National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง"
Sort by:
 
 
Dūai rǣng hǣng rak / Wirasak Čhansongsǣng
ด้วยแรงแห่งรัก / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wirasak Čhansongsǣng
วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Nonthaburī : Phǣnngān sāngsœ̄m sukkhaphāp khon phikān nai sangkhom Thai, 2550 [2007]
นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2550
 
 
ʻĪsān bān hao / Wīrasak Čhansongsǣng
อีสานบ้านเฮา / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Klot Mēkyai, Wančhan thī 29 Phrưtsaphākhom 2493, Čhan thī 5 Kanyāyon 2559 : thīralưk ngān chāpanakit sop, Wat Makutkasattrīyārām, Krung Thēp Mahā...
กลด เมฆใหญ่, จันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ : ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mēkyāi, 2559 [2016] , Krung Thēp : Samnakphim Sārakhadī, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเมฆใหญ่, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.