National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 96 Results for author:สถาบันพระปกเกล้า
Sort by:
 
 
Kānmư̄ang læ wikrittakān singwǣtlō̜m = Politics and environmental crisis : Kānprachum Wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 10 pračhampī...
การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม = Politics and environmental crisis : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี, Sean C. Semple
by Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān 2007 : Bangkok, Thailand)
สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ 2007 : Bangkok, Thailand)
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
 
 
Thān khō̜mūn rāingan kānprachum Saphā rāng ratthathammanūn (Sō̜Sō̜Rō̜.): Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜. Sō̜....
ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ = database for Thailand's constitution drafting assembly records: constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997)
Bangkok : Asia Foundation, [20??] , Bangkok : King Prajadhipok's Institute, [20??]
OtherOther [text, still image, volume, computer disc]
 
 
Khwāmphit thān min phrabō̜rommadēchānuphāp : ʻēkkalak prachāthippatai Thai nai krasǣ prachāthippatai lōk / Bawō̜nsak ʻUwannō
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
by Bawō̜nsak ʻUwannō
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Pathum Thānī / Phǭnchai Thēppanyā
นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี / พรชัย เทพปัญญา
by Phō̜nchai Thēppanyā
พรชัย เทพปัญญา
Nonthaburī : Sathāban Phrapokklao, 2549 [2006]
กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549
 
 
Kānthō̜tthō̜n ʻōk čhāk tamnǣng / ʻUdom Ratthaʻamarit
การถอดถอนออกจากตำแหน่ง / อุดม รัฐอมฤต
by ʻUdom Ratthaʻamarit
อุดม รัฐอมฤต
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang khō̜ng prachāchon / Suntharīyā Mư̄anphawong
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
by Suntharīyā Mư̄anphawong
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Raingān kānpramœ̄nphon kānsongsœ̄m kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang nai bō̜ribot khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt læ kānčhattham...
รายงานการประเมินผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทของการกระจายอำนาจ และการจัดทำกรณีศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้รับ / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
by Thawinwadī Burīkun
ถวิลวดี บุรีกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2547 [2004]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547
 
 
Khana kammakān pō̜ngkan læ prāpprām kānthutčharit hǣng chāt (Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / Wichā Mahākhun
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / วิชา มหาคุณ
by Wichā Mahākhun
วิชา มหาคุณ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Phētchaburī / Natchānut Phichitthanārat
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี / ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
by Natchānut Phichitthanārat
ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
Krung Thep : Sathāban Phra Pokklao, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554
 
 
Sān ratthathammanūn / Phaibūn Warāhaphaithūn
ศาลรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
by Phaibūn Warāhaphaithūn
ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kot monthīanbān nai rabop kotmāi Thai / Witsanu Khư̄angam, bannāthikān
กฏมณเฑียรบาลในระบบกฏหมายไทย / วิษณุ เครืองาม, บรรณาธิการ
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553
 
 
Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā kap phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / Surasak Likkhasitwatthanakun
การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
by Surasak Likkhasitwatthanakun
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kānčhattham læ kǣkhai phœ̄mtœ̄m ratthathammanūn / Thitiphan Chư̄abunchai
การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
by Thitiphan Chư̄abunchai
ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Surin / Phaithūn Mīkuson
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรินทร์ / ไพฑูรย์ มีกุศล
by Phaithūn Mīkuson
ไพฑูรย์ มีกุศล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
 
 
Phonkrathop dān sangkhom læ singwǣtlom kap kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon / Sō̜n Pinʻaksō̜nsakun
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กับการมีส่วนร่วมของประชาชน / สร ปิ่นอักษรสกุล
by Sō̜n Pinʻaksō̜nsakun
สร ปิ่นอักษรสกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2548 [2005]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548
 
 
Sān pokkhrō̜ng / Kānčhanārat Līwirōt
ศาลปกครอง / กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์
by Kānčhanārat Līwirōt
กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Phramahākasat / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Kāntrā kotmāi / Kānčhanārat Līwirōt
การตรากฏหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
by Kānčhanārat Līwirōt
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Nakhō̜n Sī Thammarāt / Narong Bunsūaikhwan
นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / ณรงค์ บุญสวยขวัญ
by Narong Bunsūaikhwan
ณรงค์ บุญสวยขวัญ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2549 [2006]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549
 
 
Sān yuttitham læ sān thahān / Kamonchai Rattanasakāowong
ศาลยุติธรรมและศาลทหาร / กมลชัย รัตนสกาววงศ์
by Kamonchai Rattanasakāowong
กมลชัย รัตนสกาววงศ์
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.