National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"เสน่ห์ จามริก"
Sort by:
 
 
Sitthimanutsayachon Thai nai krasǣ lōk = Thai human rights in global perspective / Saneh Chamarik
สิทธิมมนุษยชนไทยในกระแสโลก = Thai human rights in global perspective / เสน่ห์ จามริก
by Sanē Čhāmarik
เสน่ห์ จามริก
[Bangkok] : čhatphim dōi Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2549 [2006]
[กรุงเทพฯ] : จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549
 
 
Thānkhit sū thānglư̄ak mai khō̜ng sangkhom Thai / [Sanē Čhāmarik]
ฐานคิดสู่ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / [เสน่ห์ จามริก]
by Sanē Čhāmarik
เสน่ห์ จามริก
Krung Thēp : Khrōngkān Withīthat : Čhatčhamnāi thūaiprathēt dōi ʻAmarin Buk Sēntœ̄, 2541 [1998]
กรุงเทพฯ : โครงการ วิถีทรรศน์ : จัดจำหน่ายทั่วประเทศโดย อมรินทร์บุคส์ เซ็นเตอร์, 2541 [1998]
 
 
Panhā læ ʻanākhot khō̜ng Mư̄ang Thai / Sanē Čhāmmarik
ปัญหาและอนาคตของเมืองไทย / เสน่ห์ จามริก
by Sanē Čhāmmarik
เสน่ห์ จามริก
Krungthēp : Sangkhomsāt Parithat, 2519 [1976]
กรุงเทพฯ : สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 2519 [1976]
 
 
Sangkhommasāt Thai čha pai thāng nai / Sanē Čhāmarik
สังคมศาสตร์ไทยจะไปทางไหน / เสน่ห์ จามริก
by Sanē Čhāmarik
เสน่ห์ จามริก
Krung Thēp : Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Phutthasātsanā kap sitthi manutsayachon = Buddhism and human rights / dōi Sanē Čhāmmarik
พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน = Buddhism and human rights / โดย เสน่ห์ จามริก
by Sanē Čhāmmarik
เสน่ห์ จามริก
Krung Thēp : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2543 [2000]
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ ขอบไฟ, 2543 [2000]
 
 
Yū mư̄ang Thai : rūam botkhwām thāng sangkhom kānmư̄ang phư̄a pen kīat dǣ Sāttrāčhān Sanē Čhāmarik nai ʻōkāt ʻāyu khrop 60 pī /...
อยู่เมืองไทย : รวมบทความทางสังคมการเมือง เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี / สมบัติ จันทรวงศ์, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ บรรณาธิการ
Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2530 [1987]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530 [1987]
 
 
Prīdī parithat : pāthakathā chut Prīdī Phanomyong ʻanusō̜n / Sanē Čhāmmarik [and others]
ปรีดีปริทัศน์ : ปาฐกถาชุดปรีดี พนมยงค์อนุสรณ์ / เสน่ห์ จามริก [and others]
Kō̜thō̜mō̜. : Samnakphim Thīanwan : Čhat čhamnāi Sāisong Sưksit, khlet Thai, 2526 [1983]
กทม. : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ : จัดจำหน่ายสายส่ง ศึกษิตเคล็ดไทย, ๒๕๒๖
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.