National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 101 Results for author:中華文化復興運動推行委員會
Sort by:
 
 
Lun li yu zheng zhi zhi zheng he yu yun zuo / Huang Zousheng zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
倫理與政治之整合與運作/ 黃奏勝著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Huang, Zousheng
黃奏勝
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Dao jia si xiang yu xi fang zhe xue / Yang Ruzhou zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
道家思想與西方哲學 / 楊汝舟著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Yang, Ruzhou, 1925-
楊汝舟, 1925-
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Li Yuese bo shi ying yao fang Hua xue shu jiang yan ci = Speeches delivered by Dr. Joseph Needham, F.R.S., F.B.A. in Taiwan Republic of China in September, 1984
李約瑟博士應邀訪華學術講演辭= Speeches delivered by Dr. Joseph Needham, F.R.S., F.B.A. in Taiwan Republic of China in September, 1984
by Needham, Joseph, 1900-1995
Taibei Shi : Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Minguo 75 [1986]
臺北市: 中華文化復興運動推行委員會, 民國75 [1986]
 
 
Zhong wai li fa zhi du zhi bi jiao / Zeng Jiqun zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外立法制度之比較 / 曾濟群著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Zeng, Jiqun, 1937-
曾濟群, 1937-
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 77 [1988]
台北市 : 中央文物供應社, 民國77 [1988]
 
 
Qing mo Min chu Zhongguo fa zhi xian dai hua zhi yan jiu. Di 1 ji, Min shi su song fa pian / Yao Ruiguang zhu
清末民初中國法制現代化之研究. 第1輯, 民事訴訟法篇 / 姚瑞光著.
by Yao, Ruiguang
姚瑞光.
[Taipei? : s.n.], Minguo 62 [1973]
[Taipei? : s.n.], 民國62 [1973]
 
 
Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao / Tao Baichuan, Chen Shaoting he zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian ; [shen cha zhe Yao Qiqing]
中外監察制度之比較/ 陶百川, 陳少廷合著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編 ; [審查者姚淇清]
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
台北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhong xi wu dao bi jiao yan jiu / Gao Yan, Li Wei zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中西舞蹈比較研究 / 高棪, 李維著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Gao, Yan, 1916-
高棪, 1916-
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Guanzi de fa lü si xiang / Dai Dongxiong zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
管子的法律思想 / 戴東雄著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Dai, Dongxiong
戴東雄
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 中央文物供應社, 民國74 [1985]
 
 
Zhong xi zong jiao zhe xue bi jiao yan jiu / Luo Guang zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中西宗教哲學比較硏究/ 羅光著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhong wai lü shi zhi du / You Yingfu zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外律師制度 / 尤英夫著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by You, Yingfu
尤英夫
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國74 [1985]
 
 
Zhong wai yi shu chuang zuo xin li xue / Zhao Yabo zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外藝術創作心理學/ 趙雅博著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市: 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Zhou Qin Han Wei zhu zi zhi jian shu mu / Yan Lingfeng bian zhu ; Zhonghua wen hua fu xin yun dong tui xin wei yuan hui zhu bian
周秦漢魏諸子知見書目 / 嚴靈峯編著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Yan, Lingfeng, 1904-
嚴靈峯, 1904-
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 64- [1975-
臺北 : 正中書局, 民國64 [1975-
 
 
Qing mo Min chu Zhongguo fa zhi xian dai hua zhi yan jiu. Di 1 ji, Fa yuan zu zhi fa, qiang zhi zhi xing fa, po chan fa, gong duan fa / Chen, Ruitang zhu
清末民初中國法制現代化之研究. 第1輯, 法院組織法, 強制執行法, 破産法, 公斷法 / 陳瑞堂著
by Chen, Ruitang
陳瑞堂
[Taipei? : s.n.], Minguo 62 [1973]
[Taipei? : s.n.], 民國62 [1973]
 
 
Zhonghua wen hua gai shu / zhu bian zhe Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui
中華文化槪述 / 主編者中華文化復興運動推行委員會
Taibei : Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui : jing shou zhe Shang wu yin shu guan, Minguo 63 [1974]
臺北 : 中華文化復興運動推行委員會 : 經售者商務印書館, 民國63 [1974]
 
 
Zhong wai tiao yue guan xi zhi bian qian / Du Hengzhi zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外條約關係之變遷 / 杜蘅之著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Du, Hengzhi
杜蘅之
Taibei shi : Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui : Zhong yang wen wu gong ying she fa xing, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 中華文化復興運動推行委員會 : 中央文物供應社發行, 民國70 [1981]
 
 
Zhong wai hun yin li su zhi bi jiao yan jiu / Ruan Changrui zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外婚姻禮俗之比較硏究/ 阮昌銳著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Hai yang yu guo fang / Liu Chizhong zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
海洋與國防 / 劉赤忠著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Liu, Chizhong, 1929-
劉赤忠, 1929-
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Zhong wai she hui fu li fu wu bi jiao yan jiu / Li Zenglu ... [et al.] zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外社會福利服務比較硏究/ 李增祿 ... [et al.] 著;中華文化復興運動推行委員會主編
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo xian Qin yu Xila zhe xue zhi bi jiao / Gao Huaimin zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中國先秦與希臘哲學之比較 / 高懷民著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Gao, Huaimin
高懷民
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Zhongguo wen xue de fa zhan gai shu / Wang Meng'ou deng he zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中國文學的發展槪述 / 王夢鷗等合著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.