan Huairen zhu ; Xue Hong...
松漠纪闻 / [洪皓撰;翟立伟标注]. 扈从东巡日录 / [高士奇撰;陈见微点校]. 鞑靼旅行记 / [南怀仁著;薛虹译]. 启东录 / [林寿图撰;李国芳点校]. 皇华纪程 / [吴大澂撰;关大虹,李晓晨标注]. 吉林勘界记 / [吴大澂撰;郭殿忱标点].边疆叛迹 / [常有嘏著;梁士灿标注]
by Hong, Hao, 1088-1155
洪皓, 1088-1155
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she, 1986
[长春市] : 吉林文史出版社, 1986
 
 
Nan Huairen de "Ouzhou tian wen xue" = The astronomia Europaea of Ferdinand Verbiest, S.J. / (Bi) Nan Huairen zhu ; (Bi) Gao Huashi Ying yi ; Yu Sanle Zhong yi
南怀仁的《欧洲天文学》 = The astronomia Europaea of Ferdinand Verbiest, S.J. / (比) 南怀仁著 ; (比) 高华士英译 ; 余三乐中译
Uniform title: Astronomia Europaea. Chinese
by Verbiest, Ferdinand, 1623-1688
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2016
郑州市 : 大象出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Voyages de l'empereur de la Chine dans la Tartarie. English
by Verbiest, Ferdinand, 1623-1688
London : Printed for John Lawrence at the Angel in the Poultry, over against the Compter, 1687
BookBook, OnlineOnline
 
 
Qiong li xue cun : wai yi zhong / ( Bilishi ) Nan Huairen ji shu ; Song Xingwu, Gong Yunwei deng jiao dian
窮理學存 : 外一種 / ( 比利時 ) 南懷仁集述 ; 宋興無, 宮雲維等校點
by Verbiest, Ferdinand, 1623-1688
Hangzhou Shi Zhejiang da xue chu ban she, 2016
杭州市 浙江大學出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ming Qing zhi ji xi fang chuan jiao shi Han ji cong kan. Di er ji / Zhou Zhenhe zhu bian
明清之際西方傳教士漢籍叢刊. 第二輯 / 周振鶴主编
Nanjing : Feng huang chu ban she, 2017
南京 : 鳳凰出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
[Nan Huairen shi jie di tu] [cartographic material] / [by Ferdinand Verbiest]
[南懷仁世界地圖] [cartographic material] / [by Ferdinand Verbiest]
by Verbiest, Ferdinand, 1623-1688
[China : s.n., 18--?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.