National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์"
Sort by:
 
 
Prachāthippatai-- dōi sangkēt / Phit Phongsawat
ประชาธิปไตยฯ โดยสังเกต / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim ʻAmarin, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๔
BookBook [text, volume]
 
 
Hēn thūangok pen Dō̜kbūa / Phit Phongsawat
เห็นถั่วงอกเป็นดอกบัว / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp : Samnakphim openbooks, 2548 [2005]
 
 
Kānmư̄ang kho̧ng phrai : čhāk wikrit kho̧ng rabō̧p Thaksin sū kānkō̧rūp kho̧ng rabō̧p kānmư̄ang Thai lang ratthaprahān 2549 / Phit Phongsawat
การเมืองของไพร่ : จากวิกฤตของระบอบทักษิณสู่การก่อรูปของระบอบการเมืองไทย หลังรัฐประหาร ๒๕๔๙ / พิชญ์ พงษสวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษสวัสดิ์
Krung Thēp : Openbooks, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550
 
 
Phrai-nārī-phī Thaksin : Mư̄ang Thai lang prākottakān 49 wan / Phit Phongsawat
ไพร่-นารี-ผีทักษิณ : เมืองไทยหลังปรากฏการณ์ ๔๙ วัน / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Samnakphim Matichon, 2556 [2013]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mư̄ang kin khon : thalǣngkān wādūai rư̄ang nakharāphiwat, kānphatthanā mư̄ang læ sukkhaphāwa mư̄ang khō̜ng Thai / Phit Phongsawat. Khana...
เมืองกินคน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์, การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017]
นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Phadetkān witthayā / Phit Phongsawat
เผด็จการวิทยา / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๖๑
BookBook [text, volume]
 
 
Sō̜n rak salak čhai / Phit Phongsawat pen "Nā Somset Na Sawan Chan Čhet"
สอนรัก สลักใจ / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็น "น้าสมเสร็จ ณ สวรรค์ชั้นเจ็ด"
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp : openbooks , 2551 [2008]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wiphāk lōk sētthasāt / Yukti Mukdāwičhit, Kasēm Phenphinan, Phit Phonsawat, Phongthō̜n Warāsai; damnœ̄nrāikān, Pokpǭng Čhanwit
วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์ / ยุกติ มุกดาวิจิตร, เกษม เพ็ญภินันท์, พิชญ์ พงษสวัสดิ์, พงษ์ธร วราศัย ; ดำเนินรายการ, ปกป้อง จันวิทย์
by Yukti Mukdāwičhit
ยุกติ มุกดาวิจิตร
Krung Thēp : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2552 [2009] , Krung Thēp : Openbooks, 2552 [2009]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.