National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:中共江苏省委
Sort by:
 
 
Qun zhong
羣众
Uniform title: Qun zhong (1981)
羣众 (1981)
Nanjing : Qun zhong za zhi she
南京: 羣众杂志社
 
 
Gong nong bing ping lun [electronic resource]
工农兵评论 [electronic resource]
Uniform title: Gong nong bing ping lun (Online)
工农兵评论(Online)
Nanjing : Zhong gong Jiangsu Sheng wei, 1971-1975
南京 : 中共江苏省委, 1971-1975
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Qun zhong Masses. [electronic resource] =
群众 Masses. [electronic resource] =
Uniform title: Qun zhong (Online)
群众(Online)
Nanjing : Zhong gong Jiangsu Sheng wei, 1958-
南京 : 中共江苏省委, 1958-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Wei shi Reality only. [electronic resource] =
唯实 Reality only. [electronic resource] =
Uniform title: Wei shi (Online)
唯实(Online)
Nanjing : Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang xiao, 1980-
南京 : 中共江苏省委党校, 1980-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Zhong gong Jiangsu Sheng zu zhi shi zi liao jian ben, 1921-2001 / Zhong gong Jiangsu Sheng wei zu zhi bu, Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi bian
中共江苏省组织史资料简本, 1921-2001 / 中共江苏省委组织部, 中共江苏省委党史工作办公室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 2001
北京 : 中共党史出版社, 2001
 
 
Jiang Huai zhi zi : Zhou Enlai yu Jiangsu / Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi bian
江淮之子 : 周恩来与江苏 / 中共江苏省委党史工作办公室编
[Peking] : Zhong yang wen xian chu ban she, 1998
[Peking] : 中央文献出版社, 1998
 
 
Dang shi zi liao yu yan jiu
党史资料与研究
Uniform title: Dang shi zi liao yu yan jiu (Jiangsu, China)
党史资料与研究 (Jiangsu, China)
Nanjing Shi : Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong ban bian zuan chu ban chu
南京市 : 中共江苏省委党史工办编纂出版处
 
 
Xin si jun tong zhan ji shi / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi ... [et al.] bian
新四军统战纪实 / 中共江苏省委党史工作办公室 ... [et al.]编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2007
北京市 : 中共党史出版社, 2007
 
 
Zhong gong Jiangsu di fang shi / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi
中共江苏地方史 / 中共江苏省委党史工作办公室
Nanjing Shi : Jiangsu ren min chu ban she, 1996-
南京市 : 江苏人民出版社, 1996-
 
 
Jiangsu dang shi zi liao tong xun / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui ban gong shi bian
江苏党史资料通讯 / 中共江苏省委党史资料征集委员会办公室编
[Nanjing Shi : Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui ban gong shi]
[南京市 : 中共江苏省委党史资料征集委员会办公室]
 
 
Bo luan fan zheng. Jiangsu juan / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi bian
拨乱反正. 江苏卷 / 中共江苏省委党史工作办公室编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 1998
北京市 : 中共党史出版社, 1998
BookBook [text, volume]
 
 
Bai hua qi fang, bai jia zheng ming, ji nian zheng feng yun dong shi wu zhou nian / Lu Dingyi, Zhong gong Jiangsu sheng wei xuan chuan bu bian
百花齐放, 百家争鸣, 纪念整风运动十五周年 / 陆定一著 ; 中共江苏省委宣传部编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1957
南京 : 江苏人民出版社, 1957
 
 
Su bei kang Ri gen ju di / Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Jiangsu sheng dang an guan bian
苏北抗日根据地 / 中共江苏省委党史工作委员会, 江苏省档案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中共党史资料出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Su Yu nian pu / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo ban gong shi bian ; Zhu Ying, Wen Jinghu zhuan gao
粟裕年谱 / 中共江苏省委党史工作办公室编 ; 朱楹, 温镜湖撰稿
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2006
北京市 : 當代中國出版社, 2006
 
 
Zhong gong Jiangsu dang shi da shi ji, 1919-1949 / Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Jiangsu sheng dang an guan bian
中共江苏党史大事记, 1919-1949 / 中共江苏省委党史工作委员会,江苏省挡案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1990
北京 : 中共党史资料出版社 : 经销新华书店, 1990
 
 
Jiangsu dang shi zi liao / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Jiangsu sheng dang an ju bian
江苏党史资料 / 中共江苏省委党史工作委员会, 江苏省档案局编
[Nanjing Shi] : Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui
[南京市] : 中共江苏省委党史工作委员会
 
 
Jiangsu dang shi gong zuo tong xun / Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui ban gong shi bian
江苏党史工作通讯 / 中共江苏省委党史资料征集研究委员会办公室编
[Nanjing Shi : Zhong gong Jiangsu Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui ban gong shi]
[南京市 : 中共江苏省委党史资料征集研究委员会办公室]
 
 
Yinchuan dang shi tong xun / Zhongguo gong chan dang Yinchuan Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu ban gong shi bian
银川党史通讯 / 中国共产党银川市委党史资料征集小组办公室编
[Yinchuan Shi : Zhongguo gong chan dang Yinchuan Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu ban gong shi bian, 1984-]
[银川市 : 中国共产党银川市委党史资料征集小组办公室, 1984-]
 
 
Mao Zedong zai Jiangsu / Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Jiangsu sheng dang an guan bian
毛泽东在江苏 / 中共江苏省委党史工作委员会,江苏省档案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1993
北京 : 中共党史出版社, 1993
 
 
Su nan kang Ri gen ju di / Zhong gong Jiangsu sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Jiangsu sheng dang an guan bian
苏南抗日根据地 / 中共江苏省委党史工作委员会,江苏省挡案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中共党史资料出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.