National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:何浩
Sort by:
 
 
Chu mie guo yan jiu / He Hao zhu
楚灭国研究 / 何浩著
by He, Hao
何浩
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she ; Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
武汉市 : 武汉出版社 ; 湖北省新华书店经销, 1989
 
 
Min sheng zhu yi yu zi you jing ji; Sun Zhongshan xian sheng de jing ji si xiang yu Meiguo de zi you jing ji zhi du, He Haoruo zhu
民生主義與自由經濟; 孫中山先生的經濟思想與美國的自由經濟制度, 何浩若著
by He, Haoruo, 1899-
何浩若, 1899-
Taibei [n.p.] Minguo 49 [1960]
台北 [n.p.] 民國49 [1960]
 
 
Man tan bei Song guan yao / He Haozhuang, He Shizhong zhu
漫谈北宋官窑 / 何浩庄, 何世忠著
by He, Haozhuang
何浩庄
Xi'an Shi : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 2010
西安市 : 陕西人民美術出版社, 2010
 
 
by He, Haoruo, 1899-
何浩若
Taibei : He Haoruo : Shanghai yin shua chang yin, Minguo 57 [1968]
台北, 民國57 [1968]
 
 
Meiguo gu xi fen zi yu Taiwan du li yun dong / He Haoruo zhu
美國姑息份子與台灣獨立運動 / 何浩若著
by He, Haoruo, 1899-
何浩若, 1899-
[Taibei : s.n.], Minguo 58 [1969]
[台北 : s.n.], 民國58 [1969]
 
 
Han hua yu Han dai she hui sheng huo / He Haotian zhu
漢畫與漢代社會生活 / 何浩天著
by He, Haotian
何浩天
Taibei : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui : Taiwan shu dian zong jing xiao, Minguo 58 [1969]
臺北 : 中華叢書編審委員會 : 臺灣書店總經銷, 民國58 [1969]
 
 
Li dai ai guo ming ren ci dian / He Hao, Chen Hui, Wang Zonghua zhu bian
历代爱国名人辞典 / 何浩, 陈辉, 王宗华主编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
Hubei li shi ren wu ci dian / zhu bian Pi Mingxiu ; fu zhu bian He Hao ; [zhuan gao ren Feng Chongde ... et al. ; cha tu Zhang Yong ; zhuan ti zhuan gao ren Guo Wuxin ... et al.]
湖北历史人物辞典 / 主编皮明庥 ; 副主编何浩 ; [撰稿人冯崇德 ... et al. ; 插图张勇 ; 专题撰稿人郭吴新 ... et al.]
[Wuhan Shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Zhuan ke shu yao / Wang Beiyue zhu ; [zhu bian He Haotian ; bian shen zhe Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui]
篆刻述要 / 王北岳著 ; [主編者何浩天 ; 編審者國立編譯館中華叢書編審委員會]
by Wang, Beiyue, 1926-
王北岳, 1926-
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, 1986
台北市 : 國立編譯館, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.