National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974"
Sort by:
 
 
Khāphačhao dai hen mā / dōi Kulāp Sāipradit
ข้าพเจ้าได้เห็นมา / โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Mūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2548
 
 
Bukkhon anuson / Kulāp Sāipradit
บุคคลอนุสรณ์ / กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Mae Khamphang , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2548
 
 
Chīwit sō̧n ʻarai kǣ khāphačhao / Rungwit Suwan`aphichon, bannāthikān læ māihēt bannāthikān
ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, บรรณาธิการและหมายเหุตบรรณาธิการ
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Khana ʻAnukammakān fāi Sinlapa Watthanatham (Wannakam), 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม), 2549
 
 
Kānnangsư̄phim khō̧ng chan / Suchāt Sawatsī, bannāthikān læ māihēt bannāthikān
การหนังสือพิมพ์ของฉัน / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการและหมายเหตุบรรณาธิการ
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Khana ʻAnukammakān fāi Sinlapa Watthanatham (Wannakam), 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม), 2549
 
 
Manut mai dai kin klǣp / Suchāt Sawatsī, bannāthikān læ māihēt bannāthikān
มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการและหมายเหตุบรรณาธิการ
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Khana ʻAnukammakān fāi Sinlapa Watthanatham (Wannakam), 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม), 2548
 
 
Khāphačhao dai hen mā / dōi Kulāp Sāipradit
ข้าพเจ้าได้เห็นมา / โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Phra Nakhon : Samnakphim Kwian Thong, 2500 [1957]
พระนคร : สำนักพิมพ์เกวียนทอง, 2500 [1957]
 
 
Withī Kulāp Sāipradit : sư̄p chīwit "Sībūraphā" / Phailin Rungrat, bannāthikān
วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ : สืบชีวิต ศรีบูรพา / ไพลิน รุ้งรัตน์, บรรณาธิการ
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Kō̧ngthun Sībūraphā, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), กองทุนศรีบูรพา, 2549
 
 
Banthūk Sūan Mōk : khwāmkāonā nai kānpatibat tham læ kānbangkhap ton / Kulāp Sāipradit
บันทึกสวนโมกข์ : ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตาม และการปฏิบัติตน / กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Witchayā, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : วิชยา, 2548 [2005]
 
 
Khao thūk bangkhap hai pen khun čhōn / Kulāp Sāipradit
เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจร / กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Sībūraphā, 1905-1974
ศรีบูรพา, 1905-1974
[Bangkok] : Samnakphim Dō̜kyā, 2547 [1994]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2547 [1994]
 
 
[Thīralưk ngān chāpanakit Khunmǣ Chanit Sāipradit na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, 19 Mithunāyon 2553]
[ที่ระลึก ในงานฌาปนกิจ คุณแม่ชนิด สายประดิษฐ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓]
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khunmǣ Chanit Sāipradit], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณแม่ชนิด สายประดิษฐ์], ๒๕๕๓
 
 
Kulāp Sāipradit / phūʻamnūai kānphalit, Dutsadī Phanomyong
กุหลาบ สายประดิษฐ์ / ผู้อำนวยการผลิต, ดุษฎี พนมยงค์
[Bangkok] : Dutsadī Phanomyong, 2548 [2005]
[Bangkok] : ดุษฎี พนมยงค์, 2548
AudioAudio [performed music, spoken word, audio disc]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.