National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 33 Results for author:"เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-"
Sort by:
 
 
Chīwit nī nō̜i nak / rīaprīang čhāk phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok ; Prasœ̄t Lœ̄tatsawalak,...
ชีวิตนี้น้อยนัก / เรียบเรียงจาก พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังววร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ; ประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์, เรียบเรียง
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Kō̜Thō̜Mō̜. : Traipidok Sūn Nangsư̄ Phraphutthasātsanā læ Hō̜ngsamut, Makarākhom 2557 [2014]
กทม. : ไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด, มกราคม ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
45 phansā khō̜ng Phraphutthačhao / [niphon khō̜ng Somdet Phra Yānasangwō̜n (Čharœ̄n Suwatthanō)]
[45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / [นิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)]
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khunying Lamūn Mīnanan], 2532 [1989]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณหญิงละมูน มีนะนันท์], ๒๕๓๒
 
 
Phraphutthačhao song sangsō̜n ʻarai? ; phra niphon / Somdet Phrayānasangwǭn Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร? : พระนิพนธ์ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Kō̜Thō̜Mō̜. : Traipidok Sūn Nangsư̄ Phraphutthasātsanā læ Hō̜ng Samut, Makarākhom 2557 [January 2014]
กทม. : ไตรปิก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด, มกราคม ๒๕๕๗.3
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nǣo patibat nai satipatthān / Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)
แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp : ʻIm Phangkhānon], 2516 [1973]
[กรุงเทพ : อิ่ม ภังคานนท์], ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khwāmkhaočhai rư̄ang phraphutthasātsanā / phra niphon Somdet Phrayānnasangwǭn Somdet Phratsankkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok
ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Krung Thēp : Khana Ratthabān, 2552 [2009] , Krung Thēp : Phlưk Thai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : คณะรัฐบาล, ๒๕๕๒ , กรุงเทพฯ : ผลึกไทย, ๒๕๕๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lakkān tham samāthi bư̄angton \ phraniphon nai Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phra Sangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น / พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Samutthrakalin, 2556 i.e. 2013] , Krung Thēp : Mūnnithi Čhit ʻIm Bun Bāramī, 2556 i.e. 2013]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวสมุทรกลิน, ๒๕๕๖] , [กรุงเทพฯ : มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี, ๒๕๕๖]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp : Khrō̜khrūa ʻAčhān Prathin Phūmmaphūti], 2532 [1989]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว อาจารย์ประทิน ภูมมะภูติ], ๒๕๓๒
 
 
Phrathammathētsanā nai phrarātchasamnak
พระธรรมเทศนาในพระราชสำนัก
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok : Khana ʻAnukammakān Čhattham Nangsư̄ Phœ̄iphǣ Phrakīattikhun, 1998]
[Bangkok : คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือเผยแพร่พระเกียรติคุณ, 1998]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhittanakhō̜n / phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok
จิตตนคร / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Krung Thēp : Thammadā, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ธรรมดา, ๒๕๕๖
BookBook [text, volume]
 
 
Chīwit nī samkhan nak / Somdēt Phra Yānasangwō̜n Somdēt Phra Sangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok
ชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Krung Thēp : ʻAmarin, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์, 2548
 
 
Samaphāp nai Phraphuttasātsanā /$c[Somdet Phra Yānasangwō̜n, Wat Bō̜wō̜nniwētwihān]; læ, Kathā wādūai kānnō̜phō̜m phrarattanatrai /...
สมภาพในพระพุทธศาสนา / [สมเด็จพระญาณสังวร, วัดบวรนิเวศวิหาร]. และ, กถาว่าด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัย / พระพรหมมุนี (วิน ธมฺมสาร)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp] : Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai, 2517 [1974]
[กรุงเทพฯ] : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๗
 
 
Yānasangwō̜n thētsanā
ญาณสังวรเทศนา
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp] : Mūnnithi Mahāmakut Rātchawittayālai, 2516 [1973]
[กรุงเทพ] : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2516 [1973]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rūam rư̄ang / khō̜ng Phra Sāsanasōphon čhāk nangsư̄ Sayām Samākhom pī Phō̜.Sō̜. 2447, khō̜ng Sathīankōsēt læ Nākhaprathīp
รวมเรื่อง / ของ พระสาสนโสภณ จากหนังสือสยามสมาคม ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ของ เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Khīan Sārāithō̜ng, 2507 i.e. 1964]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางเขียน สาหร่ายทอง, ๒๕๐๗]
 
 
Phraphutthachao song sangson arai? = what did the Buddha teach? / Somdet Phrayānasangwǭn Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร? = what did the Buddha teach? / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Krung Thēp : Khanittha Wairatchaphanit, phuchattham, 2555 i.e. 2012]
[กรุงเทพฯ : ขนิษฐา ไวยรัชพานิช ผู้จัดทำ, ๒๕๕๕]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kānbō̜rihān thāng čhit samrap phūyai
การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2523 i.e. 1980]
[Bangkok : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๓ i.e. 1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammakathā nai kānʻoprom kammathān / [khō̧ng Somdet Phra Yānasangwō̧n (Suwatthanō) ; Nāng Bančhopphan Nawarat Na ʻAyutthayā rīaprīang]
ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน / [ของสมเด็จพระญาณสังวร (สุวทฺฒโน) ; นางบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา เรียบเรียง]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok] : Phra Tamnak Čhitladā Rahōthān, 2523 [1980]
[กรุงเทพฯ] : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓
 
 
Khwāmsuk hā dai mai yāk [phra niphon Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok]
ความสุขหาได้ไม่ยาก [พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[กรุงเทพฯ] : Mūnnithi Phǣndin Tham, [1990]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิแผ่นดินธรรม, [1990]
 
 
Kānbō̜rihān thāng čhit : sarap phūyai
การบริหารทางจิต : สำหรับผู้ใหญ่
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[Bangkok] : [Wang Sapathum], [2512 i. e. 1969]
[Bangkok] : วังสระปทุม, [2512 i. e. 1969]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a ʻĒk Kawī Singha, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกกวี สิงหะ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phon Rư̄a ʻĒk Kawī Singha, 2531 i.e. 1988]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวพลเรือเอกกวี สิงหะ
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāng Phưng Sīwanit na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wančhan thī 12 Kumphāphan 2516
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางผึ้ง ศรีวณิช ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Nāng Phưng Sīwanit, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางผึ้ง ศรีวณิช, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.