National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 23 Results for author:"ธงทอง จันทรางศุ"
Sort by:
 
 
Khw̄amsuk khw̄amsongčham nai Ratchakān thī 9 / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ความสุข ความทรงจำในรัชกาลที่ ๙ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, Mīnākhom 2560 [March 2017]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, มีนาคม ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phramahākasat / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Nāi Thō̜ng mahātlek / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
นายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Khō̜ng sūai khō̜ng dī khrang phǣndin Phraphutthačhao Lūang / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Sūn Nangsư̄ Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓
 
 
Chalœ̄m phrakanlayānakīat / Thongthō̧ng Čhantharāngsu
เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̧ng Čhantharāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : ʻĒt. Sī. Phrint ʻæn Phǣk, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค, 2551
 
 
Nai kamphǣng kǣo / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ในกำแพงแก้ว / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Sūn Nangsư̄ Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
 
 
Bunlư̄a mưa dai kœ̄t phǣndin nan / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, Thanwākhom 2559 [December 2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ธันวาคม ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Phō̜ khō̜ng phǣndin / khampraphan, Thongthō̜ng Čhanthrāngsu ; phāp prakō̜p, Thanit Suwannaphrưk
พ่อของแผ่นดิน / คำประพันธ์, ธงทอง จันทรางศุ ; ภาพประกอบ, ธนิต สุวรรณพฤกษ์
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
[Bangkok] : Samākhom Phūčhatphim læ Phūčhamnāi Nangsư̄ hµ̄ng Prathēt Thai, Tulākhom 2545 [October 2002] , ©2002
[Bangkok] : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, ตุลาคม ๒๕๔๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pančhamarat læ chattharāt kap kānsưksā / phūrīaprīang læ rūaprūam, Thongthō̜ng Čhanthrāngsu, Chatchaphon Chaiyaphō̜n
ปัญจมรัฐ และฉัฐราชกับการศึกษา / ผู้เรียบเรียงและรวบรวม, ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
[Bangkok] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, Krasūang Sưksāthikān, 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓
 
 
Phrarātchaʻamnāt khō̜ng phra mahā kasat nai thāng kotmāi Ratthathammanūn / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
[Bangkok : s.n.], 2548 [2005]
[Bangkok : s.n.], 2548 [2005]
 
 
Khunānukhun traiphāk / Thongthǭng Čhanthrāngsu, Chatphon Chaiyaphǭn læ Phisēt Saʻātyen
คุณานุคุณไตรภาค / ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร และ พิเศษ สอาดเย็น
by Thongthǭng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
[Bangkok] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒
 
 
Wān nī thī Sukhumwit / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
วานนี้ที่สุขุมวิท / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Matichon, 2561 [2018]
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2561 [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sakkawā chan pen khrai khrai rū bāng / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu khīan ; Natthawut Mitthayānon, phāp
สักวาฉันเป็นใครใครรู้บ้าง / ธงทอง จันทรางศุ เขียน ; ณัฐวุฒิ มิทยานนท์ ภาพ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Nānmī Buk, 2561 [2018] , ©2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์, ๒๕๖๑ [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Suwannathat / bannāthikān, Thongthō̜ng Chantharāngsu
สุวรรณทัต / บรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Dūangčhai nai song čham / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu, bannāthikān
ดวงใจในทรงจำ / ธงทอง จันทรางศุ, บรรณาธิการ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2562 [2019]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๖๒ [2019]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Narong Manīnop Pō̜.Chō̜.,Pō̜.Mō̜. na mēn Wat Trīthotsathēp, Krung Thēp...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ ป.ช.,ป.ม. ณเมรุวัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Manīnop, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมณีนพ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai kānsadēt phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāwā ʻĒk Thatthō̧ng Čhanthrāngsu Thō̧.Chō̧.,Thō̧.Mō̧. na...
ที่รฤกในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอกธัชทอง จันทรางศุ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร,วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāwā ʻĒk Thatthō̧ng Čhanthrāngsu, 2550 i.e. 2007]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวธัชทอง จันทรางศุ, 2550]
 
 
Phrathīnang Wimānmēk = Vimanmek : residence on the clouds / [nư̄arư̄ang læ khambanyāi, Thongthō̜ng Čhantharāngsu ; phāk phāsā ʻAngkrit Khunying...
พระที่นั่งวิมานเมฆ = Vimanmek : residence on the clouds / [เนื้อเรื่องและคำบรรยาย, ธงทอง จันทรางศุ ; ภาคภาษาอังกฤษ คุณหญิง จำนงศรี รัตนิน]
[Krung Thēp] : [Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhat Phim Nangsư̄ Phrathīnang Wimānmēk], 2526 [1983]
[กรุงเทพฯ] : [คณะกรรมการอำนวยการจัดพิมพ์หนังสือ พระที่นั่งวิมานเมฆ], 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrathīnang Wimānmēk / nư̄arư̄ang læ khambanyāi phāp, Thongthō̜ng Čhantharāngsu
พระที่นั่งวิมานเมฆ / เนื้อเรื่องและคำบรรยายภาพ, ธงทอง จันทรางศุ
[Bangkok : Thanākhān Thahān Thai], 2526 [1983]
[Bangkok : ธนาคารทหารไทย], ๒๕๒๖ [1983]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khunānukhun traiphāk / Khana Bannāthikān, Thongthō̜ng Čhantharāngsu, Sakdā Hānbuntrong læ Damrongsak Wisutʻamphō̜n
คุณานุคุณไตรภาค / คณะบรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ, ศักดา หาญบุญตรง และ ดำรงศักดิ์ วิสุทธิ์อัมพร
Krung Thēp : Thongthō̜ng Čhantharāngsu, Chatchaphon Chaiyaphō̜n læ Phisēt Saʻātyǣm, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพรและ พิเศษ สอาดเย็น, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.