National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"การสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 : อาเซียนศึกษา (2013 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)"
Sort by:
 
 
Sitthi sērīphāp sư̄ nai prathēt phư̄anbān ʻĀsīan / Kunlachādā Chaiphiphat = freedom of expression in ASEAN context / Kulachada Chaipipat
สิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศเพื่อบ้านอาเซียน / กุลชาดา ชัยพิพัฒน์ = freedom of expression in ASEAN context / Kulachada Chaipipat
by Kunlachādā Chaiphiphat
กุลชาดา ชัยพิพัฒน์
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
Chīwit sư̄ nai ʻIndōčhīn thī khāphačhao dai samphat / Sangūan Khumrungrōt = Indochina and my life in journalism / Sa-nguan Khumrungroj
ชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส / สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ = Indochina and my life in journalism / Sa-nguan Khumrungroj
by Sangūan Khumrungrōt
สงวน คุ้มรุ่งโรจน์
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
Sayām rư̄ Thai? / Chānwit Kasētsiri = Siam or Thailand? / Charnvit Kasetsiri
ศยาม หรือ ไทย? / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = Siam or Thailand? / Charnvit Kasetsiri
by Charnvit Kasetsiri
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phāpphayon ʻĀsīan "rư̄ rao (mai) khœ̄i rūčhak kan?" / Sitthā Lœ̄tphaibūnsiri = ASEAN films: have we ever seen? / Sittha Lertphaiboonsiri
ภาพยนต์อาเซียน "หรือเรา (ไม่) เคยรู้จักกัน?" / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ = ASEAN films: have we ever seen? / Sittha Lertphaiboonsiri
by Sitthā Lœ̄tphaibūnsiri
สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pāthakathā sāthārana "čhāk samākhom sū prachākhom ʻĀsīan : rư̄ang čhing rư̄ ʻing niyāi" / Pawin Chatchawānphongphan = public lecture:...
ปาฐกถาสาธารณะ "จากสมาคมสู่ประชาคมอาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย" / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ = public lecture: ASEAN: fact or fiction? / Pavin Chachavalpongpun
by Pavin Chachavalpongpun
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
"Čhotmāihēt kānsammanā wichākān 500 pī khwāmsamphan Sayām prathēt Thai kap Prōtukēt læ chāt tawantok nai ʻUsākhanē 2054-2554" =...
"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์ สยามประเทศไทยกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" = 500 anniversary Siam (Thailand)-Portugal relations / นิธิ เอียวศรีวงศ์ [and six others]
by Nithi ʻĪeosīwong
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khētdǣn thāng thalē / Phon Rư̄a ʻĒk Thanō̜m Čharœ̄nlāp = sea boundary / Admiral Thanom Charoenlap
เขตแดนทางทะเล / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ = sea boundary / Admiral Thanom Charoenlap
by Thanō̜m Čharœ̄nlāp
ถนอม เจริญลาภ
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sư̄ Phamā bon thanon sū prachāthippatai / Suphattrā Phūmmipraphāt = Burmese media and road map to democracy / Subhatra Bhumiprabhas
สื่อพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย / สุภัตรา ภูมิประภาส = Burmese media and road map to democracy / Subhatra Bhumiprabhas
by Suphattrā Phūmmipraphāt
สุภัตรา ภูมิประภาส
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prakāt plīan thamnīam mai : hai phūnō̜i lœ̄k mō̜p khlān krāpwai tō̜ čhaonāi læ phū mī bandāsak = King Chulalongkorn's...
ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ : ให้ผู้น้อยเลิก หมอบคลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์ = King Chulalongkorn's proclamation on new-change of custom
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻĀsīan rūam samai : phromdǣn mai nai yuk saibœ̄ / Yukti Mukdāwičhit = contemporary ASEAN : new frontier in the cyber age / Yukti Mukdawijitra
อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ / ยุกติ มุกดาวิจิตร = contemporary ASEAN : new frontier in the cyber age / Yukti Mukdawijitra
by Yukti Mukdāwičhit
ยุกติ มุกดาวิจิตร
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
Mahā Phōthibanlang kap khati čhakkawān thī plīan pai nai ʻubōsot Wat Ko̜ Kǣo Sutthārām Čhangwat Phetburī / Phitchayā Sumčhindā = the throne...
มหาโพธิบัลลังก์กับคติจักวาลที่เปลี่ยนไปในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี / พิชญา สุ่มจินดา = the throne of enlightenment: the changing concept of buddhist cosmology as represented in the uposothagara of the Wat Ko Kaeo Suttharam, Phetchburi / Pitchaya Soomjinda
by Phitchayā Sumčhindā
พิชญา สุ่มจินดา
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻĀnākhēt thāng thalē khō̜ng prathēt Thai / Kawīphon Sawāngphǣo = sea area of Thailand / Kaweepol Sawangpaew
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย / กวีพล สว่างแผ้ว = sea area of Thailand / Kaweepol Sawangpaew
by Kawīphon Sawāngphǣo
กวีพล สว่างแผ้ว
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀsīan kap mō̜radok lōk / Sāwitrī Suwansathit = ASEAN and the world heritage / Savitri Suwansathit
อาเซียนกับมรดกโลก / สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ = ASEAN and the world heritage / Savitri Suwansathit
by Sāwitrī Suwansathit
สาวิตรี สุวรรณสถิตย์
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
Bō̜ribot thāng sangkhom wādūai rư̄ang kānyōkyāi thin læ sāng patisamphan khō̜ng chāo Mutsalim Mālē nai chumchon Matsayit Yawā / Thanāwan...
บริบททางสัมคมว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่นและสร้างปฏิสัมพันธ์ของชาวมุสลิมมาเลย์ในชุมชนมัสยิดยะวา / ธนาวรรณ ภู่พฤกษชาติ = social context of migration in a muslim community (Yawa Masjid) / Thanawan Phuphruksachat
by Thanāwan Phūphlưksachāt
ธนาวรรณ ภู่พฤกษชาติ
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
Indonisia : phapphayon satsana kap khruangmai khamtham khong khwamlaklai nai sangkhom prachathippatai / Sitthā Lœ̄tphaibūnsiri = Indonesia : films religions and...
อินโดนีเซีย : ภาพยนต์ ศาสนา กับเครื่องหมายคำถามของความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ = Indonesia : films religions and questions towards diversity in democratic society / Sittha Lertphaiboonsiri
by Sitthā Lœ̄tphaibūnsiri
สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2556 [2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2556 , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.