National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"วิสาโล, ภิกขุ"
Sort by:
 
 
Santiwithī : withī hǣng ʻāraya / dōi Phra Phaisān Wisālō
สันติวิธี : วิถีแห่งอารยะ / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2549
 
 
Ralưk thưng khwāmtāi sabāi nak : kānčharœ̄n mō̜ranasati nai chīwit pračhamwan / Phra Phaisān Wisālō
ระลึกถึงความตายสบายนัก : การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālo, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khačhō̜nsin, 2559 [2016] , Krung Thēp : Khrōngkān Phachœ̄n Khwāmtāi Yāng Sangop, Khrư̄akhāi Phutthikā, 2559 [2016] , Krung Thēp : Khlet Thai čhatčhamnāi, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวขจรศิลป์, ๒๕๕๙ , โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ, เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย จัดจำหน่าย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Yim rap khwāmtāi dūai čhai sangop : fưk čhit raksā čhai hai phrō̜m samrap kāndœ̄nthāng khrang sutthāi khō̜ng chīwit / Phra Phaisān Wisālō
ยิ้มรับความตายด้วยใจสงบ : ฝึกจิต รักษาใจ ให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิต / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Samnakphim Nēchan Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค, 2554
 
 
Nư̄a Khwāmtāi čhāk wikrit sū ǒkāt / [Phūkhīan, Phra Phaisān Wisālō]
เหนือความตายจากวิกฤติ สู่โอกาส / [ผู้เขียน, พระไพศาล วิสาโล]
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Khrōngkān phachœ̄n khwāmtāi yāng sangop, Khrư̄akhāi Phuttikā , 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ, เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๕๒
 
 
Khǭ phư̄nthī tham / Phra Phaisān Wisālō
ขอคืนพื้นที่ธรรม / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp Mahā Nakhǭn : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๓
 
 
Phutthasātsanā Thai nai ʻanākhot : nǣonōm læ thāng ʻō̜k čhāk wikrit / phūkhīan, Phra Phaisān Wisālō
พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต / ผู้เขียน, พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Mūnnithi Sotsī-Saritwong : Sūn Nangsư̄ Čhulalongkō̜nmahāwitthayālai, 2546 [2003]
กรุงเทพ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]
 
 
Chīwit læ khwāmtāi nai sangkhom samai mai / Phra Phaisā l Wisālō ... [et al.]
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ / พระไพศสาล วิสาโล ... [et al.]
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Samnakphim Khlētthai, 2545 [2002]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย, 2545 [2002]
 
 
Phra Thampidok kap ʻanākhot khō̜ng phutthasātsanā / Phra Phaisānwisālō
พระธรรมปิฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา / พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
[Bangkok] : Kō̜ngthun Wutthitham, 2542 [1999]
[Bangkok] : กองทุนวุฒิธรรม, 2542 [1999]
 
 
Thēpphayut hǣng yuk samai : ngœ̄n kap sātsanā / Suwannā Sathāʻānan
เทพยุทธแห่งยุคสมัย : เงินกับศาสนา / สุวรรณา สถาอานันท์
by Suwannā Sathāʻānan
สุวรรณา สถาอานันท์
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, [2542 i.e.1999]
กรุงเทพ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, [2542 i.e.1999]
 
 
Sukkhaphāp sangkhom : khwāmkhatyǣng, khwāmrunrǣng, kap rabop bō̜rikān sukkhaphāp / Phra Phaisān Wisālō and 8 others
สุขภาพสังคม : ความขัดแย้ง, ความรุนแรง, กับระบบบริการสุขภาพ / พระไพศาล วิสาโล and 8 others
Nonthaburī : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp, 2550 [2007]
นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Narongkhanusō̜n : nangsư̄ thīralưk nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō̜ Narong Thēwānarưmitkun, 19 Karakadākhom 2558
ณรงคณุสรณ์ : หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อณรงค์ เทวานฤมิตรกุล ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
Krung Thēp: Khrō̜pkhūa Thēwānarưmitkun, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเทวานฤมิตรกุล, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bupphawēt, 2557 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wō̜rachai Sirisutthikun Pō̜.Mō̜., Pō̜.Mō̜. na mēn Wat Thā Ttthō̜ng, Phraʻārām lūang,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายวรชัย ศิริสุทธิกุล ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sirisutthikun, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิริสุทธิกุล, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ramlưk thưng nō̜ng khon dī Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham (Nui), 4 Kumphāphan 2553 na mēn Wat Bān Dō̜n Klāng Čhangwat ʻUbon Rātchathānī
รำลึกถึงน้องคนดี ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ (หนุ่ย), ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ เมรุวัดบ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
[ʻUbon Rātchathānī : Khrō̜pkhrūa Dō̜.Chō̜. Sưksit Sīkham, 2553 i.e. 2010]
[อุบลราชธานี : ครอบครัว ด.ช. ศึกษิต ศรีคำ, ๒๕๕๓ i.e. 2010]
 
 
Thamngān yāng khunkhao čhāk pai yāng bao sabāi : ʻanusō̜n ngān bampēn kuson læ chāpanakit Phūchư̄ai Sāttrāčhān Phēsatchakō̜n Ying...
ทำงานหนักอย่างขุนเขา จากไปอย่างเบาสบาย : อนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี
Krung Thēp : Thīm Ngānʻāsā Phư̄a ʻĀčhān Samlī Samœ̄, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : ทีมงานอาสาเพื่ออาจารย์สำลีเสมอ, มิถุนายน๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khati chīwit læ khwāmtāi
คติชีวิตและความตาย
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Wanphen Baiyok, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางวันเพ็ญ ใบหยก, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrrātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Supphachai Phisitwācit, 20 Mīnākhom 2559
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhūa Phisitthawānit, 2559 [2016] , Krung Thēp : Khrư̄akhāi Phutthikā, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพิศิษฐวานิช, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kanok Phongphiphat pen karanī phisēt na mēn Wat Makutkasattriyārām, Khēt Phra Nakhō̜n, Krung Thēp...
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายกนก พงศ์พิพัฒน์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิมล พงศ์พิพัฒน์, กวิวัณณ์ วีรกุล, มัลลี กรรณสูต
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phongphiphat, 2557 [2014] , Krung Thēp : Sāla Phimphakān, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพงศ์พิพัฒน์, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : สาละพิมพการ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khunnathammānusō̜n : ʻAnusō̜n nư̄ang naī ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunphō̜ Kitti Phongsī, Nayok Samākhom Phœ̄iphǣ...
คุณธรรมานุสรณ์ ; อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกิตติ พงศ์ศรี นายกสมาคมเผยแพร่คุณธรรม"เต็กก่า" จีจินเกาะ เป็รกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๕ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phongsī, 2560 [2017] , Krung Thēp : Khana Kammakān Mūnnithi Phœ̄iphǣ Khunnatham phư̄a Kānsongkhro̜ "Tekkā" Čhīčhinko̜, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพงศ์ศรี, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : คณะกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ "เต๊กก่า" จีจินเกาะ, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chīwit thī rīap ngāi : Thānphūying Saʻāt Sirināwin Thō̜.Čhō̜.Wō̜. / bannāthikān, Kittinan Sirināwin
ชีวิตที่เรียบง่าย : ท่านผู้หญิงสะอาด ศิรินาวิน ท.จ.ว. / บรรณาธิการ, กิตตินันท์ ศิรินาวิน
Krung Thēp : But læ Thidā, 2560 [2017] , Krung Thēp : Samākhom Songkhro̜ Sat, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : บุตรและธิดา, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.