National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 83 Results for author:"มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Bangkok, Thailand)"
Sort by:
 
 
Khētdǣn Sayām Prathēt Thai kap Lāo læ Kamphūchā = Boundaries of Siam/Thailand with Laos and Cambodia / Chānwit Kasētsiri, bannāthikān
เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา = Boundaries of Siam/Thailand with Laos and Cambodia / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
Krung Thēp Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kabot phrai samai ʻAyutthayā kap nǣo khwāmkhit phūmībun-Phra Sīʻān-Phra Mālai / Chānwit Kasētsiri
กบฎไพร่สมัยอยุธยากับแนวความคิดผู้มีบุญ-พระศรีอาริย์-พระมาลัย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
by Charnvit Kasetsiri
[krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2553 i.e 2010]
[กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2553 i.e 2010]
 
 
Hīt sipsong / ʻAkkhraphong Khamkhūn
ฮีตสิบสอง / อัครพงษ์ ค่ำคูณ
by ʻAkkhraphong Khamkhūn
อัครพงษ์ ค่ำคูณ
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhōmmasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551
 
 
Prawat kānmư̄ang Thai Sayām Phō̜.Sō̜. 2475-2500 / Chanwit Kasetsiri = a political history of Thailand-Siam 1932-1957 / Charnvit Kasetsiri
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = a political history of Thailand-Siam 1932-1957 / Charnvit Kasetsiri
by Charnvit Kasetsiri
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀčhān Pūai ʻƯngphākō̜n kap Mahāwitthayālai Thammasāt : nǣokhit thāng sētthakit sangkhom læ kānmư̄ang kānwāng rākthān...
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : แนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การวางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
by Krœ̄kkīat Phiphatsērītham, 1938-
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 1938-
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Prachākhom ʻĀsīan : anākhot ʻusākhanē / Surin Phitsuwan = ASEAN community : future of Southeast Asia / Surin Pitsuwan
ประชาคมอาเซียน : อนาคตอุษาคเนย์ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ = ASEAN community : future of Southeast Asia / Surin Pitsuwan
by Surin Pitsuwan
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Prōt hai rư̄ Prasāt Khō̜m čhāk Phrarātchaphongsāwadān Krung Rattanakōsin Ratchakān thī 4 chabap Čhaophrayā Thiphākō̜nwong (Kham Bunnāk) /...
โปรดให้รื้อปราสาทขอมจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = Relocating a Khmer Temple / Charnvit Kasetsiri
by Charnvit Kasetsiri
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Khabot Rō̜.Sō̜. 121 / Tēt Bunnāk
ขบถ ร.ศ. 121 / เตช บุนนาค
by Tej Bunnag
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2524 [1981] , Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Thai Watthanā Phānit, 2524 [1981]
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2524 [1981] , กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Khwāmpenmā khō̜ng chư̄ "Prathēt Sayām" kap "Prathēt Thai" / Prīdī Phanomyong = Siam and Thailand / Pridi Banomyong
ความเป็นมาของชื่อ "ประเทศสยาม" กับ "ประเทศไทย" / ปรีดี พนมยงค์ = Siam and Thailand / Pridi Banomyong
by Prīdī Phanomyong, -1983
ปรีดี พนมยงค์, -1983
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Mō̧n-Khamēn sưksā / Chānwit Kasētsiri ... [et al.], Chānwit Kasētsiri, bannāthikān = Mon-Khmer studies / Charnvit Kasetsiri, editor
มอญ-เขมรศึกษา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [et al.], ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ = Mon-Khmer studies / Charnvit Kasetsiri, editor
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhōmmasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551
 
 
Yoklœ̄k MOU kap Kamphūchā-Thai dai ʻarai-sīa ʻarai / Phūangthō̜ng Phawakkhaphan = Terminating a MOU with Cambodia; lost and gain for Thailand? / Puangthong...
ยกเลิก MOU กับกัมพูชา-ไทยได้อะไร-เสียอะไร / พวงทอง ภวัครพันธุ์ = Terminating a MOU with Cambodia; lost and gain for Thailand? / Puangthong Pawakapan
by Phūangthō̜ng Phawakkhaphan
พวงทอง ภวัครพันธุ์
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Sālawin-Mǣkhōng : phūkhon, phư̄nnam, læ Suwannaphūm khō̧ng ʻUsākhanē =Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of...
สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาอาคเณย์ = Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / [บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ]
Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai ; Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๕๑
 
 
Khwāmkhit prachāthipatai bǣp Thai čhāk yuk Sō̧i Rātchakhrū thưng yuk Čhō̧mphon Salit Thanarat / Krīangsak Chētphatthanawanit = Thai-style...
ความคิดประชาธิปไตยแบบไทยจากยุคซอยราชครูถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ / เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช = Thai-style democracy: from Phin Choonhavan to Sarit Thanarat / Kriangsak Chetpatanavanich
by Krīangsak Chētphatthanawanit
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
 
 
Khētdǣn Čhīn-Ratsīa-Mō̜ngkōlīa / Phūangthō̜ng Phawakkhaphan, Ronnaphon Māsantisuk = Boundaries of China-Russia and Mongolia / Puangthong Pawakapan,...
เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย / พวงทอง ภวัครพันธุ์, รณพล มาสันติสุข = Boundaries of China-Russia and Mongolia / Puangthong Pawakapan, Ronnaphol Masuntisuk
by Phūangthō̜ng Phawakkhaphan
พวงทอง ภวัครพันธุ์
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Thahān kap kānmư̄ang nai ʻUsākhanē : sư̄ksā prīapthīap nai karanī khō̜ng Thai Phamā ʻindōnēsīa læ Filippin / Chānwit Kasetsiri,...
ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : คึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
 
 
Phūmkāyā læ prawattisāt / Thongchai Winitčhakun = Geo-body and history / Thongchai Winichakul
ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ / ธงชัย วินิจจะกุล = Geo-body and history / Thongchai Winichakul
by Thongchai Winichakul
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Phrưtsaphā 35 = bloody May 1992 / Chānwit Kasētsiri, bannāthikān
พฤษภา 35 = bloody May 1992 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณนาธิการ
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhōmmasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
 
 
Khētdǣn Sayām prathēt Thai-Mālēsīa-Phamā-Lāo-Kamphūchā / ʻŌ̜nʻanong Thipphimon, Thanasak Sāičhampā, Dunlayaphak Prīchārat, Supphalak...
เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา, ดุลยภาค ปรีชารัชช, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, อัครพงษ์ ค่ำคูณ = Boundaries of Siam/Thailand-Malaysia-Burma-Laos-Cambodia / Onanong Thippimol, Thanasak Saijampa, Dulyapak Preecharashh, Supalak Ganjanakhundee, Akkharaphong Khamkhun
by ʻŌ̜nʻanong Thipphimon
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
Krung thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554
 
 
Ratthaprahān kap prachāthipatai Thai = coups and Thai democracy / Kasīan Tēchaphīra
รัฐประหารกับประชาธิปไตยไทย = coups and Thai democracy / เกษียร เตชะพีระ
by Kasīan Tēchaphīra
เกษียร เตชะพีระ
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhōmmasāt læ Manutsayasāt, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
 
 
"Khō̜ʻāng" kānpatiwat-ratthaprahān nai Mư̄ang Thai patčhuban = "Reason" for coups in modern Siam/Thailand : document and analysis / Thamrongsak...
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = "Reason" for coups in modern Siam/Thailand : document and analysis / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
by Thamrongsak Petchlertanan
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๖๑
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.