National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962"
Sort by:
 
 
Krung tǣk / Phon Trī Luang Wičhitwāthakān
กรุงเตก / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Sœ̄mwitbannākhān, 2514 [1971]
กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
Sanē nāng / Lūang Wičhitwāthakān
เสน่ห์นาง / หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Samnakphim Phlœ̄nčhit, [1949?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เพลินจิตต์, [1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan rư̄ang kānmư̄ang tāngprathēt / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
ประมวลเรื่องการเมืองต่างประเทศ / ของหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Phra Nakhō̜n : Somdet Phranāngčhao ʻInthrasakdisačhī, 2478 [1935] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Phrưtsaphākhom 2478 [May 1935]
พระนคร : สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี, ๒๔๗๘ , พระนคร : กรมศิลปากร, พฤษภาคม ๒๔๗๘
BookBook [text, volume]
 
 
Kānsīa dindǣn Thai hai kǣ Farangsēt / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
การเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส / ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
พระนคร : ครอบครัววิเศษสุวรรณ์, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mō̜n thī kīeokap Thai / [Lūang Wičhitwāthakān rūaprūam]
มอญที่เกี่ยวกับไทย / [หลวงวิจิตรวาทการ รวบรวม]
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok : Krom Sinlapākō̜n, 2512 i.e. 1969]
[พระนคร : กรมศิลปากร, 2512]
 
 
Wičhit wannakhadī : botlakhǭn ʻamata, 2479-2483 / khǭng Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
วิจิตรวรรณคดี : บทละครอมตะ, ๒๔๗๙-๒๔๘๓ / ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok : Thāyāt Wičhitwāthakān, 2536 i.e. 1993]
[กรุงเทพฯ : ทายาท วิจิตรวาทการ, ๒๕๓๖]
 
 
Nāttasin / khō̜ng Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
นาฏศิลป / ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Phra Nakhō̜n : Nāng Sūang Watthanaparưdā, 2506 [1963] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2506 [1963]
พระนคร : นางสวง วัฒนปฤดา, ๒๕๐๖ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Phet Phra Nārāi / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
เพชรพระนารายณ์ / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Samnakphim Sǣng Dāo, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๖๒ [2019]
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat Wat Khēmāphiratārām Čhangwat Nonthaburī / khō̜ng Phontrī Lūang Wičhitwathakān
ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี / ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok] : Phra Rātchasānsuthī, 2514 [1971]
[Bangkok] : พระราชสารสุธี, ๒๕๑๔ [1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Latthi yōkhī lae māyāsāt / Lūang Wičhitwāthakān
ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์ / หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Kō̜Thō̜Mō̜. : Khlang Samō̜ng, 2533 [1990]
กทม. : คลังสมอง, 2533 [1990]
 
 
Thāng sū chīwit / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
ทางสู้ชีวิต / พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Nō̜.Sō̜.Phō̜. khūkhǣng thurakit, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : น.ส.พ. คู่แข่งธุรกิจ, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Kutsalōbāi / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
กุศโลบาย / พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Nō̜.Sō̜.Phō̜. khūkhǣng thurakit, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : น.ส.พ. คู่แข่งธุรกิจ, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Mahā burut / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
มหาบุรุษ / พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Nō̜.Sō̜.Phō̜. khūkhǣng thurakit, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : น.ส.พ. คู่แข่งธุรกิจ, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Kamlang khwāmkhit / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
กำลังความคิด / พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Nō̜.Sō̜.Phō̜. khūkhǣng thurakit, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : น.ส.พ. คู่แข่งธุรกิจ, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Botrīan sāng chīwit : wičhit wannakam / Wičhitwātkān
บทเรียนสร้างชีวิต : วิจิตรวรรณกรรม / วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Nō̜.Sō̜.Phō̜. khūkhµ̄ng thurakit, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : น.ส.พ. คู่แข่งธุรกิจ, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Sātsanā sākon : prīapthīap sātsanā latthi læ pratyā tāng tāng thūa lōk / rīaprīang dōi Lūang Wičhitwāthakān
ศาสนาสากล : เปรียบเทียบศาสนาลัทธิและปรัชญาต่างๆทั่วโลก / เรียบเรียงโดย หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok] : Samnakngān Sō. Thammaphakdī, [2494 i.e. 1951]
[Bangkok] : สำนักงาน ส. ธรรมภักดี, [2494 i.e. 1951]
 
 
Kamlangčhai / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
กำลังใจ / พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Khūkhǣngbuk, 2539 [1996]
กรุงเทพฯ: : คู่แข่งบุ๊คส์, 2539 [1996]
 
 
Wichitʻanusǭn
วิจิตรอนุสรณ์
[Bangkok] : Khana Ratthamontrī, 2505 [1962]
[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐมนตรี, ๒๕๐๕
 
 
Praphēnī nư̄ang nai kānkœ̄t / khō̜ng Sathīankōsēt. Praphēnī kīeokap chīwit / khō̜ng Krom Sinpākō̜n ; læ, Tamnān Kathin /...
ประเพณีเนื่องในการเกิด / ของ เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / ของ กรมศิลปากร ; และ, ตำนานกฐิน / ของ หลวงวิจิตรวาทการ
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Nūam Suwannaʻat : Krom Sinlapākō̜n], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางนวม สุวรรณอัฑฒ์ : กรมศิลปากร ], ๒๕๑๓
 
 
Laksana kānpokkhrō̜ng Prathēt Sayām tǣ bōrān / phraniphon Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp. Læ,...
ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ / พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. และ การปกครองสมัยโบราณ / ของหลวงวิจิตรวาทการ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam 1862-1943
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Khun Pračhonphānpalāt, 2507 [1964] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2507 [1964]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวขุนประจญพาลปลาต, ๒๕๐๗ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๗
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.