National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"中国社会科学院. 世界经济与政治研究所"
Sort by:
 
 
Zhong guo hai wai tou zi guo jia feng xian ping ji bao gao(2017) / Zhong guo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo zhu
中国海外投资国家风险评级报告(2017) / 中国社会科学院世界经济与政治研究所著
by Zhong guo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo
中国社会科学院世界经济与政治研究所
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
北京 : 中国社会科学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Shi jie jing ji xing shi fen xi yu yu ce
世界经济形势分析与预测
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1996-
北京 : 中國社会科学出版社, 1996-
 
 
Quan qiu zheng zhi yu an quan bao gao
全球政治与安全报告
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2001-
北京 : 社会科学文献出版社, 2001-
 
 
Zhongguo yu Dong meng guo jia jing ji guan xi Taiping yang he zuo huo ban / bian zhe Cheng Bifan, Xie Chen Xiuyu ; Shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, Dongnanya yan jiu suo
中国与东盟国家经济关系太平洋合作伙伴 / 编者程毕凡, 谢陈秀瑜 ; 世界经济与政治研究所, 东南亚研究所
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中國社会科学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Shi jie jing ji = Shijie jingji
世界经济 = Shijie jingji
Uniform title: Shi jie jing ji (Zhongguo shi jie jing ji xue hui)
世界经济(Zhongguo shi jie jing ji xue hui)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she
北京 : 中国社会科学出版社
 
 
Shi jie jing ji tong ji shou ce, 1982-1985 / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo zong he tong ji yan jiu shi
世界经济统计手册, 1982-1985 / 中国社会科学院世界经济与政治研究所综合统计研究室
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1988
[Peking] : 中国社会科学出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.