National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:สภากาชาดไทย
Sort by:
 
 
Phlēng phrarātchaniphon chalō̜ng sirirātchasombat khrop 60 pī lēm lek thīsut nai lōk
เพลงพระราชนิพนธ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เล่มเล็กที่สุดในโลก
Krung Thēp : Sūn Wičhai Rōk ʻEt, Saphā Kāchāt Thai , 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , 2549
 
 
Phrathammathetsana wan kachat lok / Somdet Phra Yanasangwon Somdet Phrasangkharat Sakonlamahasangkhaparinayok
พระธรรมเทศนาวันกาชาดโลก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
by Charoen, Supreme Patriarch, 1913-
Bangkok : Sapha Kachat Thai, 2536 [1993]
Bangkok : สภากาชาดไทย, 2536 [1993]
 
 
Somdet Phranāngčhao Sirikit Phra Bō̜rommarāchinīnāt / khana phūčhattham, Yongsin Rư̄angsuk [and six others]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / คณะผู้จัดทำ, ยงศิลป เรืองสุข [and six others]
[Bangkok] : ʻOng Saphā Nāyikā, Saphā Kāchāt Thai, 2510 [1967]
[Bangkok] : องค์สภานายิกา, สภากาชาดไทย, ๒๕๑๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thanphūying Praphai Siwakōsēt Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜., Tō̜.Čhō̜. Wō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜.5...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Siwakōsēt, 2559 [2016] , Krung Thēp : Samākhom Sitkao Phayābān Saphā Kāchāt Thai, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิวะโกเศศ, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phāchana din phao lāi khīan sī thi Bān Chīang : nangsư̄ phāp / Kamthō̜nthēp Kratāithō̜ng, rīaprīang
ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่บ้านเชียง : หนังสือภาพ / กำธรเทพ กระต่ายทอง, เรียบเรียง
[Udon Thani] : Khana Kammakān Čhat Nithatsakān "Sinlapa Bōrānnawatthu Bān Chīang", Saphā Kāchāt Thai, [1977?]
[Udon Thani] : คณะกรรมการจัดนิทรรศการ "ศิลปโบราณวัตถุบ้านเชียง", สภากาชาดไทย, [1977?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Konlawithī nai kānhai khwāmrū rư̄ang rōk ʻēt kǣ chāokhao : rāingān čhāk kānsammanā : wan thī 1-2 Mīnākhom 2534, na Hō̜ng...
กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา : วันที่ 1-2 มีนาคม 2534, ณ ห้องบุษราคัม, โรงแรมวังคำ, อำเถอเมือง, จังหวัดเชียงราย/ จัดโดยโครงการโรคเอดส์, สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบันประชาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย ; วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ [and six others]
[Bangkok] : Khrōngkān Rōk ʻĒt, Saphā Kāchāt Thai, 2534 [1991]
[Bangkok] : โครงการโรคเอดส์, สภากาชาดไทย, 2534
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.