National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"中國科學院. 語言硏究所"
Sort by:
 
 
Yin xu jia gu ke ci de yu fa yan jiu, Guan Xiechu, Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian ji
殷虛甲骨刻辭的語法硏究, 管燮初, 中國科學院語言硏究所編輯
by Guan, Xiechu
管燮初
Beijing, Zhongguo ke xue yuan, 1953
北京, 中國科學院, 1953
 
 
Han yu yu fa lun wen ji / Lü Shuxiang zhu, Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian ji
漢語語法論文集 / 呂叔湘著, 中國科學院語言硏究所編輯
by Lü, Shuxiang
呂叔湘
Beijing : Ke xue chu ban she, 1955 [i.e. 1962]
北京 : 科学院出版社, 1955 [i.e. 1962]
 
 
Fang yan diao cha zi biao / Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian ji
方言調查字表 / 中國科學院語言研究所編輯
Beijing : Ke xue chu ban she, 1964
北京 : 科學出版社, 1964
 
 
Luo Changpei yu yan xue lun wen xuan ji / Zhongguo Ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian
羅常培語言學論文選集 / 中國科學院語言硏究所編
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Zhong hua shu ju, 1963
北京 : 中華書局, 1963
 
 
Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian / Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian
現代漢語詞典 = Xiandai Hanyu cidian / 中國科學院語言硏究所詞典編輯室編
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1980
香港 : 商務印書館香港分館, 1980
 
 
Xian dai Han yu ci dian = Xiàndài hànyǔ cʹidiǎn / Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian
現代汉語詞典 = Xiandai Hanyu cidian / 中國科學院語言硏究所詞典編輯室編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1977
香港 : 商務印書館, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.