National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 58 Results for author:"中国大百科全书出版社. 编辑部"
Sort by:
 
 
Ren wen bai ke quan shu da xi. Min zu bai ke quan shu [electronic resource] / Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian...
人文百科全书大系. 民族百科全书 [electronic resource] / 中国大百科全书总编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编辑
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1994
北京 : 中國大百科全書出版社, 1994
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jiangmen wu yi bai ke quan shu / Jiangmen wu yi bai ke quan shu bian wei hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian
江门五邑百科全书 / 江门五邑百科全书编委会,中国大百科全书出版社编辑部编
Bei jing : Zhong guo ta bai ke quan shu chu ban she, 1997
北京 : 中国大百科全书出版社, 1997
 
 
Jilin bai ke quan shu [electronic resource] / Jilin bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian
吉林百科全书 [electronic resource] / 吉林百科全书编纂委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2003
北京 : 中国大百科全书出版社, 2003
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo peng ren bai ke quan shu / ["Zhongguo peng ren bai ke quan shu" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
中国烹饪百科全书 / [《中国烹饪百科全书》编辑委員会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Jian zhu, yuan lin, cheng shi gui hua [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui ben juan bian ji wei yuan hui,...
中国大百科全书. 建筑, 园林, 城市規划 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会本卷编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Cai zheng, shui shou, jin rong, jia ge [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "cai zheng shui shou jin...
中国大百科全书. 财政・稅收・金融・价格 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"财政稅收金融价格"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Tian wen xue [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "tian wen xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo...
中国大百科全书. 天文学 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"天文学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she ; [Shanghai] : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 中国大百科全书出版社 ; [Shanghai] : 新华书店上海发行所发行, 1980
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Wen wu bo wu guan [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "wen wu bo wu guan" bian ji wei yuan hui,...
中国大百科全书. 文物博物馆 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"文物博物馆"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中國大百科全書出版社 : 新華書店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Di zhi xue [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "di zhi xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da...
中国大百科全书. 地质学 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"地質学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中國大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Jun shi [electronic resource] / Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "jun shi" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke...
中国大百科全书. 軍事 [electronic resource] / 中国大百科全书总编辑委员会"军事"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Hua gong [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "hua gong" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai...
中国大百科全书. 化工 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"化工"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Zhe xue [electronic resource] / Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "zhe xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke...
中国大百科全书. 哲学 [electronic resource] / 中国大百科全书总编辑委员会"哲学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she ; Shanghai : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 ; 上海 : 新华书店上海发行所发行, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Zi dong kong zhi yu xi tong gong cheng [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "zi dong kong zhi yu xi...
中国大百科全书. 自动控制与系统工程 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"自动控制与系统工程"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Sheng wu xue [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "sheng wu xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo...
中国大百科全书. 生物学 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"生物学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Shi jie di li [electronic resource] / Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "shi jie di li" bian ji wei yuan hui, Zhongguo...
中国大百科全书. 世界地理 [electronic resource] / 中囯大百科全书总编辑委员会"世界地理"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Shui li [electronic resource] / Zhong guo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "shui li" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke...
中国大百科全书. 水利 [electronic resource] / 中国大百科全书总编辑委员会"水利"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Hang kong hang tian [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "hang kong hang tian" bian ji wei yuan...
中国大百科全书. 航空航天 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"航空航天"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Xin li xue [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "xin li xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da...
中国大百科全书. 心理学 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"心理学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Hua xue [electronic resource] / Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "hua xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke...
中国大百科全书. 化学 [electronic resource] / 中国大百科全书总编辑委員会"化学"编辑委員会, 中国大百科全书出版社编辑部编
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she ; Shanghai : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 ; 上海 : 新华书店上海发行所发行, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo da bai ke quan shu. Shu xue [electronic resource] / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "shu xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke...
中国大百科全书. 数学 [electronic resource] / [中国大百科全书总编辑委员会"数学"编辑委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Bei jing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国大百科全书出版社 : 新华书店经销, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.