National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 72 Results for author:"中央硏究院. 近代史硏究所"
Sort by:
 
 
Jing ji dang an han mu hui bian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo dang an guan bian mu shi bian
經濟檔案函目彙編 / 中央硏究院近代史硏究所檔案館編目室編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 76-<83 > [1987-<1994 >
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國76-<83 > [1987-<1994 >
 
 
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo ji kan
中央硏究院近代史硏究所集刊
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Nan'gang] Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo
南港] 中央硏究院近代史硏究所
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong fa Yuenan jiao she dang / Chung yang yen chiu yuan chin tai shih yen chiu so pien
中法越南交涉檔 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Nan'gang : Gai suo, Minguo 51 [1962]
南港 : 該所, 民國51 [1962]
 
 
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo da shi ji yao / [bian zhu zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
中央硏究院近代史硏究所大事紀要 / [編著者中央硏究院近代史硏究所]
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Zhonghua min guo Taibei Shi : Fa xing zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 74 [1985]
中華民國臺北市 : 發行者中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
Zhong Mei guan xi shi liao / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
中美關係史料 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin, 1968
南港 : 中央硏究院近代史硏究所編印, 1968
 
 
Jin er shi nian lai da hai wai Hua ren = The overseas Chinese in the late twenty years / Zhang Qixiong zhu bian
近二十年來的海外華人 = The overseas Chinese in the late twenty years / 張啟雄主編
 
 
Jiao wu jiao an dang / [zhu bian Zhang Guiyong ; bian ji Lü Shiqiang, Li Sihan, Wang Ermin] ; Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
教務教案檔 / [主編張貴永 ; 編輯呂實强, 李思涵, 王爾敏] ; 中央硏究院近代史硏究所編
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 63-70 [1974-1981]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國63-70 [1974-1981]
 
 
Zhong Ri guan xi shi liao. You dian hang yu yan lin jiao she: Zhonghua Minguo yuan nian zhi wu nian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian; [Li Yushu zhu bian]
中日關係史料. 郵電航漁鹽林交涉: 中華民國元年至五年 / 中央硏究院近代史硏究所編 ; [李毓澍主編]
Taibei Shi Nan'gang qu: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 64 [1975]
台北市南港區: 中央硏究院近代史硏究所, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Zhongguo shi yan jiu tong xun = Newsletter for modern Chinese history / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo
近代中國史硏究通訊 = Newsletter for modern Chinese history / 中央硏究院近代史硏究所
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 1986-2003
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 1986-2003
 
 
"Er shi shi ji de Zhongguo yu shi jie" lun wen xuan ji / Zhang Qixiong zhu bian
"二十世紀的中國與世界"論文選集 / 張啓雄主編
by "Er shi shi ji de Zhongguo yu shi jie" guo ji xue shu yan tao hui (2000 : Taipei, Taiwan)
"二十世紀的中國與世界"國際學術硏討會 (2000 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min'guo 90 [2001]
台北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國90 [2001]
 
 
Zhong Ying Kaiping kuang quan jiao she / Wang Xi zhu
中英開平礦權交涉 / 王璽著
by Wang, Xi
王璽
Nan'gang, Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 51 [1962]
南港, 中央硏究院近代史硏究所, 民國51 [1962]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wang Tiehan xian sheng fang wen ji lu / fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Lin quan ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
王鐵漢先生訪問紀錄 / 訪問者沈雲龍 ; 紀錄林泉 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Wang, Tiehan, 1905-
王鐵漢, 1905-
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 74 [1985]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
Zhong Ri guan xi shi liao. Ou zhan yu Shangdong wen ti : Zhonghua Minguo 3 nian zhi 5 nian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian ; [Li Yushu zhu bian]
中日關係史料. 歐戰與山東問題 : 中華民國三年至五年 / 中央硏究院近代史硏究所編 ; [李毓澍主編]
[Taibei Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 63 [1974]
[臺北南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國63 [1974]
 
 
Taiwan suo cang Zhonghua Minguo jing ji dang an / Lin Manhong zhu bian ; Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Hafo da xue dong ya yan jiu zhong xin he zuo ji hua ;...
台灣所藏中華民國經濟檔案 / 林滿紅主編 ; 中央硏究院近代史硏究所, 哈佛大學東亞硏究中心合作計劃 ; 蔣經國基金會贊助調查
Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 84 [1995]
臺北市: 中央硏究院近代史硏究所, 民國84 [1995]
 
 
Xu Yongchang ri ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo
徐永昌日記 / 中央硏究院近代史硏究所
by Xu, Yongchang, 1887-1959
徐永昌, 1887-1959
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 1990-1991
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 1990-1991
 
 
Daoguang Xianfeng liang chao chou ban yi wu shi mo bu yi / Zhong yang yan jiu yuan Jin dai shi yan jiu suo bian
道光咸豐兩朝籌辧夷務始末補遺 / 中央硏究院近代史硏究所編
Zhonghua Minguo Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan Jin dai shi yan jiu suo, Minguo 55 [1966]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國55 [1966]
 
 
Zhong Ri guan xi shi liao. Lu kuang jiao she : Zhonghua Minguo yuan nian zhi 5 nian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian ; [zhu bian Li Yushu]
中日關係史料. 路鑛交涉 : 中華民國元年至五年 / 中央硏究院近代史硏究所編 ; [主編李毓澍]
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 65 [1976]
臺北 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo xian dai hua de qu yu yan jiu. Jiangsu sheng, 1860-1916 / Wang Shuhuai zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
中國現代化的區域研究. 江蘇省, 1860-1916 / 王樹槐著 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Wang, Shuhuai, 1929-
王樹槐, 1929-
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 73 [1984]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國73 [1984]
 
 
Yuan Shikai jia shu / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin
袁世凱家書 / 中央硏究院近代史硏究所編印
by Yuan, Shikai, 1859-1916
袁世凱, 1859-1916
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 79 [1990]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國79 [1990]
 
 
Zhongguo xian dai hua de qu yu yan jiu. Hunan sheng, 1860-1916 / Zhang Pengyuan zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
中國現代化的區域硏究. 湖南省,1860-1916 / 張朋園著 ;[編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Zhang, Pengyuan, 1926-
張朋園, 1926-
[Zhonghua Minguo Taibei shi Nangang] : Gai suo, Minguo 72 [1983]
[中華民國臺北市南港]: 該所, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.