National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947"
Sort by:
 
 
Sān somdet. Phāk thī 48 / lāiphrahat Somdet Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาคที่ ๔๘ / ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Krung Thēp : Khana Sit Wat Sakēt], 2505 [1962] , [Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n], 2505 [1962]
[กรุงเทพฯ : คณะศิษย์วัดสระเกศ], ๒๕๐๕ , [กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], ๒๕๐๕
 
 
Phēng dontrī læ nāttasin čhāk Sān Somdet / phūrūaprūam, Sathīan Dūangčhanthip ; Phūnphit ʻAmāttayakun, bannāthikān
เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ / ผู้รวบรวม, เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ ; พูนพิศ อมาตยกุล, บรรณาธิการ
Uniform title: Sān Somdet. Selections
สาส์นสมเด็จ. Selections
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Nakhō̧n Pathom: Samnakphim Witthayālai Duriyāngkhasin, Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009]
นครปฐม : สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
 
 
Phithī tāng tāng nai Sān somdet
พิธีต่างๆในสาส์นสมเด็จ
Uniform title: Sān somdet. Selections
สาส์นสมเด็จ. Selections
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Krung Thēp] : Thanākhān Krung Thēp Čhamkat, Sakhā Thātīan, 2528 [1985]
[กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด สาขาท่าเตียน, ๒๕๒๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lāi phrahat Somdet Čhaofā-- Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong prathān phraphinit wannakān rư̄ang trūat chamra nangsư̄ Phra ʻAphai Manī læ prachum bot...
ลายพระหัตถ์สมเด็จ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทานพระพินิจวรรณการ เรื่อง ตรวจชำระหนังสือพระอภัยมณี และประชุมบทละครดึกดำบรรพ์
by Naritsarānuwattiwong Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Nakhon Pathom, Thailand] : Sākhā Wichā Phāsā Thai rūam kap Sūn Sayāmthatsưksā, Khana Sinlapasāt, Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012]
[Nakhon Pathom, Thailand] : สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัย มหิดล, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phēng dontrī : čhāk Somdet Čhaofā Krom Phrayā Narit thưng Phrayā ʻAnumānrātchathon / phūrūaprūam, Sathīan Dūangčhanthip ; bann̄athikān...
เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน / ผู้รวบรวม, เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ ; บรรณาธิการอำนวยการ, พูนพิศ อมาตยกุล
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Krung Thēp : Samnakphim Witthayālai Duriyāngkhasin, Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์,มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒
 
 
Sān somdet. Phāk 52 / lāiphrahat Somdet Čhaofā Kromphrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Kromphrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาค ๕๒ / ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Krung Thēp : Khun Banchāronnakān, 2502 [1959] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Mithunāyon 2502 [1959]
กรุงเทพฯ : ขุนบัญชารณการ, ๒๕๐๒ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rư̄ang pai Chawā / lāiphrahat læ bantưk khō̜ng Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong mư̄a khrāo sadet...
เรื่องไปชวา / ลายพระหัตถ์และบันทึกของสมเด็จพระดจ้ายรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อคราวเสด็จชวา
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mō̜m Čhao Ying Pralōmčhit Chaiyan], 2514 [1971]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหม่อมเจ้าหญิง ประโลมจิตร ไชยยันต์], 2514 [1971]
 
 
Prachum botlakhō̜n dưkdamban chabap bō̜ribūn / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong
ประชุมบทละครดึกดำบรรพ์ฉบับบริบูรณ์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
Uniform title: Plays
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Bangkok : Mō̜m Rātchawong Ying Rayāthip ʻIntharathūt, 2528 i.e. 1985]
[กรุงเทพฯ : หม่อมราชวงศ์หญิง ระย้าทิพย์ อินทรทูต, ๒๕๒๘]
 
 
Sān somdet. Phāk 44 / lāiphrahat Somdet Čhaofā Kromphrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Kromphrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาค ๔๔ / ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Krung Thēp : Samnīang Sō̜nmanī, 2501 [1958] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Mithunāyon 2501 Mēsāyon [April 1958]
กรุงเทพฯ : สำเนียง ศรมณี, ๒๕๐๑ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, เมษายน ๒๕๐๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sān somdet. Phāk 15 / lāiphrahat Somdet Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาค ๑๕ / ลายพระหัตถ์ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Phra Nakhō̜n : Phračhao Bō̜ommawongthœ̄ Phraʻongčhao Hēmwadī, 2498 [1955] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Singhākhom 2498 [August 1955]
พระนคร : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี, ๒๔๙๘ , พระนคร : กรมศิลปากร, สิงหาคม ๒๔๙๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sān somdet. Phāk 19 / lāiphrahat Somdet Čhaofā Kromphrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Kromphrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาค ๑๙ / ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Krung Thēp : Samnak Wat Rātchabō̜phit, 2499 [1956] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Mīnākhom 2499 [March 1956]
กรุงเทพฯ : สำนักราชบพิธ, ๒๔๙๙ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, มีนาคม ๒๔๙๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sān somdet. Phāk 4 / lāiphrahat Somdet Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong læ Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
สาส์นสมเด็จ. ภาค 4 / ลายพระหัตถ์ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Ditsakun Na ʻAyutthayā, 2493 [1950] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Singhākhom 2493 [August 1950]
พระนคร : ครอบครัวดิศกุล ณ อยุธยา, ๒๔๙๓ , พระนคร : กรมศิลปากร, สิงหาคม ๒๔๙๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prachum botlakhō̜n dưkdamban / [phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong
ประชุมบทละครดึกดำบรรพ์ / [พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Lư̄an Prasānʻaksō̜phan], 2509 i.e. 1966]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางเลื่อน ประสารอักษรพรรณ], ๒๕๐๙
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Khathāwut ʻInthrathūt na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายคทาวุทธ อินทรทูต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa ʻInthrathūt, 2528 [1985] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Phrưtsačhikāyon 2528 [November 1985]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวอินทรทูต, ๒๕๒๘ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พฤศจิกายน ๒๕๒๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻAmmāt ʻĒk Phra Manchuwāthī (Chōt Chūtō) na mēn Wat ʻArunrātchawararām, wanthī 18...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระมัญชุวาที (โชติ ชูโต) ณ เมรุ วัดอรุณราชวราราม, วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa ʻAmmāt ʻĒk Phra Manchuwāthī], 2511 [1968]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวKhrō̜pkhrūa อำมาตย์เอก พระมัญชุวาที], ๒๕๑๑
 
 
Sān Somdet
สาส์นสมเด็จ
[Bangkok] : Mūnnithi Somdet Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong, 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 2550
 
 
Kō̜nikānusō̜n
กรณิกานุสรณ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mō̜m C̄hao Kō̜nnikā Čhittraphong, 2559 [2016] , Krung Thēp : Phra Kittisāramunī, Phra Khru Sirithammawat, Phra Mahā Prichā Watthanachayō, Mīnākhom 2559 [March 2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : พระกิตติสารมุนี, พระครูสิริธรรมวัฒน์, พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโยม, มีนาคม ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thānphūying Praphāsī Kamlangʻēk Thō̜.Čhō̜.Wō̜., chāta 3 Kumphāphan 2474, ʻanitčhakam 11 Mīnākhom 2526
ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ท.จ.ว., ชาตะ 3 กุมภาพันธ์ 2474, อนิจกรรม 11 มีนาคม 2526
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kamlangʻēk, 2526 i.e. 1983]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวกำลังเอก, 2526
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.