National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"ไกรฤกษ์ นานา"
Sort by:
 
 
Khō̧nhā Rattanakosin : sing thī rao rū ʻāt mai chai thāngmot / Krairœ̄k Nānā
ค้นหารัตนโกสินทร์ : สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichōn, 2552-2555 [2009-2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2552-2555
 
 
Samutphāp Ratchakān thī 4 : wikrit læ ʻōkāt khō̜ng Rattanakōsin nai rō̜p 150 pī / Krairœ̄k Nānā
สมุดภาพรัชกาลที่ 4 : วิกฤติและโอกาสของรัตนโกสินทร์ในรอบ 150 ปี / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550
 
 
Prawattisāt nō̜k tamrā : Sayām rat tām thatsana lōk tawanʻō̜k / Krairœ̄k Nānā
ประวัติศาสตร์นอกตำรา : สยามรัฐตามทรรศนะโลกตะวันตก / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๖๐ [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Khai pritsanā praden ʻamphrāng nai prawattisāt Thai / Krairœ̄k Nānā
ไขปริศนาประเด็นอำพรางในประวัติศาสตร์ไทย / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, Singhākhom 2558 [August 2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, สิงหาคม ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pramūan phāp praisanīyabat Ratchakān thī 5 = Postcards of King Chulalongkorn / Krairœ̄k Nānā ; Niwat Kō̧ngphīan, khamniyom
ประมวลภาพไปรษณียบัตร รัชกาลที่ ๕ = Postcards of King Chulalongkorn / ไกรฤกษ์ นานา ; นิวัติ กองเพียร, คำนิยม
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑
 
 
Samutphāp hētkān Rǭ.Sǭ. 112 = Franco-Siamese crisis, 1893 / Krairœ̄k Nānā
สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ = Franco-Siamese crisis, 1893 / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Chomrom Khon Rak Pǭm Phračhunlachǭmklao, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ๒๕๕๓
 
 
Centennial of King Chulalongkorn = Piyamahārāchānusō̜n : chalœ̄m phrarātchasamanyānām khrop 100 pī / [Krairœ̄k Nānā ; khamniyom dōi...
Centennial of King Chulalongkorn = ปิยะมหาราชานุสรณ์ : เฉลิมพระราชสมัญญานามครบ 100 ปี / [ไกรฤกษ์ นานา. ; คำนิยมโดยเรืองชัย ทรัพยนิรันดร์]
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, 2551 [2008]
 
 
Sayām kū ʻitsaraphāp tonʻēng : thāngʻō̜k læ withī kǣ panhā chātbānmư̄ang kœ̄t čhāk phraratchakusalōbāi khō̜ng...
สยามกู้อิสรภาพตนเอง : ทางออกและวิธีแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเกิดจากพระราชกุศโลบายของพระเจ้าแผ่นดิน / [ไกรฤกษ์ นานา]
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2550
 
 
Rō̜i phāp rō̜i phǣndin : rō̜i pī hǣng wan sawankhot Somdet Phra Piya Mahārāt / Krairœ̄k Nānā ; khamprārop dōi Chalō̜ng...
ร้อยภาพ ร้อยแผ่นดิน : ร้อยปีแห่งวันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช / ไกรฤกษ์ นานา ; คำปรารภโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์ = King Chulalongkorn's centenary memorial / Krairoek Nana
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Phōt Phaplitching, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, ๒๕๕๔
 
 
Bư̄anglang sanyā Baoring læ prawattisāt phāk phitsadān khō̜ng Sir John Bowing / Krairœ̄k Nānā ; [Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, khamniyom]
เบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติศาสตร์ภาคพิศดารของ Sir John Bowing / ไกรฤกษ์ นานา ; [ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, คำนิยม]
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , ๒๕๕๕
 
 
Sayām thī mai than dai hen : phāp kao lao rư̄ang sāisamphan Thai - Khamēn = Siam - Khmer: the untold story / Krairœ̄k Nānā
สยามที่ไม่ทันได้เห็น : ภาพเก่าเล่าเรื่องสายสัมพันธ์ไทย - เขมร = Siam - Khmer: the untold story / ไกร ฤกษ์นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Phōtbuk, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๔
 
 
500 pī sāisamphan sō̧ngphændin Thai-Pōtukēt / Krairœ̄k Nānā
๕๐๐ ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๓
 
 
Nā nưng nai Sayām : prawattisāt chœ̄ng wikhro̜ / Krairœ̄k Nānā
หน้าหนึ่งในสยาม : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp Samnakphim Matichon, 2556 [2013]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bư̄anglang kānyư̄an Krung Sayām khǭng makurātchakumān Ratsia : Miti kānmư̄ang mai samai Ratchakān thī 5 / Krairœ̄k Nānā
เบื้องหลังการเยือนกรุงสยามของ มกุฏราชกุมารรัสเซีย : มิติการเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2552
 
 
Khonhā Rattanakosin 2 : thœ̄t phrakīat 100 pī wan sawankhot Ratchakān thī 5 / Krailœ̄k Nānā
ค้นหารัตนโกสินทร์ 2 : เทิดพระเกียรติ 100 ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 / ไกรฤกษ์ นานา
by Krailœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2553
 
 
Sayām nai lōk sākon = Siam and the world / phūkhīan, Krairœ̄k Nānā
สยามในโลกสากล = Siam and the world / ผู้เขียน, ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
[Bangkok, Thailand] : Krairœ̄k Nānā, 2559 [2016]
[Bangkok, Thailand] : ไกรฤกษ์ นานา, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.