National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"พฤทธิสาณ ชุมพล"
Sort by:
 
 
Prachāthipok prachāthipatai / Mō̜. Rō̜. Wō̜. Phrưtthisān Chumphon
ประชาธิปกประชาธิปไตย / ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
by Pharitthisān Chumphon
พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐ [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Sitthi khō̜ng rao sitthi manutsayachon / Čharan Ditthāʻaphichai, phūkhīan ; Phrưtthisān Chumphon, bannāthikān
สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา, ผู้เขียณ ; พฤทธิสาณ ชุมพล, บรรณาธิการ
by Kanpalatdā Duttā
กัลป์ปลัดดา ดุตตา
Krung Thēp : Sathāban Manutsayachon hǣng ʻĒchīa, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชน, 2555
 
 
Tūaton mai khō̜ng Sayām nai lōkā : kāntāngprathēt nai samai ratchakān thī 7 / Thīra Nutpīam
ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 / ธีระ นุชเปี่ยม
by Thīra Nutpīam
ธีระ นุชเปี่ยม
Krung Thēp : Samnakphim, 2559 [2016] , ©2016
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Farang mō̜ng Thai nai samai Ratchakān thī 7 : tawanʻō̜k thī siwilai? / Thīra Nutpīam ; bannāthikān chut Mō̜.Rō̜.Wō̜. Phrưtthisān Chumphon
ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์/ ธีระ นุชเปี่ยม ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
by Thīra Nutpīam
ธีระ นุชเปี่ยม
Krung Thēp Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī, 2559 [2016] , ©2016
กรุงเทพ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Prachāthipok kānlasamai nai krasǣ thān prawattisāt / Wīrawan Ngāmsantikun ; bannāthikān chut Mō̜. Rō̜. Wō̜. Phrưtthisān Chumphon
ประชาธิปกกาลสมัย ในกระแสธารประวัติศาสตร์ / วีรวัลย์ งามสันติกุล ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
by Wīrawan Ngāmsantikun
วีรวัลย์ งามสันติกุล
Krung Thēp : Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī, 2559 [2016] , ©2016
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Khanchō̜ng Farangsēt : sō̜ng sangkhom Sayām samai ratchakān thī 7 / Prayat Nitchalanon, Ratchadāphō̜n Ritthičhan ; bannāthikān chut Mō̜. Rō̜....
คันฉ่องฝรั่งเศส : ส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7 / ประหยัด นิชลานนท์, รัชฎาภร ฤทธิจันทร์ ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
by Prayat Nitchalānon
ประหยัด นิชลานนท์
Krung Thēp : Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī, 2559 [2016] , ©2016
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhan Phisēt Phongphen Sakuntāphai Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., Wansao thī 21...
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย ม.ว.ม. ป.ช. วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sakuntāphai, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว ศกุนตาภัย, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.