National Library of Australia

Showing 1 - 12 of 12 Results for author:"อมรา มลิลา"
Sort by:
 
 
Mētta tō̜n nư'ng nai songkhrām lāng phop chāt / Dō̜Rō̜ Phǣt Ying ʻAmmarā Malilā
เมตตาตอนหนึ่งในสงครามหลังภพชาติ / อมรา มลิลา
by ʻAmmarā Malilā
อมรา มลิลา
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Chamnān-Yim Lư̄prasœ̄t, 2528 [1985]
กรุงเทพมหานคร : ชำนาญ ลือประเสริฐ, 2528 [1985]
BookBook [text, still image]
 
 
Yangrai khư̄ phāowanā / ʻAmmarā Malilā
อย่างไรคือภาวนา / อมรา มลิลา
by ʻAmmarā Malilā
อมรา มลิลา
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Yupā Phūaphan, 2528 [1985]
กรุงเทพมหานคร : ยุพา พัวพันธ์, 2528
BookBook [text, volume]
 
 
Chīwit nī pen yāng nī / khō̜ng ʻAmarā Malilā
ชีวิตเป็นอย่างนี้ / ของ อมรา มลิลา
by ʻAmarā Malilā
อมรา มลิลา
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phiphat Wanitchawong, Mīnākhom 2533 [March 1990]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววานิชวงศ์, มีนาคม ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thammabannākān nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phrō̜m Thanathatthakam na Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wančhan thī 4...
ธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพร้อม ถนัดหัตถกรรม ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thanathatthakam, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวถนัดหัตถกรรม, ๒๕๒๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Būrī ramlưk : phrarātchathān phlœ̄ng sop na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wansao thī 30 Mīnākhom 2528
บูรีรำลึก : พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2528
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Tūčhindā, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวตู้จินดา, 2528
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat ʻĒk Wasit Sunthō̜nsingkhān na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Khēt Watthanā, Krung Thēp Mahā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกวสิฐ สุนทรสิงคาล ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sunthō̜nsingkhān, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสุนทรสิงคาล, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhǎnkiāttikhun Phǣtying Wilai Bēnčhakān Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., na mēn...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bēnčhakān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเบญจกาญจน์, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chamnān Yuwabūn, 21 Karakadākhom 2558, na mēn Wat Makutkasattrīyārām
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
Krung Thēp : Khrō̜pkhūa Yuwabūn, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวยุวบูรณ์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon.Tō̜.Tō̜. ʻUdom Bun-long na mēn Wat Phra Kraisī (Nō̜i), Wanʻangkhān thī 15 Sō̜.Khō̜. 2543
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต. อุดม บุญ-หลง ณ เมรุวัดพระไกรสีห์ (น้อย) วันอังคารที่ 15 ส.ค. 2543
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Bun-long, 2543 [2000] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Singhākhom 2543 [August 2000]
พระนคร : ครอบครัวบุญ-หลง, 2543 , พระนคร : กรมศิลปากร, สิงหาคม 2543
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ ʻanusō̜n ngān chāpanakit Nāi Sutham Tanphaibūn
หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจนายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Tanphaibūn, 2561 [2018] , Krung Thēp : Thammasaphā, 2561 [2018] , Krung Thēp : Khana Sitsayanusit, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวตัณฑ์ไพบูลย์, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : คณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜. Rut Wanlayasēwī na mēn Wat Makutkasattriyārāmrātchawō̜rawihān, wanthī 15 Makarākhom...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.รุจ วัลยะเสวี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 15 มกราคม 2554
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Dō̜Rō̜. Rut Wanlayasēwī], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว ดร.รุจ วัลยะเสวี], ๒๕๕๔
 
 
Somdet Phrathēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n pai nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Ninlawan...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ท.ช., ท.ม., ต.จ. อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ที่เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร, วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Nāi Nopphakhun Tantipraphā læ Chāo Khana Nittayasān Sattrīsān, 2560 [2017] , Krung Thēp : Samākhom Phāsā læ Nangsư̄ hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] , Krung Thēp : Paega Publishing, 2554 [2011] , Krung Thēp : Khrōngkān Kitčhakam Wēlā pen khō̜ng mī khā , Mūnnithi Samākhom Sattrī ʻUdomsưksā hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] , Krung Thēp : Samnakphim Knowledge Plus, 2560 [2017] , Krung Thēp : Sūn Nangsư̄ Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] , Krung Thēp : Sō̜. ʻĒsīa Plēt (1989), 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : นายนพคุณ ตันติประภา และชาวคณะนิตยสารสตรีสาร, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : โครงการกิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า, มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2560 [2017] , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Knowledge Plus, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : ส. เอเซีย เพลส (1989), ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.