National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2881 Results for author:东
Sort by:
 
 
Mao zhu xi shi ci zhu jie san shi qi shou / Dong fang hong xue she
毛主席詩詞註解三十七首 / 东方红学社
[China] : [publisher not identified], 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Song shi yan yi / Cai Dongfan zhu
宋史演义 / 蔡东藩著
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文化出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Cai dao jin tou = Tears for water / Dongxi
猜到尽头 = Tears for water / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Qing shi yan yi / Cai Dongfan zhu
清史演义 / 蔡东藩著
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1981
上海 : 上海文化出版社, 1981
 
 
Du li han qiu / Kong Qingdong zhu
独立韩秋 / 孔庆东著
by Kong, Qingdong
孔庆东
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2008
重庆 : 重庆出版社, 2008
 
 
Nan Bei shi yan yi / Cai Dongfan zhu
南北史演义 / 蔡东藩著
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Mei you yu yan de sheng huo = Silence / Dong Xi
没有语言的生活 = Silence / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Tang shi yan yi / Cai Dongfan zhu
唐史演义 / 蔡东藩著
Uniform title: Tang shi tong su yan yi
唐史通俗演义
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Jin Yong ping zhuan / Kong Qingdong zhu
金庸评传 / 孔庆东著
by Kong, Qingdong
孔庆东
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2008
重庆 : 重庆出版社, 2008
 
 
Er guang xiang liang = Voices in the light / Dong Xi
耳光响亮 = Voices in the light / 东西
by Dong, Xi, 1966-
东西, 1966-
Shenzhen Shi : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2005
深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2005
 
 
Qing shi yan yi / Cai Dongfan
清史演义 / 蔡东藩
Uniform title: Qing shi tong su yan yi
清史通俗演義
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海: 上海文化出版社: 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Nan Bei shi yan yi / Cai Dongfan zhu
南北史演义 / 蔡东藩著
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2014
北京市 : 中共党史出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo guan fu cang shu = Zhongguo guanfu cangshu / Xiao Dongfa zhu bian ; He Donghong, Zhu Saihong bian zhu
中国官府藏书 = Zhongguo guanfu cangshu / 肖东发主编 ; 何东红, 朱赛虹编著
by He, Donghong
何东红
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2009
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2009
 
 
Guangdong she wai fa gui / Guangdong Sheng ren min zheng fu fa zhi ju bian = Guangdong's legislation involving forelgn [sic] interests / The Legislative Bureau of the...
廣東涉外法規 / 广东省人民政府法制局编 = Guangdong's legislation involving foreign interests / The legislative bureau of the people's government of Guangdong province
by Guangdong Sheng (China)
广东省 (China)
[Hong Kong] : Xianggang shang bao, [1993?]
[Hong Kong] : 香港商報, 1992
 
 
Minguo yan yi / Cai Dongfan, Xu Jinfu zhu
民国演义 / 蔡东藩, 许廑父著
Uniform title: Minguo tong su yan yi
民国通俗演义
by Cai, Dongfan
蔡东藩
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Mao Zedong zhi Shaoshan qin you shu xin ji / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi Mao Zedong yan jiu zu, Shaoshan Mao Zedong tong zhi ji nian guan bian
毛泽东致韶山亲友书信集 / 中共中央文献研究室毛泽东研究组, 韶山毛泽东同志纪年馆编
Uniform title: Correspondence. Selections
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Peking] : Zhong yang wen xian chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1996
[Peking] : 中央文献出版社 : 经销新华书店, 1996
 
 
Zhongguo tu shu / Xiao Dongfa zhu ; Bai Huawen shen ding ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
中国图书 / 肖东发著 ; 白化文审定 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Xiao, Dongfa
肖东发
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1991
[Peking] : 新华出版社, 1991
 
 
Mao zhu xi yu lu / Zhong gong Guangdong Sheng wei nong cun si qing yun dong ban gong shi ; Zhong gong Guangdong Sheng wei xuan chuan bu bian
毛主席语录 / 中共广东省委农村四清运动办公室 ; 中共广东省委宣传部编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1965
[广州] : 广东人民出版社, 1965
 
 
Mō Takutō shū hokan = Supplements to collected writings of Mao Zedong / kanshū Takeuchi Minoru ; henshū Mō Takutō Bunken Shiryō Kenkyūkai
毛泽东集补卷= Supplements to collected writings of Mao Zedong/ 監修竹內実;編集毛泽东文献資料硏究会
Uniform title: Works. 1983
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Tōkyō : Sōsōsha, 1983-
東京: 蒼蒼社, 1983-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.